Lenin dünyanın sosyalist gençleri ile konuşuyor

Lenin'in Yazdığı 1906 Seçim Bildirisi

Çeviren: Timur Kaplan

Proletarya dergisinin 23 Kasım 1906 tarihli 8.Sayısının Broşür Eki olarak yayınlanmıştır.

Giriş: Lenin, seçim dönemlerinde sadece ülkedeki ve dünyadaki öne çıkan siyasi ve ekonomik trendler üzerine durmamıştır. Lenin seçim dönemleri için birçok bildiri ve broşür yazdı. Lenin,

 bu yazılarda öne çıkan partilerin gerçek niteliğini ve bunların Rus Deviminin en temel politikaları karşısındaki tutumlarını açıklamıştır. Lenin bunlarla birlikte Parti üyelerinin seçim döneminde yapacağı propaganda ve ajitasyon için yol gösterici olacak detaylı propaganda planları hazırlamıştır.  

Duma Meclisine Kimi Seçmeliyiz

Vatandaşlar!  Petersburg Bölgesi Seçimleri İçin Yarışan Büyük Partilerin Ne Olduklarını ve Her Birinin Ne İçin Savaştığını Açıkça Kavranmasını Sağlayın!

Bu Büyük Partilerin Gruplandırılması  
Karayüzler GrubuKadetler GrubuSosyal Demokratlar
Bu parti; Rus Halkı Birliği, monarşistler, Kanun ve Düzen Partisi, 17 Ekim Birliği, Ticaret ve Endüstri Partisi, Barışçıl Yenilenme Partisi'nden oluşmaktadır.Bu parti; "Halkın" Özgürlüğü Partisi veya Anayasal-"Demokratik" (aslında liberal-monarşist) Parti, "Demokratik" Reformlar Partisi, radikallerden vb'den oluşmaktadır.Rus Sosyal Demokratik İşçi Partisi. Beloruslar, Letonyalı, Polonyalı, Yahudi, Ukraynalı, Ermeni, Gürcü, Tatar vs gibi Rusya'daki tüm uluslardan sınıf bilincine sahip işçilerden oluşmuştur.
Bu Büyük Partiler Kimlerin Çıkarlarını Savunuyor?
Karayüzler , mevcut Çarlık hükümetini savunmakta, toprak ağalarının, hükümet yetkililerinin, polis gücünün, askeri mahkemelerin, katliamların yanında yer almaktadır.Kadetler liberal burjuvaların, liberal toprak ağalarının, tüccarların ve kapitalistlerin çıkarlarını savunmaktadır. Kadetler burjuva avukatların, burjuva gazetecilerin, profesörlerin ve benzerlerinin partisidir.Sosyal Demokratlar işçi sınıfının partisidir ve tüm işçilerin ve sömürülenlerin çıkarlarını savunmaktadır.
Bu Üç Grup Siyasi Güç Neyin Mücadelesini Veriyor?
Kara Yüzler eskimiş otokrasi sisteminin, halkın haklarının gaspının, toprak ağalarının, hükümet yetkililerinin ve polisin onlar üzerindeki sınırsız hükümlerinin sürmesi için uğraş vermektedir.Kadetler devlet iktidarının liberal burjuvaziye geçmesi için çaba göstermektedir, fakat Monarşinin, polis ve askeri rejimini koruyarak, işçileri ve köylüleri soymaları için kapitalistlerin haklarını savunur.Sosyal Demokratlar tüm iktidarın halkın eline geçmesini yani demokratik cumhuriyeti savunur. Sosyal Demokratlar sosyalizm mücadelesi için tam özgürlüğe, ihtiyaç duymaktadır, emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulması için tam özgürlüğe ihtiyaç duymaktadır
Bu Üç Gruptaki Partiler Halka Ne Tür Bir Özgürlük Vermek İstiyor ?
Karayüzler halka hiçbir özgürlük, hiçbir iktidar hakkı vermez. Tüm iktidar Çarlık hükümetinindir. Halkın hakları: vergileri ödemek, zenginler için çalışmak, hapiste çürümektir.Kadetler  Birinci öncelikle yüksek Senatoya yani toprak ağaları ve kapitalistlere bağlı, ikinci olarak monarşiye tabi olacak bir tür "halk özgürlüğü" istiyorlar.  Yani Çarın polis ve ordusunun halka karşı sorumlu olmadığı bir siyasi rejim. Onlara göre iktidarın üçte biri halkın, üçte biri kapitalistlerin ve üçte biri de Çarın olmalı.Sosyal Demokratlar tam özgürlük ve tüm iktidarın halka geçmesini, tüm hükümet yetkililerin seçimle gelmesini, askerlerin kışla esaretinden kurtulmasını ve özgür ve halkın kontrolünde olan bir milis kuvvetleri vaat etmektedir.
Bu Büyük Partiler Köylülerin Toprak Talebi İçin Ne Yapıyor?
Karayüzler feodal toprak ağalarının çıkarlarını savunur. Köylülere toprak yoktur. Sadece zengin köylüler toprak ağalarından toprak satın alma hakkına sahiptir.Kadetler ayrıcalıklı  toprak ağalarının hakim olduğu tarım sistemini bazı tavizlerle korumak istiyorlar.1861'de olduğu gibi bugün de köylülerin bedelini ödeyerek toprak edinmelerini öneriyorlar. Kadetler toprak sorunun gizli oy ilkesi, evrensel, doğrudan ve eşit oy verilerek seçilecek yerel köylü komitelerince çözümlenmesini kabul etmiyorlar.Sosyal Demokratlar toprak ağaları tarım sistemimizi lağvetmek istiyorlar. Tüm topraklar kesinlikle olarak köylülere hiçbir toprak bedeli ödemesi olmaksızın nız devredilmelidir. Toprak s gizli oylamayla, evrensel, doğrudan ve eşit oy verilerek seçilecek yerel köylü komitelerince çözümlenmesinin zorunlu olduğunu savunuyorlar.
Bu Üç Büyük Parti Mücadelelerinde Tümüyle Başarılı Olurlarsa Ne Olur?
Karayüzler, her türlü mücadele aracını kullanarak, sonunda halkın mahvolmasına ve tüm Rusya'nın askeri mahkemeler ve kıyıma tabi hale gelmesine neden olurlarKadetler, sadece "barışçıl" mücadele yollarını önerir. Bunlar kıyım tacirlerinin yani Çarlık hükümetinin büyük burjuvaziyi ve taşra zenginlerini küçük tavizler karşılığında satın almasına katkıda bulunurlar. Öte yandan bunlar kısıtlı ve teslimiyetçi bir anayasal monarşi üzerine liberal gevezelik yaparlar. Sosyal Demokratlar, bir ayaklanma dahil her tür olası mücadele yolunu kullanarak siyasi bilince sahip köylüler kırsal yoksulların desteği ile tam özgürlüğü ve tüm toprakları köylülere verebilirler. Ve kazanılacak özgürlük sayesinde ve tüm Avrupa'nın sınıf bilincine sahip işçilerinin desteği ve yardımıyla Rus Sosyal Demokratları hızlı adımlarla sosyalizme ilerleyebilirler .

Bölüm 2

Vatandaşlar! Seçimlerde Sosyal Demokrat İşçi Partisi Adaylarına Oy Ver!

Sosyal Demokratlar ve Trudovik Partiler

Vatandaşlar! Duma seçimlerinde bilinçli bir tutum almak isteyenler ilk öncelikle yukarıdaki bu üç grup partiler arasındaki farkları iyice anlamalıdırlar.

Karayüzler Çarlık hükümetinin kıyım ve şiddetinin yanındadır.

Kadetler partisi liberal toprak ağalarının ve kapitalistlerin çıkarlarını savunmaktadır.

Sosyal Demokratlar işçi sınıfının, tüm çalışanların ve sömürülenlerin çıkarlarını savunmaktadır.

İşçi sınıfının ve tüm çalışanların çıkarlarını bilinçli olarak savunmak isteyen herkes hangi partinin gerçekten en tutarlı ve en kararlı bir şekilde bu çıkarları savunabileceğini bilmesi gerekir.

Hangi Partiler İşçi Sınıfının ve Tüm Çalışanların Çıkarlarını Savunacağını İddia Ediyor?
İşçi sınıfının partisi Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi proletaryanın sınıf mücadelesi bakış açısına sahiptir.Trudovik partiler, yani küçük mülk sahiplerinin görüş açısını benimseyen partiler: a) Sosyalist Devrimci Parti b) Trudovik Parti (Halkçı Narodnik Sosyalistler) ve partisiz Trudovikler
Aslında Bu Partiler Kimin Çıkarlarını Savunuyor?
Sosyal Demokrat İşçi Partisi yaşam koşullarının mülk sahibi olma umutlarını hepten yok ettiği ve kapitalist sosyal sistemi tümüyle değiştirmeye çabalamalarına neden olan proleterlerin çıkarlarını savunuyor.Trudovik partiler (Sosyalist Devrimciler Partisi dahil) kapitalist baskıya karşı mücadele eden ancak, yaşam şartlarından ötürü, mülk sahibi olmak, küçük ekonomilerini sağlamlaştırmak, ticaret yaparak ve işgücü satın alarak kendilerini zenginleştirmeye çalışan küçük mülk sahiplerinin çıkarlarını savunuyor.
Bu Partiler Dünya Çapındaki Büyük Emek-Sermaye Mücadelesinde Ne Kadar Kararlı? 
Sosyal Demokratlar emek ve sermayenin uzlaşmasının mümkün olmadığını bilirler. İşçileri sermayeye karşı amansız bir mücadele, üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması ve sosyalist toplumun inşası için örgütlerler.Emekçi partileri ise sermayenin iktidarını yıkma hayalini kuruyorlar; ancak bunlar iki sınıf arasında yalpalıyorlar, bu partiler küçük mülk sahiplerinin içinde bulunduğu yaşam koşulları nedeniyle yalpalıyorlar, kaçınılmaz olarak, ücretli işçilerle birlikte sermayeye karşı savaşmak tercihi ile işçiler ile kapitalistleri uzlaştırma tercihi arasında yalpalıyorlar, bu uzlaşmayı sağlamak için toprağın eşit bölüşümü veya garantili kredi gibi yöntemlerle tüm işçilerin küçük mülk sahiplerine dönüşmesini umut ediyorlar.
Bu Partiler İlerde Nihai Amaçlarına Tamamıyla Ulaştıklarında ve iktidara Geldiklerinde Neyi Başarabilir?
Sosyal Demokratlar Proletarya tarafından politik iktidarın ele geçirilmesi ve kapitalist düzenin yerini geniş ölçekli toplumsal, sosyalist üretimin alması.Oysa küçük mülk sahipleri ve küçük köylülere toprağın eşit dağıtılması durumunda, bu kaçınılmaz olarak aralarında bir mücadeleye yol açacak; bu da zengin ile fakir arasında, işçiler ve kapitalistler arasında bölünmeye neden olacaktır.
Bugünkü Demokratik Devrimde Bu Partiler Nasıl Bir Özgürlük Peşinde?
Sosyal Demokratlar Halk için tam özgürlük ve tam iktidar. Yani demokratik bir cumhuriyet. Yetkililerin seçimle gelmelerini, daimi ordunun yerine tüm halkın silahlanması.Trudovik partiler ve Sosyalist Devrimciler  halk için tam özgürlük ve tam iktidar talep ediyor. Yani demokratik bir cumhuriyet. Yetkililerin seçimle gelmelerini, daimi ordunun yerine tüm halkın silahlanması.Trudovik partilerin sağ kanadı ise, bir tür demokrasi ve monarşi karmasını başarmaya çalışıyor. Halkın gücüyle monarşinin -yani Çarın, polis ve memurlar -gücünü harmanlamak istiyorlar. Bu anlamsız bir arzu ve liberal toprak ağalarının yani Kadetlerin politikaları kadar tehlikeli ve hain bir tutumdur.
Bu Partilerin Köylülerin Toprak Talebine Karşı Tavrı Nedir?
Sosyal Demokratlar tüm toprak ağalarının elindeki toprakların köylülere hiçbir bedel ödenmeksizin aktarılmasını talep etmektedir.Sosyalist Devrimciler de tüm toprak ağalarının toprağının köylülere hiçbir bedel ödenmeksizin aktarılmasını talep ediyorTrudovikler ise tüm toprak ağalarının topraklarının köylülere aktarılmasını talep ediyorlar ama bedel kefaret parası ödenmesine karşı çıkmıyorlar. Oysa bu köylüleri mahvedecektir, bu yüzden bunların politikaları de liberal toprak ağalarının ve Kadetlerin politikaları kadar güvenilmezdir.

Vatandaşlar! Seçimlerde Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisinin Adaylarına Oy Verin!

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir