Xi Jinping Döneminde Ekonominin Yönetiminde Gerçekleştirilen Önemli Değişiklik

Ekonominin Regülasyonunda Pazarın Belirleyici Rolü Kavramına Geçiş

Xi Jinping'in ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun 26 Mayıs 2014'teki kendi içinde 15. Kolektif Eğitim Toplantısı'ndaki konuşmasının özetidir.

Bu yazı ÇKP'nin teorik yayın organı Qiushi'nin İngilizce web sitesinde yayınlanmıştır. Xi Jinping bu konuşmasında ÇKP'nin 2013 yılında ekonominin yönetiminde yaptığı büyük değişikliği açıklıyor. ÇKP aynı tarihteki bu kararla birlikte, devlet sermayeli şirketlerin yanı sıra, yeni karma sermayeli şirketlerin inşasını teşvik etme kararı almıştır. Son 8 yıl içinde kurulan bu Karma sermayeli şirketler genellikle, devlet sermayeli şirketlerin çoğunluk hisselerine sahip olduğu özel sermayenin ve yabancı sermayenin de hisse sahibi olduğu şirketlerdir. Bu şirketlerin hisselerinin yaklaşık %10-15'lik bölümü şirket çalışanlarına uygun koşullarda satılmıştır.      

Ekonomide Pazarın ve Hükümetin Rolü Arasındaki ilişki

Xi Jinping  

Çeviren Ferdi Bekir

Pazarın ekonomik kaynakları tahsis etmede belirleyici rol oynamasına izin verirken Hükümetin de işlevlerini daha iyi yerine getirmesine izin vermeliyiz. Bu çok önemli teorik ve pratik bir sorundur. Reformu ilerletmek ve sosyalist pazar ekonomisinin sağlam ve düzenli gelişimini teşvik etmek için bu sorunun doğru ve tam bir şekilde anlaşılması çok önemlidir. Hem pazarın, yani "görünmez" elin hem de hükümetin, yani "görünen" elin rollerini iyi oynamalarını sağlamalıyız. Pazar ve hükümet, sürdürülebilir, güçlü bir sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için birbirini tamamlamalı ve birbirleriyle eşgüdüm içinde olmalıdır.

Pazarın kaynak tahsisinde belirleyici olması ve hükümetin rolü

2013 yılındaki 18. ÇKP Merkez Komitesi'nin Üçüncü Genel Oturumu kararları, ekonomik yapıdaki yapısal reformun, Reformu Kapsamlı Bir Şekilde Sürdürmenin odak noktası olduğuna işaret etti. Burada kilit yaklaşım, hükümetin işlevleri ile pazarının rolü arasında nasıl bir denge kurulacağı ve pazarın kaynakların tahsis edilmesinde belirleyici rol oynamasına ve hükümetin işlevlerini daha iyi yerine getirmesinin nasıl sağlanacağıdır.

Pazarın kaynakların tahsisinde belirleyici rol oynamasına izin verme formülasyonu, Partimizin Çin'de sosyalizmin gelişimini yöneten yasaları kavramada yeni bir teorik sıçrama ve Marksizmin Çin koşullarına uyarlanmasında yeni bir başarıdır. Bu formülasyon Çin'de sosyalist pazar ekonomisinin geliştirilmesinde yeni bir aşamaya girdiğimizi simgeliyor. Pazarın kaynakları tahsis etmede belirleyici bir rol oynaması ve hükümetin işlevlerini daha iyi yerine getirmesine izin vermek için, pazarın rolü ile hükümetin rolü arasındaki ilişkiyi iyi anlamamız gerekir, bu mesele ekonomideki yapısal reformumuzun merkezi sorunudur.

Bu kararla pazarının rolü yeniden tanımlandı

2013 yılındaki 18. ÇKP Merkez Komitesi'nin Üçüncü Genel Oturumu kararları, yaptığı formülasyonda kaynakların tahsisinde daha önce kullandığımız pazarın "temel rolü" kavramı yerine pazarın "belirleyici rolü" kavramını getirdik. Yalnızca bir kelime değiştirilmiş olmasına rağmen, aslında bu karar pazarın rolünü yeniden tanımladı. "Belirleyici rol" kavramı, "temel rol" kavramının devamı ve uzantısıdır. Pazarın kaynakların tahsis edilmesinde belirleyici bir rol oynamasına izin vermek ve hükümetin işlevlerini daha iyi yerine getirmesine izin vermek bir çelişki değildir. Bu, pazarın hükümetin işlevlerini ortadan kaldırması veya hükümetin yerini alabileceği anlamına gelmez. Aynı şekilde hükümet de pazarın rolünü üstlenemez. Aslında bu değişiklik, ekonomik reformumuzun mevcut sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Yirmi yıldan fazla bir süredir sosyalist pazar Ekonomisini geliştiriyoruz, ancak yine de pazardaki aktörlerin ve şirketlerin canlılığını engelleyen, aynı zamanda pazarın yasalarının ve değer yasasının rollerini tam olarak oynamasını engelleyen pek çok sorun ve eksiklikler var.

Bu sorunlar gerektiği gibi çözülmezse gelişkin bir sosyalist pazar ekonomisi kurmak, ülkenin kalkınma modelini dönüştürme çabamızı daha da ilerletmek ve ekonomik yapıyı yeniden düzenlemek zorlaşacaktır. Sosyalist pazar ekonomisini güçlendirmek ve iyileştirmek ve reformu daha derin ve daha geniş bir seviyeye ulaştırmalıyız. Hükümetin ekonomik kaynakların tahsisi sürecine doğrudan karışmasını ve mikro ekonomik faaliyetlere doğrudan müdahalesini azaltmalıyız. Açıklık ve düzenli rekabet ile karakterize edilen yekpare bir pazar sistemi geliştirme çabalarımızı artırmalı, aynı zamanda adil, açık ve şeffaf olan Pazar işleyiş kurallarını daha güçlü bir şekilde yerleştirmeliyiz.

Hükümet pazarın başarılı ve etkili bir biçimde düzenleyebileceği ekonomik faaliyetlere karışmamalıdır. Pazarın hükümetin yapmaması gereken şeyleri yapmasına izin verilmelidir. Ancak bu yolla pazar mekanizmaları, kaynak tahsisinin etkinliğini ve verimliliğini maksimize etme şeklinde rolünü oynayabilir ve ancak bu yolla bireyler ve şirketler ekonomiyi geliştirmek için daha geniş bir alana sahip olabilecekler, daha canlı ve daha güçlü bir şekilde zenginlik üreteceklerdir.

Dengeli makro kontrol ve hükümetin yönetişim etkinliği

Dengeli makro kontrol ve hükümetin etkin yönetişim etkinliği sosyalist pazar ekonomisinin etkinliğini sağlamanın temel içsel gereksinimleridir. Hükümetin işlevlerini daha iyi yerine getirmesini Güvence altına almak için, hükümetin işlevlerini yeniden düzenlemeli ve dönüştürmeli, hükümetin idari sistem reformunu daha da derinleştirmeli, yeni idari yöntemler kullanmalı, makro kontrol sistemini iyileştirmeli ve pazarlardaki faaliyetlerin izlenmesinde daha güçlü hale gelmeliyiz. Hükümetin sunduğu Kamusal hizmetleri güçlendirmeli ve iyileştirmeli ve etkinliğini artırmalı, sosyal eşitliği teşvik etmeli ve yaygınlaştırmalı, adalet ve istikrarı pekiştirmeli ve herkes için ortaklaşa refahı teşvik etmeliyiz.

Yasalara uygun yönetim

Merkezî ya da yerel, her düzeydeki hükümetler, yetkilerini ve otoritelerini yasalara katı bir biçimde bağlı kalarak kullanmalı olarak uygulamalı ve sorumluluklarını büyük biz dikkat ve titizlikle yerine getirmelidirler. Hükümet organları, yetki alanlarına giren tüm konuları iyi yönetmeli ve alt organlara devredilmesi gereken yetkileri uygun bir şekilde devretmelidir. Hükümet, yetki sınırlarını aşmamak için kararlı bir çaba sarf etmeli. Öte yandan kendi üzerine düşen işleri yapmada hiçbir boşluk bırakmamalıdır.

Parti önderliğinin merkezi önemdeki rolü

Tüm işlerde Parti'nin önderliği ilkemize bağlı kalmalı, Parti'nin, kapsamlı ve bütünsel önderliğin uygulanmasında ve ülkedeki ve ekonomideki tüm çabaların koordine edilmesinde partinin ülkenin önderlik çekirdeği olarak rolünü tam olarak oynamasını sağlamalıyız. Parti önderliği Çin'deki sosyalist pazar ekonomimizin önemli bir özelliğidir. "Reform ve Dışa Açılma" politikasının başlatılmasından bu yana geçen otuz yılda, sosyal ve ekonomik kalkınmamızda çarpıcı başarılar elde ettik ve halkın yaşam standartları gözle görülür bir şekilde iyileşti. Tüm bu başarılarda, Parti'nin önderliği ilkesine sıkı bir biçimde bağlı kalmamızın çok önemli bir rolü vardır, her düzeydeki Parti örgütlerimizin ve tüm Parti üyelerinin rollerini tam anlamıyla oynamış olması çok belirleyici olmuştur.

Komünist partisi olarak sahip olduğumuz siyasal avantajlarımız

Çin'de, Parti'nin güçlü bir önderlik uygulamada ısrarlı olması, hükümetin üstlendiği rolleri oynaması için en temel garantidir. Reformu kapsamlı bir şekilde derinleştirirken Komünist partisi olarak sahip olduğumuz siyasal avantajlarımıza sıkıca sarılmalı ve siyasal avantajlarımızı daha da geliştirmeli ve bu siyasal avantajlarımızı reformu doğru yönlendirmek ve derinleştirmek için kullanmalıyız. Daha iyi bir sosyalist pazar ekonomisi kurmak için tüm halkı somut çaba ve katkılarda bulunması için seferber etmeliyiz.

Hükümet ile pazar arasındaki ilişkiyi dengelemede uzmanlaşma

Bugün, her seviyedeki yetkililer, özellikle de önde gelen hükümet ve devlet yetkilileri, pratik içinde öğrenmeye devam etmeli ve öğrendiklerini cesurca uygulamaya koymalı, yeni problemler üzerinde Araştırmalar yapmalı ve yeni deneyimlerden öğrenmeli ve yararlanmalıdırlar. Hükümet ve devlet yetkilileri, hem "görünmez eli" hem de "görünen eli" doğru kullanmayı öğrenmeli ve hükümet ile pazar arasındaki ilişkiyi dengelemede uzmanlaşmalıdırlar.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir