Şi Cinping'in Teori-Pratik İlişkisi Üzerine Görüşleri: "İlerlemek için öncelikle teorik alanda gelişimi güçlendirmeliyiz."

Çeviren ve yorumlayan: Timur Kaplan

Bilgi ile pratik arasındaki diyalektik ilişkiyi ortaya koyan ilkeyi iyi incelemeli ve iyi kavramalıyız, bu ilkeye göre her zaman pratiğin öncelikli konumunu kabul etmeli ve -pratiğin oluşturduğu temel üzerinde- teorik alanda yenileşmeyi teşvik etmede ısrar etmeliyiz.

Bu anlamda Marx'ın pratik görüşü, Marksist felsefenin asıl öz çekirdeğini teşkil eder. Pratik bilgiyi belirler ve aynı zamanda pratik bir yandan bilginin hem kaynağı ve itici gücü, diğer yandan bilginin hedefi ve nihai amacıdır.

Ancak bilgi, pratik üzerinde karşı etkide bulunur—yani doğru bilgi doğru pratiğe yol verir, öte yandan yanlış bilgi, hatalı pratiğe yol açar. Teori ve pratiğin birleştirilmesi sorunu, eski Çin düşünürlerinin bile ana tartışma odağı olmuştur.

Örneğin, Şunzi şunu söylemiştir: "Bir şeyi görmüş olmak, bir şeyi sadece duymuş olmaktan daha iyidir. Bir şeyi bilmek, bir şeyi sadece görmüş olmaktan daha iyidir. Bir şeyi pratiğe geçirmek, bir şeyi sadece bilmekten daha iyidir."

Girişimlerimizi ve üstlendiğimiz yükümlülükleri geliştirmede ÇKP için en temel yol, pratikten kazandığımız bilgiye dayanmaktır. Partimiz, daima teorik çalışmaya önem vermeye devam etmeli ve teorinin pratiğe uygun ve uyumlu olması gerektiğini vurgulamalıdır. Teori, pratikten koptuğu takdirde katı bir dogma haline gelir, canlılığını ve ruhunu kaybeder. Doğru bir teorinin yol göstericiliğine sahip olmayan bir pratik "gece yarısı kör at üstünde derin bir göle doğru yaklaşan bir kör adama" benzetilebilir.

Bir teori nesnel yasaları ne kadar derin bir biçimde ortaya koyabilirse, bu teorinin toplumsal gelişime ve reforma önderlik etme gücü de o ölçüde daha fazla olacaktır.

Çin'e özgü sosyalizmi savunmak ve geliştirmek için teorinin rolüne büyük bir önem vermeli, var olan mevcut teorilerimiz olan güveni artırmalı ve stratejik kararlılığımızı güçlendirmeliyiz.

Doğru Teorilerimizi Tereddüde Düşmeksizin Savunmalıyız

Tekrar tekrar birçok dönemlerde yaptığımız pratikler temelinde ve gerçeklikle karşılaştırma temelinde üretmiş olduğumuz doğru teorilerimizi herhangi bir kararsızlık ve tereddüde düşmeksizin savunmalıyız.

Teorik Alanda Yenilikçiliğin Sınırı Yoktur

Pratiğin sınırları olmadığı gibi, teorik alanda yenileşmenin de sınırları yoktur. Eğer Parti'nin ve halkın üstlendiği büyük dava ve büyük girişimleri kesintisiz bir şekilde ilerletmek istiyorsak, öncelikle teorik alanda gelişimi güçlendirmeliyiz. Değişen zamanımıza ve insanlığın toplumsal pratiğindeki gelişime uygun olarak, düşünce ve kavrayışlarımızı derinleştirmeli, geçmiş deneyimlerimizden öğrenmeli ve kuramsal alanda yenileşmeleri başarmalıyız.

Bir yandan teorinin bize yol göstermesi ile pratik içinde yeni arayışlar ve teorik buluşlar geliştirme arasındaki diyalektik birliği savunmalı, diğer yandan teorik alanda yenilik yapma ile pratik alanda yenilik yapma arasındaki olumlu bir etkileşim sağlamalı, bu yolla 21. yüzyıl Çin'i için Marksizmi geliştirme çabalarımızı bu diyalektik birlik ve etkileşim temeli üzerinde yükseltmeliyiz.

Çevirenin Notu, ÇKP'nin pratik üzerine yeni görüşü, Marx'ın görüşleri doğrultusunda insan toplumundaki maddi üretimi merkeze koyan, diğer tüm pratikleri onun çevresinde, maddi üretim pratiği temeli üzerinde kavrayan, pratiği devrimci siyasi pratikler ile sınırlayan eski dar yorumu aşan bir pratik anlayışıdır.) Bu yazıda Mao, Deng, Jiang Zemin, Hu Jintao ve Şi Cinping arasındaki devamlılık görülüyor. Çin'e devrimin zaferinden sonra 70 yıl içinde bu 5 başarılı lider Çin sosyalizmine yön verdi. Bu yazıda Diyalektik materyalizm, Çin komünistlerinin dünya görüşü ve yöntembilimidir adlı çalışmadan alınmıştır.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir