Değerli Yoldaşlar,

Tarihi zaferlerle dolu olan Partiniz ÇKP'nin 100. kuruluş yılını içtenlikle kutluyoruz. ÇKP'nin tüm alanlarda böyle parlak başarılar kazanması, Türkiye'den bizler ve tüm dünyadaki Marksist partiler ve Marksist şahsiyetler için büyük bir onur, heyecan kaynağı ve teşvik anlamı taşıyor. Çin halkı Partinizin önderliğinde büyük çabalar ve fedakarlıklarla bağımsızlığa, kendi kurtuluşuna, ulusal zenginleşmeye, mutlu yaşama ve güçlü bir ülkeye sahip oldu, insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kalktığı bir temel sistem inşa etti. Tüm etnik milliyetlerden Çin halkı ve Çin Komünist Partisi ülkenin içine girdiği yeni dönemde Genel Sekreter Şi Cinping'in merkezinde bulunduğu Parti Merkez Komitesi'nin etrafında sıkıca birleşmiş bir biçimde dört özgüven görüşleri doğrultusunda ve yüce komünizm ideallerine inanarak canlı bir şekilde Çine Özgü Sosyalizm davasına sahip çıkmakta ve Çine Özgü Sosyalizmi geliştirmektedir.

Değerli Yoldaşlar,

Çin halkı Partinizin önderliğinde ülkeyi yönettiği kurumlar sistemini iyileştirmiş ve aynı zamanda Partinizin önderliğinde Çine Özgü hukukun egemenliği ve ülkeyi hukukla yönetişimde ve Çine Özgü sosyalist demokrasinin geliştirilmesinde büyük aşamalar kaydetmiştir. Böylece işçi sınıfının önderliğinde halk demokrasisi devlet sisteminin daha da iyileştirilmesinde, halkın tüm devlet iktidarının efendisi olma konumunun daha hakiki bir şekilde gerçekleşmesinde aşamalar kaydedilmiştir. Çin Komünist Partisi, Çin'e özgü sosyalist demokrasinin inşasını geliştirme yüklenimiyle halkın temel çıkarlarını korumak ve gerçekleştirmek açısından en geniş kapsamlı, en hakiki ve en etkili demokrasiyi inşa etmekte halkın iradesinin tam bir şekilde kendini ifade etmesini sağlamada, halkın haklarını ve çıkarlarını korumada, halkın yaratıcılığını harekete geçirmede ve halkın ülke işlerini yürütmesini/yönetmesini sağlayan sistemsel ve kurumsal güvenceler sağlamada kararlı adımlar atmaktadır. Partinizin önderliğinde, Çin hükümetinin ve Çin halkının Covid-19 salgınına karşı kısa zamanda kazandığı parlak zafer, işçi sınıfının önderliğinde halk demokrasisi devlet sisteminin ve Partinizin sosyalist demokrasiyi inşa yükleniminin kazandığı başarılarının açık bir göstergesidir.

Değerli Yoldaşlar,

Çin Komünist Partisi kavga cesaretine sahip, kazanmaya azimli büyük bir partidir. Siyasi pratiklerde, toplumsal inşa pratiklerinde kendisine yol gösteren iki büyük teorik sistem inşa etmiştir: Mao Zedung Düşüncesi ve Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi.  Merkezinde Mao Zedung'un bulunduğu Birinci kuşak kolektif önderlik, Çin halkını kurtarmış ve ayağa kaldırmış; sosyalizmin inşasında ve ülke inşasında sağlam temelleri atmıştır. Merkezinde Deng Şiaoping'in bulunduğu İkinci kuşak kolektif önderlik Çin'i refaha taşıyan ikinci devrimin—Reform ve Dışa Açılma'nın—yolunu açmış, onun ardından gelen üç kuşağın kolektif önderliğinin liderleri Jiang Zemin, Hu Jintao ve Şi Cinping Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin teori ve pratiğini büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Bu değerli iki düşünce ışığında Partinin ve ülkenin davasında büyük ilerlemeler sağlanmıştır.

ÇKP Kuruluşunun 100. Yılında Birinci Yüzyıl hedefi olan yoksulluğu ortadan kaldırma ve kapsamlı bir biçimde orta halli refah toplumunu inşa etme yolunda büyük bir zafer kazanarak 100. Yılını taçlandırmıştır. Çin halkı bugün ÇKP Genel Sekreter Şi Cinping'in açtığı yeni bir yolculuğa çıkmıştır, ÇKP'nin iki adımda Çin Halk Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2049 yılında da müreffeh, güçlü, demokratik, uygar, uyumlu ve modern bir sosyalist ülke hedefine ulaşarak Çin Rüyasını gerçekleştirebilmesi için gereken birikim ve enerjiye sahip olduğuna inanıyoruz.  

Değerli Yoldaşlar,

ÇKP önderliğinde Çin halkı kendi sosyalist modernleşme davasını, Çin'in yeniden birleşmesi görevlerini yerine getirmek için çabalarda ısrar ederken aynı zamanda dünya barışının korunması ve tüm insanlığın el ele vererek ortaklaşa kalkınmasını teşvik etme görevini üstleniyor. Dünyadaki yeni koşulların yaratıcı bir şekilde değerlendirilmesinin sonucu olan dünya barışını korumaya katkı sunma ve ortaklaşa kalkınmayı teşvik görevi ve tüm insanlığın ortak kader topluluğunu inşa görevi tüm Marksist partileri, tüm ilerici insanları, vizyon sahibi elitleri ve tüm çevrelerden geniş kesimleri ve farklı kültürlerden dünya halkını heyecanlandırmaya başlamıştır. Bizler Partinizin 100. yıldönümü dolayısıyla bu üç görevin başarıyla ilerletilmesinde Çin'e ve tüm milliyetlerden birleşmiş Çin halkına başarılar diliyoruz. Çin halkı ile Türkiye halkı, Çin ile Türkiye arasında kültürel alışveriş, dostluk ve iyi ilişkilerin gelişmesini temenni ediyoruz.

Yaşasın Marksizm ve Marksizmin Yol Göstericiliğinde Zaferlerle İlerleyen ÇKP !

Yaşasın Marksist Enternasyonalizm, Yaşasın Proletarya ve İnsanlığın Kurtuluşu Ortak Davamız !

Emperyalizm, Hegemonyacılık ve Çatışma Bloklarının Alaşağı Edilmesi ve Kalıcı Barışı Kazanmak İçin, Ülkelerin El Ele Ortaklaşa Kalkınması ve Aralarında İşbirliğini Geliştirmesi İçin !

Marksist Sosyalist Birlik

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir