ÇKP lideri Xi Jinping: Çin Modernleşmesi Çin Komünist Partisi Önderliğinde Sürdürülen Sosyalist Modernleşmedir

Sosyalist Reform sayesinde partimiz emek, bilgi, teknoloji, yönetim ve sermaye, hepsini tüm canlılığı ile harekete geçirmiş ve tüm toplumsal zenginlik kaynaklarının serbestçe akmasını sağlamıştır.

Cemre Alagöz 

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in 7 Şubat 2023 tarihinde Merkez Komitesinin yeni üyeleri ve diğer bazı önde gelen parti üyeleri için düzenlenen bir çalışma oturumunda yaptığı konuşmanın bir bölümü aşağıdadır.

Bu yazı ilk olarak ÇKP Merkez Komitesinin ana teorik dergisi olan Qiushi'nin (Hakikati Olguların Ardında Arama) Çince baskısında ve daha sonra bu derginin İngilizce baskısında yayınlanmıştır.

Ekim 2022'de düzenlenen 20. ÇKP Ulusal Kongresine sunulan raporda, Çin modernleşmesinin Çin Komünist Partisi önderliğinde sürdürülen sosyalist modernleşme olduğuna işaret edilmiştir.

Bu tanım, Çin modernleşmesinin en kapsayıcı ve temel bir tanımıdır.

Çin modernleşmesinde Parti'nin öncü rolünü vurgulamak neden önemlidir? Çünkü Parti liderliği Çin modernleşmesinin temel yönelimi, geleceği ve nihai başarısı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Parti önderliği Çin modernleşmesinin temel doğasını belirler.

Partimizin doğası, amacı, kuruluş misyonu, inançları, politikaları ve ilkeleri Çin modernleşmesinin sosyalist modernleşme olduğunu, başka herhangi bir modernleşme olmadığını belirler.

Çine Özgü Sosyalizm altında Partimiz, bilimsel sosyalizmin temel ilkelerini korurken aynı zamanda ona kendine özgü Çin özellikleri ve çağdaş özellikler kazandırmıştır.

Partimiz, Çin modernleşmesinin doğru yolda ilerlemesini sağlamak için Çine Özgü Sosyalizm yolunu sıkı bir şekilde takip etmiştir.

Temel rehberi Marksizm olan Partimiz, komünist bir parti tarafından yönetilmenin, sosyalizmin gelişmesinin ve insan toplumunun evriminin altında yatan yasalara ilişkin anlayışını derinleştirmiş, Marksizm'i Çin bağlamına ve çağımızın ihtiyaçlarına uyarlamada yeni bir sınır açmış ve Çin modernleşmesi için sağlam bir rehberlik sağlamıştır.

Partimiz, Çine Özgü Sosyalist Sistemini korumuş ve geliştirmiştir. Aynı zamanda Partimiz yönetişim sistemini ve kapasitesini daha da modernleştirmiş ve Çine Özgü Sosyalizm için temel ve önemli sistemleri içeren bir dizi kurum oluşturmuştur. Böylece Çin modernleşmesinin istikrarlı ilerlemesi için güçlü bir kurumsal garanti sağlamıştır.

Partimiz aynı zamanda tüm ulusun kültürel yaratıcılığını ateşlemek için Çine Özgü Sosyalist Kültürü korumuş ve geliştirmiş, böylece Çin modernleşmesi için güçlü bir ilham kaynağı sağlamıştır.

Çin modernleşmesi için parlak ve müreffeh bir geleceği ancak Parti önderliğini sıkı bir şekilde destekleyerek yaratabileceğimizi söyleyebiliriz.

Aksi halde, Çin modernleşmesi rotasından sapacak, ruhunu kaybedecek ve hatta feci hatalara yol açacaktır. Parti liderliği, Çin modernleşmesinin belirlenen hedefler doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Partimiz, Çin halkı için mutluluk ve Çin ulusu için gençleşme arayışı şeklindeki kuruluş misyonuna daima sadık kalmış ve yüksek idealleri aşamalı hedeflerle bütünleştirmiş, bu hedefler bir kez belirlendikten sonra da amansız bir çalışma ve adanmışlıkla inatla bu hedefleri takip etmiştir.

1978'de Reform ve Dışa Açılmanın başlamasından sonra, modern bir sosyalist ülke inşa etme hedeflerimize doğru adım adım ve tutarlı bir şekilde ilerledik ve uygulamalarımızın evrimine paralel olarak bu hedefleri zenginleştirdik ve rafine ettik.

Reform ve dışa açılma dönemindeki ve 2018'de başlayan yeni dönemdeki pratik başarılarımızı ve deneyimlerimizi gözden geçirerek, 2035 yılına kadar Çin'in kalkınmasına yönelik hedefleri ve gereksinimleri net bir şekilde tanımladık ve Partimizin 20. Ulusal Kongresi'nde büyük bir modern sosyalist ülke inşa etmek ve ulusal gençleşmeyi ilerletmek için büyük bir plan hazırladık.

Bu tarihsel sürece bakıldığında, modern sosyalist bir ülke inşa etmenin Partimizin tutarlı bir hedefi olduğu ve bir nesilden diğerine geçerek tarihe geçen kayda değer başarılara imza attığı açıktır. Partimiz önderliği, Çin'in modernleşmesini ilerletmek için güçlü bir ivmenin kilidini açmaktadır.

Reform ve Dışa Açılma, Çin'in bugünkü haline gelmesinde çok önemli bir hamle olmuştur. Aynı zamanda Çin modernleşmesinin başarısının da ayrılmaz bir parçasıdır.

Reform ve Dışa Açılmanın başlamasından bu yana Partimiz, zamanında gerçekleştirdiği eylemlerle, üretim ilişkilerinde üretici güçlerin gelişme gereksinimleri ile uyumlu olmayan ve aynı zamanda üstyapıda da ekonomik temelle uyumsuz olan yönleri istikrarlı bir şekilde dönüştürmüştür.

Partimiz kurumsal sistem reformunu her alanda ilerletmiş ve çağdaş Çin'in koşullarına uygun sağlam kurumlar ve mekanizmalar kurmuş ve geliştirmiştir.

Bu sayede Partimiz emek, bilgi, teknoloji, yönetim ve sermaye, hepsini tüm canlılığı ile harekete geçirmiş ve tüm toplumsal zenginlik kaynaklarının serbestçe akmasını sağlamıştır.

2012 yılında düzenlenen 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana Partimiz muazzam bir siyasi cesaretle reformu kapsamlı bir şekilde derinleştirmiştir.

Sorun odaklı bir yaklaşım benimsedik ve keşfedilmemiş sularda cesurca yüzmeye, zorlu sorunların üstesinden gelmeye, potansiyel tehlikelerin üstesinden gelmeye ve yeni konular ve yeni zorluklarla yüzleşmeye cesaret ettik.

Eskimiş düşüncelerin prangalarını kırdık, çıkar çevrelerinin diktiği engelleri yıktık ve her alanda kurumsal engelleri ortadan kaldırdık. Reform, belirli alanlarda sınırlı bir dizi keşif ve atılımdan, tüm alanlarda ilerletilen entegre bir itici güce dönüştürüldü. Bu sayede pek çok alanda tarihi, sistemik ve bütüncül dönüşümler gerçekleştirdik ve Çin modernleşmesi için tükenmez bir ivme kaynağı yarattık. Parti önderliği, Çin modernleşmesini ilerletmek için güçlü bir hareket ettirici gücü bir araya getirmektedir.

Partimiz, Çin modernleşmesinin yüz milyonlarca Çinlinin bir girişimi olduğunun ve dolayısıyla bu sürecin ana aktörlerinin halk olduğunun son derece farkındadır.

Çin modernleşmesini ileriye taşımak için halkımıza sıkı sıkıya güvenmeli, yaratıcılıklarına saygı duymalı, bilgeliklerini ve güçlerini bir araya getirmeliyiz.

Partinin kitle çizgisini koruyarak, sorunları değerlendirirken, kararlar alırken ve işleri yaparken insanların taleplerini ön planda tutmaya, endişelerine yanıt vermeye, isteklerini yansıtmaya ve refahlarını artırmaya odaklandık; böylece Partimizin teorileri, yönergeleri, ilkeleri ve politikaları için onların gönülden desteğini kazandığımızdan emin olduk.

Halkın daha iyi bir yaşam arzusunu hedefimiz olarak kabul ettik, halk merkezli bir kalkınma yaklaşımı izledik, halkın refahını sağlamak ve iyileştirmek için çok çalıştık ve Çin modernleşmesinin kazanımlarının tüm halkımıza adil bir şekilde fayda sağlaması için halkı en fazla ilgilendiren acil zorlukları ve sorunları çözmek için her türlü çabayı gösterdik.

Partimiz, halkın yasalara uygun olarak devlet, ekonomi, kültür ve toplumsal işlerin yönetimine çeşitli şekillerde katılmasını ve bu süreçlerin efendisi olma duygusuyla modernleşmeye büyük bir şevkle yatırım yapmasını sağlamak için tüm süreçlerde uygulanan halk demokrasisi siyasi sistemini geliştirmiş, demokratik karar ve katılım kanallarını genişletmiş, demokrasi biçimlerini çeşitlendirmiş ve halkın siyasi işlere düzenli katılımını teşvik etmiştir.

Çin modernleşmesi vizyonumuzla halkı cesaretlendirerek ve onlara ilham vererek hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı siyasi partiler, etnik gruplar, dinler, sosyal katmanlar ve yurttaşlar arasındaki uyumu etkili bir şekilde teşvik ettik, hem yurt içinde hem de yurt dışında Çin ulusunun tüm evlatları arasındaki birliği güçlendirdik ve böylece modern bir sosyalist ülke inşa etmek için güçlü bir kuvvet oluşturduk.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir