Xi Jinping Uyardı: ÇKP'nin Sosyalist-Yurtsever Birleşik Cephe Çalışması Daha Da Önemli Hale Geldi

Çeviren Ferdi Bekir

Xi Jinping'in yeni makalesinin özeti: "Yeni dönemde Parti'nin birleşik cephe çalışmasında iyi bir iş çıkarma düşüncemizi, doğru ve kapsamlı bir şekilde uygulayın",

Bu Makale 16 Ocak 2024 tarihinde Gerçeği Aramak (Quishi/Seeking Truth) dergisinde yayımlanmıştır. Makale, birleşik cephenin Parti'nin genel çizgisinin ve politikasının önemli bir bileşeni olduğunu ve Çin'de devrim, inşa dönemi ve reform dönemi gibi farklı tarihsel dönemlerde önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır.

Çin Komünist Partisi'nin 2012'deki 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Parti, "Çin ulusunun büyük gençleşmesi" genel stratejisini ve günümüz dünyasındaki eşi benzeri görülmemiş değişiklikleri ülke yönetiminin stratejik perspektifinden hareketle düzenlemektedir. Makale, birleşik cephe çalışmasını güçlendirmek ve geliştirmek için ÇKP tarafından bir dizi yeni kavram, yeni fikir ve yeni strateji önerildiğine işaret etmektedir.

ÖNE ÇIKAN 12 ÇALIŞMA BAŞLIĞI

Özetle, makalede yurtsever-sosyalist birleşik cephe çalışmasıyla ilgili 12 husus vurgulanmaktadır.

 Birinci olarak, stratejik bir silah olarak birleşik cephenin önemli rolünden tam anlamıyla yararlanmak gerekmektedir. Birleşik cephe çalışmamız, Parti'nin düşmanın üstesinden gelmesi, ülkeyi yönetmesi ve güçlendirmesi ve bugün odaklandığımız Çin ulusunun büyük gençleşmesini başarmak için yurtiçi ve yurtdışındaki tüm Çinlileri birleştirmesi için sihirli bir silahtır. Bugün birleşik cephe çalışmaları modası geçmiş ya da önemsiz bir şey değil, aksine çok daha önemlidir.

İkinci olarak, halkın kalbini kazanmak ve güç dengesi konularının önemle ele alınması gerekmektedir.

 Halkın kalbini kazanmak ve güç dengesi, Parti'nin ve halkın davasının başarısını ya da başarısızlığını belirleyen kilit önemde ve en büyük siyasi faktörlerdir. Birleşik cephe çalışmasının en temel boyutu, halkın kalbini kazanmak ve güç dengesi, sorununu çözen büyük birlik ve dayanışmadır.

Üçüncü olarak, birlik ve çeşitlilik arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde ele almak gerekir.

Anahtar sorun, farklılıkları saklı tutarken ortak zemin arayışına bağlı kalmak, "birlik-eleştiri-birlik " geleneğimizi ileriye taşımak, çeşitliliğe saygı duyarken aynı zamanda birlik aramak, en büyük ortak paydayı bulmak ve en büyük iç içe geçmiş daireyi çizmektir.

Dördüncü olarak, Çin'in yeni siyasi parti sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine bağlı kalınması gerekmektedir.

Birleşik cephe, ÇKP'nin önderliğine bağlı kalmalı ve aynı zamanda yeni bir atmosfer yaratmak, ideolojik fikir birliğinde yeni gelişmeler sağlamak ve yeni başarılar göstermek için ve görevlerimizi yerine getirmek için çok partili işbirliğini teşvik etmeliyiz.

Beşinci olarak, Çin ulusu içinde güçlü bir topluluk duygusu oluşturmayı Parti'nin etnik-milli gruplarına yönelik çalışmalarının ana hattı olarak kabul etmek gerekir. Çin ulusu içinde tüm milliyetlerin ortak topluluk duygusu ulusal birliğin temelidir.

Etnik-milli sorunları Çin özgü tarzda çözmenin doğru yolunu şaşmadan izlemeli, tüm etnik-milli grupların kendilerini büyük anavatan, Çin ulusu, Çin kültürü ile özdeşleştirmelerini ve ÇKP ve Çin'e özgü sosyalizm ile sıkı bir şekilde özdeşleştirmelerini teşvik etmeli ve tüm etnik-milli gruplardan halka, sevinç ve kederi paylaşma, yaşamı ve ölümü paylaşma ve ortak geleceği paylaşma şeklindeki topluluk kavramını sağlam bir şekilde oluşturmaları için rehberlik etmeliyiz.

Altıncı olarak, ülkemizdeki dinlerin Çinlileştirme yönelimimize bağlı kalmalıyız.

Yeni dönemde Parti'nin dini akanda çalışma teorisini ve dini politikalarını tam olarak uygulamalı ve ülkemizdeki dinleri sosyalist topluma uyum sağlamaları için aktif olarak yönlendirmeliyiz.

PARTİSİZ AYDINLAR VE YENİ TOPLUMSAL TABAKALAR

Yedinci olarak, partili olmayan aydınlar ve yeni toplumsal tabakalar için birleşik cephe çalışmalarında başarılı olmak gerekir.

Parti dışı aydınlara yönelik birleşik cephe çalışmalarımızda başarılı olmak için onlara tam saygı ön koşuldur, rehberliği güçlendirmek anahtar ve önemli rollerini oynamalarına izin vermek hedeftir. Yeni sosyal tabakalar Çin'e özgü sosyalizm davasının inşacılarıdır ve onları örgütlememiz, rehberliği güçlendirmemiz ve önemli rollerini oynamalarına izin vermemiz gerekir.  

Sekizinci olarak, kamu dışı ekonomi sektörünün sağlıklı gelişimini ve kamu dışı ekonomide kilit roller oynayan bireylerin sağlıklı bireysel gelişmesini teşvik etmek gerekir.

Kamu dışı ekonominin sağlıklı gelişiminin ve kamu dışı ekonomideki bireylerin sağlıklı bireysel gelişmesinin teşvik edilmesi önemli bir ekonomik ve siyasi konudur. İdealler ve inançlar üzerine eğitimi derinleştirmemiz, hükümet ve iş dünyası arasında samimi ve temiz bir ilişki kurulmasını teşvik etmemiz, özel ekonominin yüksek kalitede gelişimini desteklememiz ve kamu dışı ekonomi sektöründeki bireyleri Çin'e özgü sosyalizm davasının donanımlı inşacıları olmaları için yönlendirmemiz gerekmektedir.

Dokuzuncu olarak, Hong Kong, Makao, Tayvan bölgeleri ve diğer denizaşırı ülkelerdeki Çinli soydaşlarımıza yönelik birleşik cephe çalışmalarının insanların kalplerini ve zihinlerini kazanmadaki rolü tam anlamıyla devreye sokulmalıdır.

Hong Kong ve Makao bölgelerinde anavatana sevgi bağlarına değer veren yurtsever güçleri geliştirmeli ve güçlendirmeli, Hong Kong ve Makao'nun uzun vadeli refah ve istikrarını korumalı ve "tek ülke/devlet, iki sistem" uygulamasının istikrarlı ve geniş kapsamlı bir şekilde yürütülmesini sağlamalıyız.

Yeni dönemde Tayvan meselesinin çözümüne yönelik Partinin genel stratejisini uygulamalı, Tayvan'da yurtsever ve birlikten güçleri geliştirip genişletmeli, ayrılıkçı "Tayvan bağımsızlığı" eylemlerine karşı çıkmalı ve anavatanın tamamen yeniden birleşmesini teşvik etmeye önem göstermeliyiz. Çin rüyasını paylaşmak için kalplerimizi ve zihinlerimizi birleştirme temasına odaklanarak, denizaşırı Çinlilere ve yurtdışından dönen Çinlilere kendilerini anavatanın modernleşmesine ve barışçıl bir biçimde yeniden birleşme davasına adamaları için aktif olarak rehberlik etmeye devam edeceğiz.

Onuncu olarak, yurtsever-sosyalist birleşik cephe çalışmasında roller üstlenen Parti dışındaki temsilcilerden oluşan ekibin inşasının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Parti dışındaki temsilcilerin yetiştirilmesi işimizi güçlendirmek, bu alanda kaliteyi artırmak, bilimsel yöntemleri daha yetkin kullanmak ve onlara daha fazla roller vermek ve Parti ile yakın işbirliği içinde çalışacak çok sayıda Parti dışı temsilci yetiştirmek için çaba sarf etmek gerekir.

Onbirinci olarak, birleşik cephe çalışmasında başarılı olmanın yasalarını kavramalıyız.

Yurtsever-sosyalist birleşik cephe çalışmasında Partili olmayan hedef kesimlerle birleşme çalışmalarımızı ve temaslarımızı güçlendirmeli, müttefiklerimizin çıkarlarına saygı gösterme, onların çıkarlarını koruma ve gözetme ilkesine bağlı kalmalı, onlara samimiyet, duygu, mantık ve yardımsever tutumla davranmalı ve Partiye karşı bizimle aynı cesaret ve özeni paylaşan çok sayıda Partili olmayan dostlar edinmeliyiz.

On ikinci olarak, Partinin birleşik cephe çalışmaları üzerindeki kapsamlı önderliğini güçlendirmek gerekir.

Birleşik Cephe çalışması, Parti önderliğinde ilerletilen bir birleşik cephedir ve birleşik cephe çalışmasında Parti'nin geneli gören ve kavrayan önderliğini sağlamak gerekir.

Birleşik Cephe çalışması tüm partinin çalışmasıdır ve tüm parti buna önem vermeli ve bunu birlikte yapmalıdır, böylece Parti Komitelerinin birleşik önderliği altında büyük bir Birleşik Cephe çalışması modeli inşa etmek için partinin Birleşik Cephe Departmanı birleşik cephe çalışmasının düzenlenmesinde öncülük etmeli ve Birleşik Cephe çalışması ile ilgili tüm taraflar kendi sorumluluklarını üstlenmelidir.

Çevirenin Notu: Çin'de Yeni Toplumsal Tabakalar kavramı, Çin'de mevcut sosyalist sistemi destekleyen dolayısıyla siyasi olarak halk içinde görülen başlıca 3 sosyal grup var, Yeni Toplumsal Tabakalar bunlardan biridir. Bu tabaka Marksist anlamda sınıf niteliği taşımadığı düşünülmektedir çünkü bu tabakanın üyelerinin sadece ekonomik alanda faaliyet gösteriyor olması ve bağımsız bir ideolojik ve siyasi varoluşa sahip olmasının hukuki ve ÇKP'nin ve hükümetin güçlü siyasi ve ideolojik prestiji nedeniyle engellenmiş olması. Çinliler bu gruba yeni sosyal tabakalar diyor. Çünkü Çin'de burjuvazi 1956 yılında tamamen tasfiye edilmiştir. Bu toplumsal tabaka ÇKP'nin birleşik çalışma departmanının başarılı çalışması sayesinde ideolojik ve siyasi etki altında tutulmakta ve yurtsever-sosyalist birleşik cephe çalışması ile mevcut sistemi desteklemesi sağlanmaktadır.

Ayrıca bu toplumsal tabaka içinde olan dev çapta yerli özel sektördeki sermaye sahipleri gerek yasal mekanizmalarla gerek ise ekonomik güç kullanma yoluyla (Çin hükümetinin elinde bulunan toplam ekonomik ve mali kaynaklar ve araziler buna uygundur) gerekse hükümetin ve partinin güçlü siyasi prestiji sayesinde ekonomik faaliyetlerinde hükümetin çizdiği ekonomik planların ve ekonomi politikaların dışına çıkamamaktadır. Ve bu tabaka içindeki bireylerin Çin'de yasalar karşısında hiçbir ayrıcalıkları yoktur. Bunu yakında yaşadık Hükümet en güçlü şirketlere anti tekel yasasını çiğnedikleri için ve hükümet politikalarıyla çelişen alanlara yatırım yaptığı için ceza kesti.

Bu 3. Toplumsal tabaka içinde diğer bir alt-grup orta ve küçük işletmelerin sahipleri, buna avukatlık muhasebe ve danışmanlık şirketleri gibi çok sayıda hizmet şirketi de dahildir. Çok sayıda Lokanta ve orta ve büyük çaplı oteller ve özel marketler de vardır.

Yabancı sermayeli şirketlerde çalışan Çinli üst kademe personel de yeni toplumsal tabakalara dahil edilmektedir.  

Bu özel sermaye grupları ve meslek mensubu çalışanlar sosyalizmi destekledikleri ve hükümetin politikalarını destekledikleri için ÇKP tarafından ve kamuoyunda sömürücü kapitalist sınıf olarak görülmüyor. Bunlar için en yaygın kullanılan sözcük girişimci sözcüğüdür.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir