Çin'in İpek Yolu Projesi Politikası Son Hükümet Belgesi Ve Örneklerle Uygulama Raporu

Çeviren Deniz Kızılçeç

Belge Tarihi Ekim 2023

Önsöz

İki bin yılı aşkın bir süre önce, samimi bir dostluk arzusundan ilham alan atalarımız, Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir kara İpek Yolu oluşturmak için otlakları ve çölleri aşarak dünyayı kapsamlı bir kültürel alışveriş çağına götürdüler. Atalarımız bin yıldan daha uzun bir süre önce, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan deniz İpek Yolu'nu açmak için yelken açıp dalgalara meydan okuyarak halklar arasında daha yakın bir iletişimin yeni bir aşamasını başlattılar.

Binlerce kilometreye ve binlerce yıla yayılan tarihi ipek yolları sadece ticaret için değil, aynı zamanda kültürel alışveriş için de bir yoldu. İnsanlığın ilerlemesine büyük katkı sağladılar.1980'lerde Birleşmiş Milletler ve bazı ülkeler, Avrasya Kara Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve diğer planları öngörmeye başlamış, bu da iletişim ve iş birliğine yönelik ortak bir isteği yansıtmıştır.

Mart 2013'te Başkan Xi Jinping ortak bir geleceğe sahip küresel bir topluluk vizyonu önermiş; aynı yılın Eylül ve Ekim aylarında ise İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu (Kuşak ve Yol Girişimi ya da Kuşak ve Yol İnisiyatifi) inşa etmek üzere başkalarıyla bir araya gelme girişimlerini gündeme getirmiştir.

 Kuşak ve Yol Girişimi, insanlık tarihinin ve uygarlığının en büyük başarılarından ikisi olan tarihi ipek yollarının ruhunu üstlenen ve ileriye taşıyan yaratıcı bir gelişmedir.

Kuşak ve Yol Girişimi, kadim ruhu ve içinde bulunduğumuz yeni çağın ruhu ve kültürüyle zenginleştirir ve ortaklaşa bir geleceğin küresel topluluğunu inşa etmek için bir platform sağlar.

10 yıl önce başlatılmasından bu yana, tüm tarafların ortak çabaları sayesinde, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki iş birliği Çin sınırlarının ötesine geçerek uluslararası bir çaba haline gelmiştir.

 Fikirlerden eylemlere, bir vizyondan gerçekliğe ve genel bir çerçeveden somut projelere dönüşmüştür. Uluslararası toplum tarafından hem bir kamu yararı hem de bir iş birliği platformu olarak memnuniyetle karşılanmış ve somut sonuçlar elde etmiştir.

 Geçtiğimiz on yıl boyunca Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcı ülkelere gerçek kazanımlar sağlamıştır. Ekonomik küreselleşmenin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmuş, küresel kalkınma sorunlarının çözülmesine ve küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca tüm insanlığın modernleşmeyi gerçekleştirmesi için yeni bir yol açmış ve ortak geleceğe sahip küresel bir toplum inşa etme çabalarının gerçek sonuçlar vermesini sağlamıştır.

 Çin hükümeti, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son on yılda elde ettiği başarıları sunmak amacıyla bu Beyaz Kitabı yayınlamaktadır.

 Bu proje, uluslararası toplumun girişimin değerini daha iyi anlamasını sağlayacak, girişim kapsamında yüksek kaliteli iş birliğini kolaylaştıracak ve nihayetinde daha fazla ülke ve halka fayda sağlayacaktır.

I . Proje Çin Tarafından Önerildi AncakTüm Dünyaya Aittir

Bugün dünya, yüzyıldır görülmemiş ölçekte derin bir değişimden geçiyor. Sorunlar ve zorluklar insan uygarlığının ilerlemesini tehdit etmeye devam etmektedir. Çin, değişen küresel duruma ve uluslararası toplumun beklentilerine yanıt olarak ve insanlığın geleceğini ve genel çıkarlarını göz önünde bulundurarak Kuşak ve Yol Girişimi'ni önermiştir.

 İnsanlık uygarlığının büyük bir mirası olan İpek Yolu ruhuna bağlı olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlamaktadır. Bu girişim Çin tarafından başlatılmıştır, ancak dünyaya aittir ve tüm insanlığın yararınadır.

1. Kökleri tarihe dayanan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, tarihi İpek Yolu ruhunu ileriye taşıyor

Çin'in Han Hanedanlığı döneminde, M.Ö. 140 civarında, kraliyet elçisi Zhang Qian, Chang'an'dan (Shaanxi Eyaleti'nde bugünkü Xi'an kenti) Batı'ya bir yolculuk yaparak Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan bir kara yolu açtı. Yüzyıllar sonra, Tang, Song ve Yuan hanedanlıkları döneminde, ipek yolları hem karada hem de denizde gelişerek Doğu ile Batı arasındaki ticareti kolaylaştırdı.15. yüzyılın başlarında, Ming Hanedanlığı'nın ünlü Çinli denizcisi He Zheng, Batı Denizleri'ne yedi sefer yaparak deniz ipek yolları boyunca ticareti artırmıştır. Binlerce yıl boyunca tarihi ipek yolları, Nil, Dicle ve Fırat, İndus ve Ganj ile Sarı ve Yangtze nehirlerinin vadilerini kapsayan ana etkileşim arterleri olarak hizmet vermiştir.

 Mısır, Babil, Hint ve Çin uygarlıklarının doğduğu yerleri, Budizm, Hıristiyanlık ve İslam'a inananların topraklarını ve farklı milletlerden ve ırklardan halkların evlerini birbirine bağlayan bu güzergahlar, Avrasya kıtasındaki ülkeler arasındaki bağlantıyı artırmış, Doğu ve Batı uygarlıkları arasındaki alışverişi ve karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırmış, bölgesel kalkınma ve refahı artırmış, barış ve iş birliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı fayda ile karakterize edilen İpek Yolu ruhunu şekillendirmiştir.

Doğu ve Batı arasındaki iletişim ve iş birliğini simgeleyen binlerce yıllık ipek yolları, dayanışma ve karşılıklı güven, eşitlik ve karşılıklı fayda, kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenme ve kazan-kazan iş birliğini destekleyerek farklı etnik gruplara, inançlara ve kültürel geçmişlere sahip ülkelerin barışı paylaşabileceğini ve birlikte kalkınmayı başarabileceğini göstermiştir.

 İpek Yolu ruhu, Çin ulusunun uzun süredir savunduğu "tüm devletlerin uyum ve barış içinde bir araya gelmesi" idealiyle, Çin halkının dostluk, iyi komşuluk ve "kendi başarımızı ararken başkalarının başarılı olmasına yardım etme" ilkeleriyle ve zamanın barış, kalkınma ve kazan-kazan iş birliği çağrısıyla tutarlıdır.

Çin Komünist Partisi küresel vizyona sahip büyük bir siyasi partidir ve Çin barışçıl kalkınma peşinde koşan büyük bir ülkedir. İpek Yolu ruhunu yeni çağa taşıyan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, geçmişin hoş anılarını canlandırmakta ve birçok ülkenin bağlantı kurma hevesini ateşlemektedir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, tarihe saygı duyuyor ve eski ipek yolları boyunca karada yorulmak bilmeyen elçilerin ve iş adamlarının ve limanlara uğrayan sayısız geminin hareketli sahnelerini yeniden yaratmaya çalışıyor. Aynı zamanda kadim ipek yollarından ve İpek Yolu ruhundan bilgelik ve güç alarak geleceğe doğru bir yol çiziyor. Tarihin ışığında ilerlemeye ve Çin, Rüyasını dünyanın rüyalarıyla bütünleştirmeye devam edecektir; böylece tüm halkların uygarlıklar arası alışveriş, barış ve huzur, ortak kalkınma ve daha iyi yaşam özlemlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

2. Kuşak ve Yol İnisiyatifi,  bugünkü gerçeklere yanıt olarak kalkınma alanındaki sorunları çözmektedir

Kalkınma, tüm sorunların çözümünde ana anahtarı elinde tutmaktadır. Ekonomik küreselleşme dünya ekonomisine güçlü bir ivme kazandırmıştır. Beşyüzyılı aşkın bir süre önce, tarihi ipek yollarının yarım yüzyıldan fazla bir süre kesintiye uğramasının ardından Keşifler Çağı gelmiş ve insan toplumunun gidişatını temelden değiştirmiştir. Modern zamanların gelişinden bu yana, teknolojik devrimler ve üretici güçlerin gelişimi, ekonomik küreselleşmeyi yükselen bir tarihsel eğilim haline getirmiştir. Özellikle 1990'lardan bu yana ekonomik küreselleşmenin hızla ilerlemesi ticareti, yatırımı, insan akışını ve teknolojik ilerlemeyi büyük ölçüde kolaylaştırarak insan toplumunun ilerlemesine önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak, birkaç ülkenin hakim olduğu ve kontrol ettiği ekonomik küreselleşme, herkese fayda sağlayan ortak bir kalkınmaya katkıda bulunmamıştır. Bunun yerine, bu tür bir küreselleşme zengin ve yoksul arasındaki, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ve gelişmiş ülkeler içindeki servet uçurumunu genişletmiştir. Birçok gelişmekte olan ülke ekonomik küreselleşmeden çok az faydalanmış, hatta bağımsız kalkınma kapasitelerini kaybetmiş ve bu da modernleşme yoluna girmelerini zorlaştırmıştır. Bazı ülkeler tek taraflılık, korumacılık ve hegemonyacılık uygulayarak ekonomik küreselleşmeyi engellemiş ve küresel bir ekonomik durgunluk tehdidinde bulunmuştur. Yavaş ekonomik büyüme, ekonomik yönetişimdeki eksiklikler ve dengesiz ekonomik kalkınma gibi küresel sorunların ele alınması zorunludur. Sadece birkaç ülkenin dünya ekonomik kalkınmasına hakim olması, ekonomik kuralları kontrol etmesi ve kalkınmanın meyvelerinden yararlanması artık kabul edilemez. Kuşak ve Yol İnisiyatifi sadece Çin için değil, tüm dünya için kalkınmayı hedeflemektedir. Ekonomik küreselleşme geri döndürülemez bir eğilim olmaya devam etmektedir. Ülkelerin bir inziva ya da izolasyon durumuna geri dönmeleri düşünülemez. Bununla birlikte, ekonomik küreselleşme hem biçim hem de içerik açısından düzenlemelere tabi tutulmalıdır. Daha açık, kapsayıcı, dengeli ve herkes için faydalı hale getirilmelidir. Çin sadece ekonomik küreselleşmeden faydalanmakla kalmamış, aynı zamanda ona katkıda da bulunmuştur. Ekonomik küreselleşmenin aktif bir katılımcısı olarak Çin, dünyanın geri kalanıyla olumlu etkileşimler yoluyla hızlı bir ekonomik büyüme sağlamış ve modernleşme yolunda benzersiz bir yol keşfederek diğer gelişmekte olan ülkelerin modernleşmeye ulaşma seçeneklerini genişletmiştir.

 Çin'in hızlı ekonomik büyümesi ve reform ve dışa açılma alanındaki istikrarlı ilerlemesi, küresel ekonomik istikrar ve büyümenin yanı sıra açık bir dünya ekonomisi için güçlü bir itici güç sağlamıştır. Çin, ekonomik küreselleşmenin sıkı bir  öncüsü ve savunucusu olmuştur.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi, konsept, tedbirler ve hedefler bakımından BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile örtüşmektedir.

 Çin tarafından atılan önemli bir adım olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, daha yüksek standartlarda dışa açılma yoluyla daha kaliteli kalkınmayı teşvik etmeyi ve Çin'in kalkınma fırsatlarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmayı amaçlamaktadır.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi aynı zamanda küresel kalkınma sorunlarına yönelik bir Çin çözümüdür ve katılımcı ülkelerde modernleşmeyi birlikte ilerletmeyi, ekonomik küreselleşmeyi daha dinamik, kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirmeyi ve meyvelerin dünya genelinde insanlar tarafından daha adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

3. Geleceğe yönelen Kuşak ve Yol İnisiyatifi daha iyi bir dünya yaratıyor

Bugün dünya çok kutupluluğa, ekonomik küreselleşmeye ve kültürel çeşitliliğe doğru giderek daha da yaklaşmakta ve bu süreçte giderek daha fazla bilgi odaklı hale gelmektedir. Ülkeler geçmişte hiç olmadığı kadar birbirleriyle bağlantılı ve birbirlerine bağımlı durumdadır. İnsanlığın, herkesin çıkarlarının ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği ortak bir gelecek topluluğu olduğu giderek daha açık bir şekilde görülmektedir.  Ancak, bölgesel çatışmalar, silahlanma yarışları, gıda güvenliği, terörizm, siber saldırılar, iklim değişikliği, enerji krizleri, başlıca bulaşıcı hastalıklar ve yapay zekâ sorunları gibi birbiriyle iç içe geçmiş konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan güvenlik sorunlarıyla birlikte barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişim alanlarında giderek artan bir açık, tüm insanların üzerinde yaşadığı güzel gezegen için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan küresel zorluklar ve güçlükler karşısında insan toplumunun yeni fikirlere, yeni kavramlara ve daha adil, eşitlikçi, dengeli, dirençli ve etkili bir küresel yönetişim sistemine ihtiyacı vardır. Nasıl bir dünya inşa edileceği ve daha parlak bir gelecek yaratmak için hangi yolun izleneceği her ülkeyi ve her insanı ilgilendiren konulardır. Zamanın getirdiği zorluklara yanıt vermeli ve doğru tarihi seçim yapılmalıdır. Sorumluluklarını yerine getiren büyük bir gelişmekte olan ülke olarak Çin, geleceği ve insanlığın ortak çıkarlarını göz önünde bulundurmaktadır. Bu nedenle Çin, kalıcı barış, evrensel güvenlik ve ortak refaha sahip, insani gelişim için parlak bir gelecek çizen açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya yaratma hedefiyle, ortak geleceğe sahip küresel bir topluluk inşa etmeyi önermiştir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin nihai hedefi, ortak bir geleceğe sahip küresel bir topluluk oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Küresel yönetişimin iyileştirilmesi için önemli bir kamu yararı olan bu girişim, vizyonun gerçeğe dönüştürülmesi için bir platform sağlamaktadır.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi, farklı bölgelerde, farklı kalkınma aşamalarında ve farklı kültürlere sahip ülkeleri kapsamaktadır . İdeolojiler ve sosyal sistemler arasındaki farklılıkları aşar. Farklı ülkelerin fırsatları paylaşmasını, ortak kalkınma ve refahı gerçekleştirmesini ve karşılıklı siyasi güven, ekonomik entegrasyon ve kültürel kapsayıcılık ile karakterize edilen ortak çıkarlar, sorumluluk ve kader topluluğu oluşturmasını sağlar. Ortak bir geleceğin küresel topluluğunu inşa etmenin pratik bir aracı olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi, yeni bir anlayış yaratmış ve dünyanın hayal gücüne ilham vermiş, uluslararası değişimlere yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar katmıştır. Daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi üretecek ve insanlığı daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır.

II. Ortak Kalkınma ve Refaha Giden Yolun Açılması

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ortak geleceğe sahip küresel bir topluluk kavramıyla uyumludur. İçinde bulunduğumuz çağa, dünyaya, kalkınmaya, güvenliğe, açıklığa, iş birliğine, uygarlığa ve yönetişime ilişkin fikirleri teşvik eder ve hayata geçirir. Sadece kavramsal bir çerçeve değil, aynı zamanda tüm ulusların ortak kalkınma ve refaha ulaşmaları için pratik bir yol haritası da sunmaktadır.

  1. İlkeler: kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak faydalar

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda ilkeleri üzerine kurulmuştur.

  Daha iyi ve ortak çıkarlar doğrultusunda kazan-kazan iş birliğini savunur. Tüm ülkelerin eşit katılımcılar, katkıda bulunanlar ve faydalanıcılar olduğunu vurgular ve ekonomik entegrasyonu, birbirine bağlı kalkınmayı ve başarıların paylaşılmasını teşvik eder.

  Kapsamlı istişare ilkesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin'in tek başına yürüttüğü bir çaba değil, tüm paydaşları kapsayan ortak bir çaba olduğunu ifade etmektedir. Bu ilke, farklı ulusların farklı gelişmişlik düzeylerine, ekonomik yapılarına, yasal sistemlerine ve kültürel geleneklerine tam anlamıyla saygı gösterirken, kolektif karar almayı teşvik ederek otantik çok taraflılığı destekler ve harekete geçirir.

  Eşit katılım, etkili iletişim, ortak akıl, siyasi veya ekonomik ön koşullardan bağımsızlık ve azami uzlaşıyı teşvik etmek için gönüllü katılımı vurgular. Büyüklükleri, güçleri ve zenginlikleri ne olursa olsun, tüm ülkeler eşit şartlarda katılım sağlayarak ikili ve çok taraflı iş birliklerinde görüş ve önerilerde bulunabilirler.

  Bu ilke kapsamında, farklı kalkınma aşamalarındaki ekonomiler ikili veya çok taraflı iletişimi güçlendirecek, yenilikçi iş birliği mekanizmalarını ortaklaşa belirleyip kuracak ve küresel yönetişimde diyalog, iş birliği ve katılım için bir platform sağlayacaktır. Ortak katkı ilkesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin'in uluslararası yardım programlarından biri veya jeopolitik bir araç değil, ortak kalkınma için iş birliğine dayalı bir çaba olduğunu vurgulamaktadır. Mevcut bölgesel mekanizmaların yerini almak yerine onlarla uyum sağlamayı ve tamamlayıcı güçlerden yararlanmayı amaçlamaktadır.

   Bu ilke, ilgili tüm tarafların katılımını, ilgili ülkelerin ve bölgelerin kalkınma stratejileriyle önemli ölçüde koordinasyonu ve ilgili kalkınma potansiyellerinin ve karşılaştırmalı güçlerinin belirlenmesini ve kullanılmasını vurgular.  Amaç, her bir tarafın güçlü yönleri ve yeteneklerinden yararlanarak tamamlayıcı ve etkileşimli bir büyüme elde ederken, kolektif olarak yeni fırsatlar, itici güçler ve kalkınma alanı yaratmaktır. Kapsamlı katılımı teşvik etmek için bu ilke, ülkeleri ve işletmeleri ikili iş birliği, üçüncü taraf pazar iş birliği ve çok taraflı iş birliği gibi çeşitli şekillerde etkileşime girmeye ve böylece kalkınma için sinerji yaratmaya teşvik eder. Bu ilke, piyasa güçlerine değer verir ve ilgili tüm tarafların çıkarlarını ilerletmek ve beklentilerini karşılamak için piyasa odaklı operasyonları teşvik eder. Bu bağlamda, işletmeler ana aktörler olarak merkezi bir rol oynarken, hükümetin sorumluluğu platformlar oluşturmak, mekanizmalar kurmak ve politika rehberliği sağlamaktır.

   Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğindeki kilit rolü, ekonomik büyüklüğü, pazar ölçeği, altyapı inşasındaki deneyimi, düşük maliyetli, yüksek kaliteli, yüksek performanslı ekipman üretme kapasitesi ve sanayi, sermaye, teknoloji, yetenek ve yönetim alanlarındaki kapsamlı gücünden kaynaklanmaktadır.

  Ortak fayda ilkesi kazan-kazan iş birliğinin önemini vurgular. Ortak çıkarları ve iş birliği zeminlerini belirlemeyi, tüm tarafların kalkınma ihtiyaçlarını karşılamayı ve halkın gerçek endişelerini gidermeyi amaçlar. Bu ilke, kalkınma fırsatlarının ve sonuçlarının tüm katılımcı ülkeler arasında paylaşılmasını ve hiçbirinin geride bırakılmamasını vurgulamaktadır.

   Katılımcıların çoğu gelişmekte olan ülkelerdir ve hepsi de kendi ekonomik ve sosyal kalkınmalarını desteklemek için yetersiz altyapı, gecikmiş endüstriyel kalkınma, sınırlı sanayileşme, yetersiz sermaye ve teknoloji ve kalifiye işçi eksikliği gibi zorlukları ele almak için ortak güçlerini kullanmaya çalışmaktadır.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin, ortak ülkelere imkânları dâhilinde yardım sağlayarak ve diğer gelişmekte olan ülkeleri kalkınmayı hızlandırmaları için gerçekten destekleyerek, birincisi öncelikli olmak üzere, daha yüksek fayda ve ortak çıkarlar peşinde koşmaktadır.

   Aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği ile Çin, doğu ve batı bölgeleri arasında sinerji yaratırken diğer ülkelerle kara ve deniz üzerinden bağlantılar kurarak çok yönlü açılımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Daha gelişmiş bir açık ekonomi inşa etmeyi ve ana dayanak olarak yerel ekonomi ve karşılıklı takviye sağlayan uluslararası angajman ile çifte bir kalkınma dinamiği yaratmayı amaçlamaktadır.

  2. Üç Kavram: herkese açıklık, yeşil ve temiz-dürüst iş birliği

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için herkese açıklık, yeşil ve temiz-dürüst iş birliğine kendini adamıştır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, yolsuzluğa karşı sıfır toleransa sahiptir ve istikrarlı ve yüksek kaliteli büyümeyi teşvik eder.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, herhangi bir tarafa ait özel bir yol değil, herkese açık bir kamu yoludur. Jeopolitik hesaplardan uzaktır. Özel bir kulüp yaratmayı amaçlamadığı gibi herhangi bir partiyi de hedef almaz. Belirli ideolojik standartlara dayalı klikler oluşturmaz. Askeri ittifaklar kurma niyeti yoktur.

   Avrasya, Afrika, Amerika ve Okyanusya'dan tüm ülkeler, siyasi sistemleri, tarihi geçmişleri, kültürleri, kalkınma aşamaları, ideolojileri veya dini inançları ne olursa olsun, ortak kalkınma arayışında oldukları sürece girişime katılabilirler.

   Tüm katılımcılar açıklık ve kapsayıcılık ilkelerini savunurken, korumacılık, tek taraflılık ve hegemonyacılığa kesin bir şekilde karşı çıkmakta ve çok yönlü, üç boyutlu bir karşılıklı bağlantı ortamı yaratmak için birlikte çalışmaktadır.

   Hedefler, kazan-kazan sonuçlarına, ortak sorumluluğa ve kolektif katılıma dayalı yeni bir iş birliği modeli geliştirmek, küresel bir ortaklıklar ağı kurmak ve insanlık için uyumlu bir birlikteliği beslemektir.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, küresel yeşil ve düşük karbonlu kalkınma eğilimini benimsemekte, doğaya saygı duymayı, doğayı korumayı ve yasalarına uymayı vurgulamakta ve tüm tarafların sürdürülebilir ve çevre dostu büyüme hakkına saygı duymaktadır.

   Ekolojik-çevresel hususlara ortak bağlılık temelinde, ilgili taraflar politikalar alanında diyalogları gerçekleştirmiş ve yeşil kalkınma konusunda fikir ve başarılarını paylaşmışlardır. Yeşil altyapı, yenilenebilir enerji, çevre dostu ulaşım ve sürdürülebilir finans gibi alanlarda daha yakın iş birliği yoluyla, tüm taraflar fikir birliğini genişletmek ve yeşil kalkınmaya yönelik somut adımlar atmak için birlikte çalışmaktadır.

   Nihai hedef , kaynakları verimli kullanan, çevreye duyarlı ve düşük karbonlu bir İpek Yolu oluşturmak ve böylece eko-çevrenin korunmasına, en yüksek karbon ve nötrlük hedeflerine ulaşılmasına ve iklim değişikliğinin ele alınmasına önemli bir katkıda bulunmaktır.

   Yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, çevre koruma ve temiz üretim alanlarındaki uzmanlığından yararlanan ve Çin teknolojisi, ürünleri ve deneyimini kullanan Çin, yeşil kalkınma alanında Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğini aktif bir şekilde teşvik etmektedir.

  Temiz yönetişim, iş birliğinde şeffaflık taahhüdü ile birlikte Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin istikrarlı ve sürekli gelişimi için içsel ve gerekli bir koşul olarak kabul edilmektedir. Tüm katılımcı ülkeler yolsuzlukla mücadele etmek, yasal sistemlerini ve mekanizmalarını güçlendirmek, yasa ve yönetmeliklerini uyumlu hale getirmek ve uluslararası iş birliğini teşvik etmek için bir araya gelmelidir. Ayrıca, tüm katılımcılar her türlü yolsuzluk ve diğer uluslararası suç faaliyetlerine karşı birlik olmakta ve ticari rüşvetle mücadele etmek için sürekli olarak çalışmaktadır.  Bu, mali kaynakların ve projelerin dürüstlük ve verimlilikle yönetilmesini sağlayarak daha iyi sonuçlara yol açmakta ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğini temiz yönetişimin bir örneği haline getirmektedir.

   Nisan 2019'da Çin, ilgili ülkeler, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve akademik çevrelerden temsilcilerle birlikte Temiz İpek Yolu için Pekin Girişimi'ni başlattı. Bu girişim, kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak faydalarla karakterize edilen temiz bir İpek Yolu çağrısında bulunmaktadır.

   Küresel olarak genişleyen Çinli şirketler, hem Çin'in hem de ev sahibi ülkelerin yasalarına ve uluslararası normlara bağlı kalarak uyumluluk ve yasalara uygun operasyonlar yürütmeye kararlıdır. Özellikle denizaşırı operasyonel riskleri azaltma kapasitelerini artırmışlar, temiz, uygun maliyetli ve yüksek kaliteli projelerin sunulmasını sağlamak için proje denetimini ve yönetimini güçlendirmişlerdir.

   Çin'de doğrudan merkezi hükümete bağlı  kamusal ekonomik işletmeler  kilit alanlarda 868 uyum kılavuzu yayınlamış ve 5.000'den fazla iş uyum sorumluluğu tanımlamıştır.  Doğrudan merkezi hükümete bağlı KİT'ler ve finans kuruluşları ile bunların şubeleri, yurtdışı operasyonlarını yönetmek için 15.000'den fazla kural formüle etmiş ve güncellemiştir.

   Kasım 2020'de, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile kapsamlı iş birliği yapan 60'tan fazla Çinli işletme, Kuşak ve Yol İnisiyatifi İşletmeleri için Dürüstlük ve Uyum Girişimi'ni başlatmak üzere bir araya geldiler.

  3. Hedefler: yüksek standartlar, sürdürülebilirlik ve herkes için daha iyi yaşam

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, iş birliği standardını, yatırım etkinliğini, tedarik kalitesini ve kalkınma direncini yükselterek, tüm katılımcılar için gerçek ve önemli sonuçlar sunarak yüksek standartları, sürdürülebilirliği ve daha iyi yaşamları hedeflemektedir.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, proje ihalesi, tedariki, geliştirilmesi ve işletilmesinde iş uygulamalarına rehberlik edecek evrensel olarak kabul edilmiş kurallar ve standartlar getirmektedir.

   Çeşitli sektörlerde yüksek standartlı iş birliği ve inşayı teşvik eder. Uluslararası kurallar ve standartlarla uyumlu serbest ticaret bölgelerinin kurulmasını ve ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını daha yüksek bir seviyeye taşıyacak politikaların uygulanmasını savunur. Bu, insanların, malların, fonların ve verilerin güvenli, sorunsuz ve düzenli bir şekilde akışını sağlayacak ve daha fazla karşılıklı bağlantıya ve daha derin alışveriş ve iş birliğine olanak tanıyacaktır. Yaklaşım dünya standartlarını, pratikliği ve maliyet etkinliğini vurgulamaktadır. Pilot projeler daha geniş çaplı uygulamalardan önce gelir ve katılımcı ülkeler kendi ulusal koşullarına uyarlanmış kuralları ve yolu benimsemeye teşvik edilir.

   Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi tasarım ve uygulamasını sürekli olarak geliştirmek için üst düzey bir liderlik organizasyonu kurmuş ve politika belgeleri yayınlamıştır.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile uyumlu olarak, eşgüdümlü ekonomik, sosyal ve eko-çevresel kalkınmayı teşvik etmektedir.  Amacı, kalkınmayı engelleyen temel sebepleri ve engelleri ele almak ve katılımcı ülkelerin kendi güdümlü kalkınmasını artırmaktır.

  Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini proje seçimi, uygulaması ve yönetimine entegre ederek kalıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etmeye çalışır.

  Uluslararası uygulamaları ve borç sürdürülebilirliği ilkelerini takip ederek, ticari ve mali sürdürülebilirliği sağlayan, istikrarlı, şeffaf ve kaliteli bir fonlama garanti sistemi kurmak amacıyla yenilikçi modeller ve farklı kanallarla uzun vadeli, istikrarlı, sürdürülebilir ve risk kontrollü bir yatırım ve finansman sistemi oluşturmak için çalışıyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği sonucunda hiçbir katılımcı ülke borç krizine girmemiştir.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, iş birliğinin faydalarının tüm bireylere ulaşmasını sağlamak için yoksulluğun ortadan kaldırılması, istihdam yaratılması ve insanların refahının iyileştirilmesine odaklanan insan merkezli bir yaklaşım benimsemektedir.  Kamu sağlığı, yoksulluğun azaltılması, afetlerin hafifletilmesi, yeşil kalkınma, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda daha derin iş birliği teşvik edilmektedir. Siyasi taraflar, sosyal örgütler, düşünce kuruluşları, gençler, kadınlar ve alt-ulusal topluluklar arasında daha yakın alışverişler teşvik edilmektedir. Bu çabalar, insanların ihtiyaçlarına dayanan, kazanç ve tatmin duygularını artıran projeler yaratmayı amaçlamaktadır. Çin, dış yardım yoluyla insanların hayatlarına fayda sağlayan küçük ölçekli ancak etkili projeleri aktif olarak teşvik etmektedir.

   Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Güney Pasifik'e, karayolları, demiryolları, okullar, hastaneler ve tarımsal tesislerin inşası yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmakta ve katılımcı ülkelerdeki insanların refahını artırmaktadır.

  4. Vizyon:

  Küresel ortaklaşa refaha giden yol

  İlerleme, iş birliği ve kapsayıcılığa yönelik bir girişim olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, kalkınmanın peşinde koşmakta, kazan-kazan sonuçlarını teşvik etmekte ve umut aşılamaktadır.

  Anlayış ve güveni derinleştirmeyi, kapsamlı değişimleri güçlendirmeyi ve nihayetinde ortak kalkınma ve paylaşılan refaha ulaşmayı amaçlamaktadır.

  Barışa giden bir yol.

   Barış, kalkınma için bir ön koşuldur; kalkınma ise barışın temelini oluşturur. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, orman kanunlarının ve güç mücadelelerine dayalı hegemonik düzenin ötesine geçer. Sıfır toplamlı düşünceyi reddediyor ve Soğuk Savaş'ın ideolojik rekabet ve jeopolitik rekabet zihniyetini bir kenara bırakıyor. Bunun yerine, barışçıl kalkınmanın önünü açmakta ve kalıcı barış ve evrensel güvenlik için temel bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında uluslar birbirlerinin egemenliğine, onuruna, toprak bütünlüğüne, kalkınma yoluna, sosyal sistemine, temel çıkarlarına ve başlıca kaygılarına saygı gösterir.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başlatıcısı olarak Çin, karşılıklı saygı, hakkaniyet, adalet ve kazan-kazan iş birliği ile karakterize edilen yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin kurulması için tutkuyla bir proje yürütmektedir.

  Çatışmadan ziyade diyaloğa, ittifaktan ziyade dostluğa dayalı ortaklıklar kurmaya ve yeni bir ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu teşvik etmeye kararlıdır. Bu çabalar barışçıl ve istikrarlı bir kalkınma ortamının yaratılmasına yardımcı olmaktadır.

  Refaha giden bir yol.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, geçmişin sömürgeci kolonyalizminden uzaklaşan, zorlayıcı ve tek taraflı işlemlerden kaçınan, merkez-çevre bağımlılık modelini reddeden ve krizi başkalarının üzerine yıkmayı veya komşuları kendi çıkarları için sömürmeyi reddeden müreffeh bir gelecek inşa etmeye kararlıdır . Bunun yerine, kazan-kazan sonuçlarına ulaşmayı ve ortak kalkınma ve refahı hedefler.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi  kapsamında, tüm taraflar ortak hedef olarak kalkınmaya öncelik verecek, kendi kaynaklarını ve potansiyel avantajlarını kullanacak, kendi büyüme motorlarını ateşleyecek, bağımsız kalkınma kapasitelerini artıracak ve kolektif olarak kalkınma için daha fazla fırsat ve alan yaratacaktır.

   Bu ortak çaba, küresel ekonomik büyüme için yeni merkezler ve itici güç oluşturmayı, kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel kalkınmayı dengeli, koordineli ve kapsayıcı yeni bir aşamaya geçirmesini amaçlamaktadır.

  Açıklığa giden bir yol.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ulusal sınırları, ideolojik farklılıkları, gelişmişlik farklarını, sosyal sistem çeşitliliklerini ve jeopolitik çatışmaları aşan açık ve kapsayıcı bir iş birliği sürecini temsil etmektedir.

  Yeni bir uluslararası sistem tasarlamayı değil, mevcut mekanizmaları tamamlamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili tüm taraflar çok taraflı ticaret sisteminin temel değerlerini ve temel ilkelerini desteklemektedir. Katılımcılar birlikte açık ve iş birliğine dayalı bir platform oluşturacak, açık bir küresel ekonomiyi koruyacak ve teşvik edecek, açık kalkınmaya elverişli bir ortam yaratacak, adil, eşitlikçi ve şeffaf bir uluslararası ticaret ve yatırım kuralları sistemi inşa edecek ve kazan-kazan sonuçlarına, ortak sorumluluğa ve kolektif katılıma dayalı iş birliğini ilerletecektir.

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi, üretim faktörlerinin düzenli akışını, kaynakların etkin tahsisini, piyasaların derin entegrasyonunu, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını kolaylaştırır ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı performansını ve sorunsuz çalışmasını sağlar . Açık, kapsayıcı, dengeli ve herkes için faydalı bir ekonomik küreselleşme inşa etmeyi amaçlamaktadır.

  İnovasyona giden yol.

   İnovasyon, ilerleme için kritik bir itici güç görevi görür. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, dijital, internet tabanlı ve akıllı kalkınmanın sunduğu fırsatlardan yararlanarak inovasyon öncülüğünde kalkınmaya adanmıştır .

   Yeni iş biçimlerini, teknolojileri ve modelleri araştırır, yeni büyüme kaynakları ve yenilikçi kalkınma yolları arayarak ilgili herkes için dönüştürücü ilerlemeleri teşvik eder. Katılımcılar, dijital altyapıyı birbirine bağlamak, Dijital İpek Yolu'nu inşa etmek, en ileri alanlarda yenilikçi iş birliğini güçlendirmek ve bilim, teknoloji, sanayi ve finansın derin entegrasyonunu teşvik etmek için iş birliği yapmaktadır.Bu çabalar, inovasyon ortamını optimize etmeyi, yenilikçi kaynakları bir araya getirmeyi, iş birliğine dayalı bölgesel bir inovasyon ekosistemini teşvik etmeyi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dijital uçurumu ortadan kaldırarak ortak kalkınmaya güçlü bir ivme kazandırmasını amaçlamaktadır.

  Toplumsal ilerlemeye giden yol.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, uygarlıkler arasında eşitliği, karşılıklı öğrenmeyi, diyaloğu ve kapsayıcılığı savunmaktadır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi Barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük gibi insanlığın ortak değerlerini savunur. Kültürler arasındaki bariyerleri karşılıklı değişim yoluyla aşar, çatışmaları karşılıklı anlayış yoluyla çözer ve bir arada yaşamayı teşvik ederken üstünlüğü reddeder. Uygarlıkların farklılıklarını takdir etmeye, ortak bir zemin aramaya ve birbirlerinden öğrenmeye teşvik eder. Taraflar, halklar arası iş birliği için çok katmanlı mekanizmalar kuracak, daha fazla platform ve kanal oluşturacak ve çeşitli alanlarda alışverişi kolaylaştıracaktır.

  Bu çabalar uluslar arasında karşılıklı anlayış, saygı ve güveni güçlendirmeyi, fikirler ve değerler üzerinde uzlaşmayı genişletmeyi ve yeni insani ilerlemeler sağlamayı amaçlamaktadır.

  III. Çoklu Alanlarda Çok Yönlü Bağlantıları Teşvik Etmek

  Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği yoluyla daha fazla bağlanabilirliği teşvik etmek için politika koordinasyonunu, altyapı bağlantısını, engelsiz ticareti ve finansal entegrasyonu kolaylaştırmaya devam edildi.  Altyapıda "sıkı bağlanabilirliğe" yönelerek insanlar arası daha yakın bağları  teşvik etmek amaçlandı. Uyumlaştırılmış kurallar ve standartlar yoluyla "yumuşak bağlanabilirliği" güçlendirilmiş ve insanlar arası bağlar güçlendirilmiştir.

  Kapsamı genişledikçe Kuşak ve Yol İnisiyatifi, dünyanın en geniş kapsama alanına sahip uluslararası iş birliği platformu haline gelmiştir.

  1. Kapsamlı ve derinlemesine politika koordinasyonu

   Politika koordinasyonu Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinin temelini oluşturmaktadır. Çin, kalkınma stratejileri, teknolojik ve ekonomik politikalar ile yönetim kuralları ve standartlarının uyumlaştırılmasına yönelik çok düzeyli bir politika koordinasyon ve iletişim mekanizması kurmak için katılımcı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmıştır. Bu mekanizma kapsamında, iş birliğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ortak çabalarla bölgesel iş birliğine yönelik planlar ve tedbirler oluşturulmuş, bu da Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni uluslararası değişimler için önemli bir iş birliği çerçevesi haline getirmiştir.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi Strateji ve politika koordinasyonunun kapsamını genişlemektedir.

   Küresel düzeyde 193 BM üyesi ülke, Kuşak ve Yol Girişimi'nin Kasım 2016'da 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen BM kararına dahil edilmesini oybirliğiyle kabul etmiştir. Mart 2017'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, diğer girişimlerin yanı sıra Kuşak ve Yol İnisiyatifi aracılığıyla daha güçlü bölgesel ekonomik iş birliği çağrısında bulunan 2344 sayılı kararı kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği anlaşmaları imzalamıştır.

   Dünya Ticaret Örgütü'nde Çin'in çabaları, yatırım konusunda Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğini teşvik etmek amacıyla 110'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsayan koordineli ve birleşik bir yatırım yönetimi sistemi kurmak amacıyla Kalkınma için Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması metni üzerindeki müzakerelerin sonuçlanmasını kolaylaştırmıştır.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, bölgesel ve çok taraflı düzeylerde, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi gibi planlarla uyum sağlayarak bölgesel entegrasyonu ve küresel kalkınmayı desteklemiştir. ASEAN Bağlanabilirlik 2025 Ana Planını, ASEAN Hint-Pasifik Genel Görünümünü, Afrika Birliği Gündem 2063'ü ve Avrupa Birliği'nin Avrupa ve Asya'yı Birleştirme Stratejisi başlatılmıştır.

   İkili düzeyde, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesi, Kazakistan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ekonomi politikası, Türkmenistan'ın İpek Yolu'nu canlandırma stratejisi de dahil olmak üzere çok çeşitli strateji ve girişimlerle koordinasyon sağlamayı başarmıştır; Moğolistan'ın Bozkır Yolu planı, Endonezya'nın Küresel Denizcilik Ekseni girişimi, Filipinler'in "Daha İyisini İnşa Etme" programı, Vietnam'ın "İki Koridor Bir Kuşak" planı, Güney Afrika'nın Ekonomik Yeniden Yapılanma ve İyileşme Planı, Mısır'ın Süveyş Kanalı Koridoru Projesi ve Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu.  Haziran 2023 itibariyle Çin, beş kıtada 150'den fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşla 200'den fazla Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği anlaşması imzalayarak bir dizi imza projesine ve küçük ölçekli ancak etkili projelere imza atmıştır.

   Politikaların koordinasyonu için uzun vadeli bir mekanizma

    Farklı taraflar arasında düzenli iletişim için farklı platformlarda çok düzeyli kanallar açılmıştır. Bu, devlet başkanlarının önderlik ettiği yukarıdan aşağıya diplomatik çabalar, hükümetler arası stratejik iletişim ve yerel ve bölümler arası politika koordinasyonunun desteği ve işletmeler ve sosyal kuruluşlar tarafından yürütülen iş birliği projeleri ile mümkün olmuştur.

   Çin, Uluslararası İş Birliği için Kuşak ve Yol Forumu'na iki kez ev sahipliği yaparak katılımcı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar için değişimleri genişletmek, karşılıklı güveni arttırmak ve bağları güçlendirmek için önemli bir platform sağlamıştır.

    2017'deki ilk foruma 29 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 140'dan fazla ülkeden ve 80'den fazla uluslararası kuruluştan 1.600'den fazla temsilci katılmış ve 5 kategoride toplam 279 bildiri sunulmuştur. 2019'da düzenlenen ikinci forumda 38 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, BM genel sekreteri ve Uluslararası Para Fonu genel müdürünün de aralarında bulunduğu 40 lider bir araya geldi. Tüm Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmıştır. 150'den fazla ülke ve 92 uluslararası kuruluştan 6.000'den fazla temsilci katılmış ve 6 kategoride 283 çıktı elde edilmiştir.

   Çok taraflı iş birliği ilerliyor.

    Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde, Çinli ve yabancı ortaklar demiryolları, limanlar, enerji, finans, vergilendirme, çevre koruma, afet önleme ve yardım, düşünce kuruluşları ve medya gibi profesyonel alanlarda 20'den fazla çok taraflı diyalog ve iş birliği mekanizması başlatmış ve giderek artan sayıda katılımcının ilgisini çekmiştir .

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkeler, önemli çok taraflı platformlar aracılığıyla pratik iş birliğini de genişletmiştir: 

   Çin-ASEAN (10+1) İş Birliği, Çin-Afrika İş Birliği Forumu, Çin-Arap Devletleri İş Birliği Forumu, Çin ve Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu, Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Forumu, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği, Dünya Ekonomik Forumu, Asya için Boao Forumu ve ÇKP ve Dünya Siyasi Partiler Zirvesi.

   Kurallar ve standartlar koordine edilmektedir.

    Standardizasyon konusundaki iş birliği yeni seviyelere ulaşmıştır.

    Haziran 2023 itibariyle Çin, Pakistan, Rusya, Yunanistan, Etiyopya ve Kosta Rika gibi 65 ülkedeki standardizasyon kuruluşlarıyla ve ayrıca bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla sivil havacılık, iklim değişikliği, tarımsal gıda, yapı malzemeleri, elektrikli araçlar, petrol ve gaz boru hatları, lojistik, küçük hidroelektrik santralleri, oşinografi ve ölçme ve haritalamayı kapsayan alanlarda 107 belge imzalamıştır.

   Kuşak ve Yol Ülkelerinin Katkıda Bulunduğu Standart Bilgi Platformu, 149 ortak ülkedeki standart bilgilerine genel bakış ve 59 ülke ile 6 bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşuna ilişkin standart katalogları için tam metin arama hizmetleri sunmakta ve katılımcı ülkeler için bir köprü görevi görmektedir.

    Yabancı dil versiyonlarındaki Çin standartları daha büyük miktarlarda tedarik edilmiştir. Yaklaşık 1.400 ulusal standart ve 1.000'den fazla sanayi standardı yabancı dillerde yayımlanmıştır.

   Mayıs 2022'de Asya-Afrika Hukuk İstişare Örgütü, Hong Kong'da bölgesel bir tahkim merkezi açarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinde çok taraflı anlaşmazlıklara çözüm sağlamıştır.

   Çin, sınır ötesi yatırım ve finansman kanallarının genişletilmesi için kurumsal garantiler sağlayarak Rusya, Malezya ve Singapur dahil 22 ülke ve bölge ile sınır ötesi muhasebe ve denetim düzenleyici iş birliğini güçlendirmeye devam etmiştir.

   2. Altyapının artan bağlanabilirliği

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, altyapının bağlanabilirliğine öncelik vermektedir.

   "Altı koridor, altı güzergah ve birden fazla ülke ve limandan" oluşan bir çerçeve temelinde, çok katmanlı ve çok boyutlu bir altyapı ağı şekilleniyor. Ticaret ve sanayi kapasitesinde daha derin iş birliği için sağlam temeller atan ve kültürel ve insanlar arası alışverişi güçlendiren  kara, deniz, hava ve siber uzay üzerinden temel bağlantı mevcuttur.

   Ekonomik koridorların ve uluslararası güzergâhların inşasında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

   Katılımcı ülkeler, Asya'daki alt bölgelerin yanı sıra Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan bir altyapı ağı oluşturarak uluslararası arter güzergâhlarının oluşturulmasında ilerleme kaydetmiştir.

    Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru boyunca büyük projeler devam ediyor.

    Peşaver-Karaçi Otoyolu (Sukkur-Multan bölümü), Karakoram Otoyolu Faz II (Havelian-Thakot bölümü) ve Lahor Turuncu Hat Metrosu kullanıma açıktır. Sahiwal, Port Qasim, Thar ve Hub gibi kömür yakıtlı enerji santralleri güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmaktadır; Mehra DC iletim projesi faaliyettedir ve Kalot Hidroelektrik Santrali elektrik şebekesine bağlanmıştır. Rashakai Özel Ekonomik Bölgesi kapsamlı kalkınma aşamasına ulaşmıştır.

   Yeni Avrasya Kara köprüsü boyunca, Macaristan-Sırbistan Demiryolunun Sırbistan'daki Belgrad-Novi Sad bölümü Mart 2022'de faaliyete geçti ve Macaristan'daki Budapeşte-Kelebija bölümünde ray döşeme çalışmaları başladı. Hırvatistan'daki köprü trafiğe açılışının birinci yıldönümünü kutladı. Batı Avrupa'yı Çin'e bağlayan "Batı Çin" Otoyolu tamamlandı. Karadağ'daki Bar-Boljare Otoyolunun Smokovac-Matesevo bölümü tamamlandı ve trafiğe açıldı. Çin-Hindiçin Yarımadası Ekonomik Koridoru boyunca, Çin-Laos Demiryolu tamamlanmış ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermektedir ve altın bir ulaşım kanalı olarak rolü giderek daha belirgin hale gelmektedir. Çin ve Endonezya arasındaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinin  amiral gemisi projesi olan Jakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu saatte 350 km hıza ulaştı. Çin-Tayland Demiryolu I. Aşama (Bangkok-Nakhon Ratchasima bölümü) sözleşmesi çevrimiçi olarak imzalandı ve inşaat projesinin 11 bölümü başladı, bunlardan biri tamamlandı. Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru boyunca, Çin ve Rusya'yı birbirine bağlayan Heihe-Blagoveshchensk köprüsü ve Tongjiang-Nizhneleninskoye Demiryolu köprüsü trafiğe açıldı. Çin-Rusya doğu doğal gaz boru hattı tamamen faaliyete geçti.

    Çin, Rusya ve Moğolistan, Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru'nun orta güzergâh demiryolunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bir fizibilite çalışmasını resmen başlattı. Çin-Orta Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru boyunca, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Otoyolu tam olarak faaliyete geçmiştir. Çin-Orta Asya Gaz Boru Hattı tamamen faaliyete geçti. Kuzey Kazakistan ile Çin arasındaki tahıl ve petrol demiryolu taşımacılığı hatları Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Ekonomik Koridoru boyunca uzanan Çin-Myanmar Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı tamamlanarak hizmete girdi. Çin-Myanmar Demiryolunun Muse-Mandalay bölümüne ilişkin fizibilite çalışması tamamlandı ve Mandalay-Kyaukphyubölümüne ilişkin fizibilite çalışması başlatıldı. Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü ve Dohazari-Cox's Bazar demiryolu güzergâhı da dâhil olmak üzere Bangladeş'teki inşaat projeleri iyi bir ilerleme kaydetmiştir.

   Örnek Durum 1 Mombasa-Nairobi Demiryolu Kenya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekliyor
   Kenya'daki Mombasa-Nairobi Standart Hat Demiryolu, Doğu Afrika'nın en büyük limanı olan Mombasa ile Kenya'nın başkenti Nairobi'yi birbirine bağlamaktadır.  Kuzeybatıda Suswa'ya kadar uzanmaktadır.  Hat 592 kilometre uzunluğundadır. Çin standartlarını, teknolojisini, ekipmanını ve proje yönetimini kullanmaktadır.  Çin ve Kenya arasındaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinde  önemli bir başarı öyküsüdür ve dostluğun, kazan-kazan iş birliğinin, kalkınma ve refahın ve eko-çevrenin korunmasının bir yolu olarak selamlanmaktadır. Mombasa-Nairobi Demiryolu, bağımsızlıktan bu yana Kenya'da gerçekleştirilen en büyük altyapı projesidir.  Demiryolu 2017 yılında açıldığından bu yana Kenya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması ile halkın refahı üzerinde olumlu bir etki yaratmış; ayrıca Doğu Afrika'nın iç bölgelerinden Mombasa Limanı üzerinden ihraç edilen ürünlerin lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmıştır.  31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle demiryolunda günde ortalama 6 yolcu treni işletilmektedir; toplam 11 milyon yolcu taşınmıştır ve ortalama doluluk oranı yüzde 95'in üzerindedir; günde ortalama 17 yük treni işletilmektedir ve toplam 28 milyon ton mal taşınmıştır.  Kenya hükümetinin tahminlerine göre demiryolu Kenya'nın ekonomik büyümesine yüzde 2'lik bir katkı sağlamıştır. Mombasa-Nairobi Demiryolu'nun inşası ve işletilmesinde Çinli işletmeler teknoloji transferini desteklemiş ve yerel çalışanlara eğitim sağlamıştır.  İnşaat dönemi boyunca 30.000'den fazla yerel çalışan oryantasyon eğitimi aldı ve her yıl bir dizi genç Kenyalı Çin'de eğitim ve akademik eğitime katılmak üzere seçildi.  Demiryolunun açılışından bu yana Çinli şirketler farklı kişiler, meslekler ve görevler için özel eğitim yöntemleri benimsemiş ve Kenya için 1.152 profesyonel yetiştirmiştir.  

   Afrika'da Mombasa-Nairobi Demiryolu ve Addis Ababa-Djibouti Demiryolu gibi demiryolları artık faaliyettedir ve sadece Doğu Afrika'da değil tüm kıtada derinlemesine kalkınmanın önemli itici güçleri haline gelmiştir.

   Denizcilik bağlantıları giderek gelişmektedir.

    Katılımcı ülkelerin limanları arasında nakliye alanında iş birliği genişlemekte ve kargo taşımacılığının verimliliğinde kayda değer bir artış görülmektedir. Yunanistan'daki Pire Limanı'nın yıllık kargo hacmi 5 milyon birimin (TEU) üzerine çıkarak Avrupa'nın dördüncü büyük TEU limanı ve Akdeniz'in önde gelen bir deniz kargo limanı haline gelmiştir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yirmi_ayak_e%C5%9Fde%C4%9Fer_birimi

   Pakistan'daki Gwadar Limanı büyük bir ilerleme kaydetti ve bir lojistik merkezi ve sanayi üssü olma hedefine doğru ilerliyor. Myanmar'daki Kyaukphyu Derin Deniz Limanı projesinde jeolojik keşif ve çevresel ve sosyal değerlendirme de dahil olmak üzere ön çalışmalar devam etmektedir

    Sri Lanka'daki Hambantota Limanı'nda yıllık dökme yük hacmi 1.21 milyon tona yükseldi. Vado Gateway terminali İtalya'da faaliyet gösteren ilk yarı otomatik terminal oldu. Nijerya'daki Lekki Derin Deniz Limanı tamamlanarak hizmete girdi ve Orta ve Batı Afrika'da önemli bir modern derin su limanı haline geldi.

   İpek Yolu Denizcilik ağı genişlemeye devam etmiştir. Haziran 2023 sonu itibariyle 43 ülkede 117 limana ulaşan İpek Yolu Denizcilik Birliği'ne diğer kuruluşların yanı sıra 300'den fazla tanınmış Çinli ve uluslararası denizcilik şirketi, liman işletmesi ve düşünce kuruluşu katılmıştır.

    Deniz İpek Yolu boyunca uzanan bölgelere odaklanan bir deniz ortamı tahmin ve destek sistemi, katılımcı ülkelerdeki 100'den fazla şehre hizmet sunmaktadır.

   Hava İpek Yolu bağlantıları kayda değer bir ilerleme kaydetmiştir.

    Katılımcı ülkeler arasındaki havacılık güzergâh ağı hızla genişlemekte ve hava bağlantısı düzeyi giderek artmaktadır.

    Çin, 104 Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkeyle ikili hava taşımacılığı anlaşmaları imzalamış ve sınır ötesi taşımacılığı kolaylaştırmak için 57 ortak ülkeyle doğrudan uçuşlar başlatmıştır. Çinli işletmeler Pakistan, Nepal ve Togo gibi ortak ülkelerle sivil havacılık altyapısı iş birliğinin aktif katılımcıları olarak yerel sivil havacılık sektörünün gelişmesine yardımcı olmaktadır.

    Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından önerilen  bir Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği platformu Ağustos 2020'de kurulmuş ve katılımcı ülkeler arasında sivil havacılık alışverişi ve iş birliği mekanizmaları ve platformları geliştirilmiştir.

    Covid-19 salgını sırasında, Henan Eyaletindeki Zhengzhou ile Lüksemburg'u birbirine bağlayan Hava İpek Yolu'nun doğrudan bir hattı, hava veya nakliye hizmetlerini askıya almadı ve büyük miktarda malzeme taşımıştır.

    Çin ve Avrupa arasında bir hava yaşam hattı görevi görmüş ve uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı kalmasına katkıda bulunmuştur.

   Uluslararası modlar arası taşımacılık kanalları istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Bu kanallar arasında Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Çin-Avrupa Kara-Deniz Ekspres Hattı, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ve Lianyungang-Khorgos Yeni Avrasya Kara-Deniz Otoyolu bulunmaktadır. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Avrasya hinterlandının ana bölgelerinden saatte 120 km hızla geçen 86 güzergahtan oluşmakta ve 25 Avrupa ülkesinde 200'den fazla şehre ulaşmış bulunmaktadır.

   Lojistik dağıtım ağı tüm Avrasya kıtasını kapsamaktadır.  Haziran 2023 sonu itibariyle, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin kümülatif hacmi 74.000 seferi aşmış, yaklaşık 7 milyon birim TEU ve otomobil, mekanik ekipman ve elektronik ürünler gibi 53 kategoride 50.000'den fazla mal türü taşınarak toplam değeri 300 milyar Doları aşmıştır.

   Çin-Avrupa Kara-Deniz Ekspres Hattı, geleneksel deniz yolları ve Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nden sonra Çin ile Avrupa arasındaki üçüncü ticaret kanalı olmak üzere sıfırdan ortaya çıkmıştır.

    2022 yılında bu hat üzerinden 180.000 Tondan fazla taşıma yapılmış ve demiryolu seferleri 2.600'ü aşmıştır. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun demiryolu-denizyolu yük trenlerinin güzergâhları, orta ve batı Çin'deki 18 eyaleti ve eşdeğer idari birimleri kapsamakta ve malları 100'den fazla ülkedeki 300'den fazla limana taşımaktadır.

   3. Engelsiz, rahat ve verimli ticaret

   Ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması, Kuşak ve Yol'un inşasında önemli bir görevdir. Katılımcı ülkeler, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmek, yatırım ve ticaret engellerini kaldırmak için çok çalışmışlardır.

    Serbest ticaret bölgelerinin kurulması, ticaret alanlarının genişletilmesi, ticaret yapısının iyileştirilmesi, karşılıklı yatırım ve sanayi iş birliği alanlarının genişletilmesi için çaba sarf edilmiştir. Daha dengeli, eşit ve sürdürülebilir bir ticaret sistemi kuruyor ve iş birliği "pastasını" büyütmek için karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilmiştir.

   Ticaret ve yatırım istikrarlı bir şekilde genişlemektedir.

    2013'ten 2022'ye kadar Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkeleri arasındaki ithalat ve ihracatın kümülatif değeri, yıllık ortalama yüzde 6,4 büyüme oranıyla 19,1 trilyon Dolara ulaşmıştır.

    Çin ve ortak ülkeler arasındaki kümülatif iki yönlü yatırım, 240 milyar doları Çin'den olmak üzere 380 milyar dolara ulaştı. Ortak ülkelerle yeni imzalanan inşaat sözleşmelerinin değeri 2 trilyon dolara, Çinli müteahhitlerin fiili cirosu ise 1,3 trilyon dolara ulaşmıştır.

    2022 yılında Çin ile ortak ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat değeri yaklaşık 2,9 trilyon Dolara ulaşarak Çin'in aynı dönemdeki toplam dış ticaretinin yüzde 45,4'ünü oluşturmuş ve 2013 yılına kıyasla yüzde 6,2 puanlık bir artış göstermiştir.

   Çinli özel işletmelerin ortak ülkelere yaptığı ithalat ve ihracatın toplam değeri 1,5 trilyon Doları aşarak aynı dönemde Çin ile bu ülkeler arasındaki ticaretin yüzde 53,7'sini oluşturmuştur.

   Ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması gelişmektedir.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkeler, daha yakın ekonomik ve ticari ilişkiler için sağlam bir kurumsal ortam yaratmak üzere yoğun çaba sarf ederek çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklemeye devam etmektedir. Çalışma sistemlerinin uyumlaştırılması, teknik standartların koordinasyonu, denetim sonuçlarının karşılıklı tanınması ve elektronik sertifikaların çevrimiçi doğrulanması konularında olumlu ilerleme kaydedilmiştir.

    Ağustos 2023 sonu itibariyle 80'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş, Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol Boyunca Engelsiz Ticari İş Birliğinin Teşvik Edilmesi Girişimi'ne üye olmuştur.

    Çin, 28 ülke ve bölge ile 21 serbest ticaret anlaşması imzalamıştır.

   1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, nüfus büyüklüğü ve ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturmuştur.

   RCEP ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi, katılımcı ülkeler ve bölgeler ile iş birliği alanları ve içerikleri bakımından birbirleriyle örtüşmekte ve birbirlerini tamamlayarak Asya'da yeni bir ekonomik ve ticari iş birliği dinamiği oluşturmaktadır.

    Çin ayrıca Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici Anlaşma ve Dijital Ekonomi Ortaklığı Anlaşması'na katılmak için aktif olarak çalışmaktadır.

    Çin, 135 ülke ve bölge ile ikili yatırım anlaşmaları ve 112 ülke ve bölge ile çifte vergilendirmeyi önleme sözleşmeleri (düzenlemeler ve anlaşmalar dahil) imzalamıştır.

   Yetkilendirilmiş Yükümlü karşılıklı tanınmasını 35 ortak ülke ile sağlamış ve 14 ülke ile üçüncü taraf pazar iş birliği belgeleri imzalamıştır.

    Çin, Singapur, Pakistan, Moğolistan, İran ve diğer ortak ülkelerle "tek pencere" iş birliği mekanizması kurdu ve gümrük denetimi ve karantina konusunda iş birliği belgeleri imzalayarak sınır limanlarında gümrük işlemlerinin verimliliğini etkin bir şekilde artırmıştır.

   Ticaret ve yatırım platformları giderek artan bir rol oynamaktadır.

   Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) dünyanın ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuarıdır ve son beş yıldır düzenlenmektedir. Bu sayede yaklaşık 350 milyar Dolarlık  kümülatif ciro ve yaklaşık 2.000 yeni ürün lansmanı gerçekleştirilmiştir.

    Birçok ülke ve bölgeden çeşitli katılımcıların yer aldığı CIIE, uluslararası tedarik, yatırım teşviki, kültürel alışveriş ve açık iş birliği için küresel bir platform haline gelmiştir.

   Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Dijital Ticaret Fuarı, Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Çin-Rusya Fuarı, Çin-CEEC Fuarı ve Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-Avrasya Fuarı gibi önemli fuarların etkisi artmaya devam etmektedir. Tüm bunlar katılımcı ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğine güçlü bir ivme kazandırmıştır.

   Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi sekiz kez Kuşak ve Yol Zirvesi'ni, Macao Özel Yönetim Bölgesi ise 14 kez Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu'nu düzenlemiştir. Bunlar, Kuşak ve Yol boyunca ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

   Endüstriyel iş birliği derinleşiyor

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkeler, koordineli kalkınma, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı bir iş birliği paradigmasını teşvik etmek için çok çalışmış ve bu da ilgili ülkelerdeki endüstriyel yapıların iyileştirilmesine ve endüstriyel zincirlerin optimize edilmesine güçlü bir ivme kazandırmıştır.

    Katılımcı ülkeler, endüstriyel kapasite konusunda iş birliğini ortaklaşa teşvik etmiş, çelik, demir dışı metaller, inşaat malzemeleri, otomobiller, mühendislik makineleri, kaynaklar ve enerji ve tarım gibi geleneksel sektörlerde iş birliğini genişletmiş, dijital ekonomi, yeni enerji araçları, nükleer enerji ve teknoloji ve 5G gibi gelişmekte olan sektörlerde iş birliğini araştırmış ve üç taraflı ve çok taraflı pazar iş birliğini gerçekleştirmiş, böylece karşılıklı tamamlayıcılığı ilerletmiş ve tüm taraflara karşılıklı fayda sağlamıştır.

   Haziran 2023 sonu itibariyle Çin, 40'tan fazla ülkeyle endüstriyel kapasite iş birliği anlaşması imzalamıştır.

    Çin Madencilik Konferansı ve Sergisi ve Çin-ASEAN Madencilik İşbirliği Forumu ve Sergisi, katılımcı ülkelerin madencilik kapasitesi iş birliği yapmaları için önemli platformlar olarak hizmet vermektedir.

   Şanghay İş Birliği Örgütü Tarımsal Teknoloji Değişim ve Eğitim Gösteri Üssü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında tarımsal bilim ve teknolojideki ilerlemeleri desteklemiş ve katılımcı ülkeler arasında tarım alanında ekonomik ve ticari iş  birliğini teşvik etmiştir.

   Çin ve Pakistan tarafından ortaklaşa inşa edilen Karaçi Nükleer Enerji Santrali'nin K2 ve K3 üniteleri tamamlanmış olup Çin'in Hualong One nükleer teknolojisini kullanarak faaliyete geçmiştir.

   Çin ve Kazakistan arasında başarılı bir ortak girişim olan Ulba Yakıt Montaj Tesisi artık faaliyettedir.

   Nükleer Teknolojinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına İlişkin Çin-ASEAN Forumu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcı ülkelerinin nükleer teknoloji konusunda iş birliği yapmalarını, büyümeyi ve insanların refahını teşvik etmelerini sağlayarak bağlantı kurmak için bir Kuşak ve Yol İnisiyatifi olarak hizmet etmiştir.

   Çinli işletmeler tarafından ortak ülkelerdeki hükümetler ve işletmelerle birlikte 70'ten fazla denizaşırı sanayi parkı inşa edilmiştir.

   Çin-Malezya ve Çin-Endonezya "İki Ülke, İkiz Parklar" projeleri, Çin-Belarus Büyük Taş Sanayi Parkı, Çin-Birleşik Arap Emirlikleeri  Endüstriyel Kapasite İş Birliği Örnek Bölgesi ve Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İş Birliği Bölgesi istikrarlı bir ilerleme kaydetmektedir.

   4.  Finansal entegrasyonun farklı dinamikleri

   Finansal entegrasyon, Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

    Katılımcı ülkeler ve ilgili kurumlar çoklu finansal iş birliği biçimleri gerçekleştirmiş, yeni modeller yaratmış, kanalları genişletmiş, ilgili tarafları çeşitlendirmiş ve yatırım ve finansman mekanizmalarını geliştirmiştir.

    Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğini desteklemek için  politika temelli finansmanı, kalkınma finansmanını, ticari finansmanı ve kooperatif finansmanını teşvik etmiş ve riski kontrol altında tutan uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yatırım ve finansman sistemi oluşturmak için çalışmışlardır.

   Mali iş birliği mekanizmaları olgunlaşmaktadır.

   Çin Kalkınma Bankası, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Bankalararası Konsorsiyumu, Çin-Arap Ülkeleri Bankalararası Birliği, Çin-ASEAN Bankalararası Birliği, ASEAN Artı Üç Bankalararası İş Birliği mekanizması, Çin-Afrika Bankalararası Birliği ve Çin-Latin Amerika Ülkeleri Kalkınma Finans Kurumları Birliği gibi çok taraflı finansal iş birliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmiştir.

   Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Kuşak ve Yol Bankalararası Düzenli İş Birliği mekanizmasını teşvik etmiştir.

    Haziran 2023 sonu itibariyle, toplam 13 Çin sermayeli banka, 50 Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkede 145 birinci kademe ofis ve şube kurmuştur. 131 ortak ülkede yaklaşık 17,7 milyon işletme UnionPay hizmetlerini açmış ve 74 ortak ülke Union Pay mobil ödeme hizmetlerini açmıştır.

   Kuşak ve Yol İnovasyon ve Kalkınma Merkezi, Kuşak ve Yol Finansal ve Ekonomik Kalkınma Araştırma Merkezi ve Çin-IMF Kapasite Geliştirme Merkezi kurulmuştur.

    Çin, 20 ortak ülke ile ikili para takası anlaşmaları imzalamış ve 17 ortak ülkede renminbi (Yuan döviz takas düzenlemeleri sistemi oluşturmuştur.

   Yuan cinsinden sınır ötesi ödeme sisteminin katılımcı sayısı, iş hacmi ve etkisi giderek artarak ticaret ve yatırımı etkin bir şekilde kolaylaştırmıştır.

    Finansal düzenleme iş birliği ve değişimleri ilerlemeye devam etmiştir. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (şimdi Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi), Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve diğer birçok ülkeden düzenleyici kurumlar, düzenleyici iş birliği için mutabakat zabıtları imzalamıştır.

   Bunlar, bölgesel düzenleyici koordinasyon mekanizmalarının kurulmasını kolaylaştırmakta, fonların etkin tahsisini teşvik etmekte, risk kontrolünü güçlendirmekte ve çeşitli finansal kurumlar ve yatırım kuruluşları için etkin yatırım koşulları yaratmaktadır.

   Yatırım ve finansman kanalları ve platformları sürekli genişlemektedir.

    Çin, İpek Yolu Fonu'nun kurulmasını finanse etmiş ve diğer katılımcı ülkelerle birlikte Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı kurmuştur.

   SRF özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğine hizmet etmektedir. Haziran 2023 sonu itibariyle fon, yaklaşık 22 milyar Dolar yatırım taahhüdünde bulunan 75 proje ile ilgili anlaşmalar imzalamıştır.

    Asya Kalkınma Yatırım bankasının üye sayısı 106'ya ulaşmış ve banka toplam yatırım tutarı 43,6 milyar Dolar olan 227 projeyi onaylamıştır.

   Ulaşım, enerji, kamu sağlığı ve diğer alanları kapsayan projeler, altyapı bağlantısı ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için yatırım ve finansman desteği sağlamaktadır.

   Çin, mevcut çeşitli finansman düzenlemelerine aktif olarak katılmıştır. Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği anlaşmaları imzalamıştır.

   Çin, çok taraflı bir kalkınma finansmanı iş birliği merkezi kurmak için uluslararası finans kuruluşlarıyla birlikte çalıştı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yatırım ve finansman alanında üçüncü taraf piyasa iş birliğini güçlendirmiştir.

   Uluslararası Finans Kurumu, Afrika Kalkınma Bankası ve diğerleri ile ortak finansman gerçekleştirdik. Bu hamleler piyasa sermayesini etkin bir şekilde harekete geçirmiştir.

   Çin, Çin-Avrasya Ekonomik İş Birliği Fonu, Çin-Latin Amerika İş Birliği Fonu, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Yatırım İş Birliği Fonu, Çin-ASEAN Yatırım İş Birliği Fonu, Çin-Latin Amerika Endüstriyel İş Birliği Yatırım Fonu ve Çin-Afrika Endüstriyel İş Birliği Fonu gibi uluslararası ekonomik iş birliği fonlarının kurulmasına ön ayak olmuştur. Bunlar, ortak ülkeler için yatırım ve finansman kanallarını etkili bir şekilde genişletmiştir.

   Çin Kalkınma Bankası ve Çin İhracat-İthalat Bankası, Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğine yönelik finansman desteğini artırmak amacıyla kaynakları bir havuzda toplamak üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi için özel krediler oluşturmuştur.

   Çin Kalkınma Bankası, 2022 yılı sonuna kadar 1.300'den fazla Kuşak ve Yol İnisiyatifi projesi için doğrudan yüksek kaliteli finansal hizmetler sağlamıştır.

   Bu projeler, kalkınma finansmanının yönlendirilmesinde ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği için her türlü yerli ve yabancı fonun bir havuzda toplanmasında öncü rol oynamaktadır.

   Çin Eximbank'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerine yönelik kredi toplam bakiyesi 2,2 trilyon Yuan'a ulaşarak 130'dan fazla katılımcı ülkeyi kapsadı ve 400 milyar DOLAR'dan fazla yatırım ve 2 trilyon Dolardan  fazla ticarete yön vermiştir.

   Çin İhracat ve  Kredi Sigortası Şirketi, ihracat kredi sigortasını tam olarak uygulamış ve Kuşak ve Yol'un inşası için aktif olarak kapsamlı güvenceler sağlamıştır.

   Yenilikçi yatırım ve finansman yöntemleri sürekli olarak araştırılmaktadır

   Fonlar ve tahviller gibi çeşitli modeller geliştirilmiştir ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi finansal iş birliği gelişmektedir. Çin'in menkul kıymetler sektörü bir dizi Kuşak ve Yol İnisiyatifi temalı fon ve endeks kurmuştur.

    Aralık 2015'te Çin Menkul Kıymetler Kurumu denizaşırı kurumların Çin'in borsada işlem gören tahvil piyasasında Yuan cinsinden tahvil (örneğin panda tahvilleri) ihraç etmeleri için resmi olarak bir pilot proje başlatmıştır.

   Haziran 2023 sonu itibariyle, denizaşırı ihraççılar Çin'in borsada işlem gören tahvil piyasasında toplam 152,54 milyar YUAN değerinde 99 panda tahvili ihraç etmiştir. Toplam değeri 52,72 milyar Yuan olan  46 adet Kuşak ve Yol İnisiyatifi temalı tahvil halka ihraç edilmiştir. Yeşil finans giderek gelişmektedir. Mayıs 2019'da Çin'in ICBC bankası, hem uluslararası hem de yerel yeşil tahvil standartlarına uygun ilk "yeşil üretim" tahvilini ihraç etmiştir.

   2022 yılı sonu itibariyle 40'tan fazla büyük küresel kuruluş Kuşak ve Yol için Yeşil Yatırım İlkelerini imzalamıştır.

   Haziran 2023'te Çin İhracat İthalat bankası, Kuşak ve Yol'un inşasında uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve ortak ülkelerin altyapı inşaatlarını desteklemek için finansman bonoları ihraç etmiştir.

   Çin'in yerel hisse senedi ve vadeli işlem borsaları, ortak ülkelerdeki borsalarla öz sermaye, ürün, teknoloji ve diğer alanlarda pratik iş birliğini istikrarlı bir şekilde teşvik etmiştir.

   Kazakistan'daki Astana Uluslararası Borsası, Pakistan Borsası ve Bangladeş'teki Dakka Borsası gibi Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerine katılan veya bu projelerde pay sahibi olan borsaların gelişimini aktif olarak desteklemiştir.

   Borç sürdürülebilirliği iyileşmeye devam etmiştir.

    Eşit katılım, fayda ve risk paylaşımı ilkeleri temelinde Çin ve 28 ülke Kuşak ve Yolun Geliştirilmesinin Finansmanına ilişkin Kılavuz İlkeleri onaylamıştır. Bunlar, katılımcı ülkelerin hükümetlerini, finans kurumlarını ve işletmelerini borç sürdürülebilirliğine önem vermeye ve borç yönetimi kabiliyetlerini geliştirmeye teşvik etmiştir.

   Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından onaylanan düşük gelirli ülkelerin borç sürdürülebilirliği çerçevesini temel alan Çin, katılımcı ülkelerin gerçek koşullarına dayanan araçlar geliştirmiştir. Bu nedenle Kuşak ve Yol Girişimine Katılan Ülkeler için Borç Sürdürülebilirliği Çerçeve belgesini yayınlamıştır. Tüm taraflar gönüllülük esasına göre kredi kullanmaya teşvik edilmektedir. Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin bulunduğu ülkelere borç riski ve mali yük getirmemek için ekonomik ve sosyal faydaları ön planda tutmuş ve yerel ihtiyaç ve koşullara göre proje inşası için kredi sağlamıştır.

   Temel yatırım alanları, bağlanabilirliği artırmak için tasarlanan altyapı projeleri ve katılımcı ülkelerde acilen ihtiyaç duyulan kamu refahına yönelik projelerdir. Bunlar etkili yatırımlar getirmiş, yüksek kaliteli varlıkları artırmış ve kalkınma ivmesini yükseltmiştir.

   Birçok düşünce kuruluşu uzmanı ve uluslararası kuruluş, Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin neredeyse tamamının ev sahibi ülkeler tarafından ekonomilerini büyütmek ve halklarının yaşamlarını iyileştirmek amacıyla başlatıldığına dikkat çekmiştir. Bu süreçte ekonomik ilişkiler mantığı jeopolitiğin önüne geçmiştir.

   5. Halklar arası bağlar için sağlam temeller

   Halklar arası bağlar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinin sosyal temellerini oluşturmaktadır. Katılımcı ülkeler, tarihi İpek Yolu'nun dostane iş birliği ruhunu devam ettirmiş ve ileriye taşımışlardır.  Kültür, turizm, eğitim, düşünce kuruluşu ve medya alanlarındaki değişimlerde iş birliği yaptık ve uygarlıkler arasında karşılıklı öğrenmeyi, kültürel entegrasyonu ve yeniliği teşvik etmiştir.

   Dinamik etkileşimler ve çeşitlilik ile karakterize edilen halklar arası karşılıklı alış-veriş modeli, Kuşak ve Yol girişiminin ilerletilmesi için kamuoyu desteğinin temelini oluşturmuştur.

   Kültür ve turizm alanındaki iş birliği zengin ve renklidir.

    Haziran 2023 sonu itibariyle Çin, 144 Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülke ile kültür ve turizm iş birliği belgeleri imzalamıştır. Çin, katılımcı ülkelerle birlikte İpek Yolu Uluslararası Tiyatrolar Birliği, İpek Yolu Uluslararası Müzeler Birliği, İpek Yolu Sanat Festivalleri Ağı, İpek Yolu Uluslararası Kütüphane Birliği ve İpek Yolu Uluslararası Sanat Müzeleri ve Galerileri Birliği gibi iş birliği platformları oluşturmuştur. Bu platformların 72 ortak ülkeden 326 kültür kurumu dahil olmak üzere toplam 562 üyesi bulunmaktadır. Çin, uluslararası kültürel alışverişleri istikrarlı bir şekilde genişletmektedir. Çin, Kültürel İpek Yolu programını başlatmış ve Mutlu Çin Yeni Yılı kutlamaları, Nihao Çin turizm promosyonları ve İpek Yolu Sanatçıların Buluşması Sanat Sergisi gibi önemli etkinlikler düzenlemiştir.

   Brunei, Kamboçya, Yunanistan, İtalya, Malezya, Rusya ve ASEAN ile belirli yıllarda kültür ve turizm etkinliklerine ortak ev sahipliği yapmak üzere çalışmıştır. Çin ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkeleri karşılıklı olarak kültürel kalıntı sergileri, film festivalleri, sanat festivalleri, kitap fuarları ve müzik festivalleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapmış ve birbirlerinin yayıncılık, radyo, film ve televizyon programlarını ortaklaşa çevirmiş ve tanıtmıştır. Ayrıca Kuşak ve Yol İnisiyatifi temalı tiyatro sanatları yaratma ve tanıtım projesi, Kuşak ve Yol Uluslararası Sanat Projesi ve Kuşak ve Yol iyi komşuluk kültür projesini hayata geçirmiş ve Asya kültürel mirasının korunması için çalışmışlardır. Çin, 32'si katılımcı ülke olmak üzere 44 ülkede  46 Çin kültür merkezi kurmuştur. Çin, 8'i ortak ülkelerde olmak üzere 18 ülkede 20 turizm ofisi kurmuştur.

   Eğitim alışverişi ve iş birliği kapsamlı ve derindir.

   Çin, uluslararası eğitim değişimlerini ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla Kuşak ve Yol Girişimi için Eğitim Eylem Planı'nı yayınlamıştır.  Haziran 2023 sonu itibariyle Çin, 45 katılımcı ülke ile yükseköğretim derecelerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin anlaşmalar imzalamıştır.Çin, Çin Hükümeti Burs programı kapsamında İpek Yolu Programı'nı oluşturmuştur. Çin'in bazı eyaletleri ile Hong Kong ve Makao Özel Bölgelerinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma kurumları da Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerinden gelen öğrenciler için burslar oluşturmuştur. Çin üniversiteleri ve kolejleri 132 ortak ülkede 313 Konfüçyüs Enstitüsü ve 315 Konfüçyüs Sınıfı açmıştır.  "Çin Köprüsü" Yaz Kampı, 100'den fazla ortak ülkeden yaklaşık 50.000 genci akademik ziyaretler için Çin'e gelmeye davet etmiştir. Bugüne kadar 143 ortak ülkeden 100.000 Çince meraklısının Çince öğrenmesine ve Çin kültürünü çevrimiçi olarak deneyimlemesine destek olunmuştur. Çin  üniversiteleri ve kolejleri Asya, Afrika ve Avrupa'daki ortak ülkelerde 20'den fazla meslektaşıyla birlikte çalışarak Çin'in mesleki eğitim kurumlarının uzmanlık paylaşımına adanmış profesyonel bir eğitim programı olan bir dizi Luban Atölyesi kurmuştur. Çin ve UNESCO, İpek Yolları Boyunca Yaratıcılık ve Miras konulu Uluslararası Gençlik Forumu ve ilgili etkinlikleri yedi yıl üst üste ortaklaşa düzenlemiştir.  Çin ve UNESCO, 24 gençlik araştırma projesine fon sağlayan İpek Yolları Gençlik Araştırma Bursu'nu kurmuştur. Çin Atom Enerjisi Bursu, 26 Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülke için nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında yaklaşık 200 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitimini finanse etmiştir. Katılımcı ülkeler, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Üniversite İttifakı ve Uluslararası Bilim Kuruluşları İttifakı'nın tanıtım ve itici rolünden yararlanmıştır.Böylece yetenek eğitimi ve bilimsel araştırma alanlarında uluslararası değişim ve iş birliğini genişletmiştir.

   Medya ve düşünce kuruluşu iş birliği verimli sonuçlar vermiştir.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkeler altı kez Kuşak ve Yol Medya İş Birliği Forumu düzenlemiş ve Kuşak ve Yol Medya Topluluğu'nu kurmuştur.

    Çin-Arap Devletleri Radyo ve Televizyon İş Birliği Forumu, Çin-Afrika Medya İş Birliği Forumu, Çin-Kamboçya Radyo ve Televizyon Yıllık Düzenli İş Birliği Konferansı, ASEAN-Çin Medya İş Birliği Forumu, Lancang-Mekong Görsel-İşitsel Haftası ve diğer ikili ve çok taraflı iş birliği mekanizmaları kurulmuştur.

   Asya-Pasifik Yayın Birliği ve Arap Devletleri Yayın Birliği gibi uluslararası kuruluşlar, katılımcı ülkeler arasında fikir birliği oluşturmak için aktif ve önemli platformlar haline gelmiştir.

   Çin ve ortak ülkelerdeki medya kuruluşları, İpek Yolu Küresel Haber Ödülleri'ni başlatan Kuşak ve Yol Haber Ağı'nı ortaklaşa kurdu. Haziran 2023 sonu itibariyle ağın üye sayısı 107 ülkede 233 medya kuruluşuna ulaşmıştır.

   Düşünce kuruluşları değişimleri daha sık hale gelmiştir. Uluslararası İş Birliği için Kuşak ve Yol Forumu Danışma Konseyi 2018 yılında kurulmuştur.  İpek Yolu Düşünce Kuruluşları Derneği Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'da 122 ortak edinmiştir. 16 Çinli ve yabancı düşünce kuruluşu Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nı kurmuştur.

   İnsanlar arası alışveriş sürekli genişlemektedir.

   Sivil toplum kuruluşları, insanlara fayda sağlamak, yaşamlarını iyileştirmek ve gönüllerini birleştirmek hedefleriyle iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor.İkinci Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu'nun halklar arası ilişkiler alt forumunda, Çin'in Uluslararası Değişimler için Sivil Toplum Örgütleri Ağı da dâhil olmak üzere Çinli ve yabancı Sivil Toplum Örgütleri bir araya gelerek İpek Yolu Toplum İnşa Girişimi'ni başlattı. Bu sayede Çinli ve yabancı Sivil Toplum Örgütlerini 600'e yakın iş birliği ortaklığı eşleşmesi kurmaya ve insanların yaşamlarını iyileştirmek için 300'den fazla iş birliği projesi yürütmeye teşvik etmiştir.Bunlar arasında, Shenzhen'in gelişmiş ürünleri ve teknolojisiyle Lancang-Mekong bölgesindeki insanlara fayda sağlamak için Shenzhen-Lancang-Mekong İş Birliği, ilkokul öğrencilerine öğrenim malzemeleri sağlamak için Panda Paketi Projesi ve ihtiyacı olan kişilere ücretsiz katarakt ameliyatı sağlamak için Parlak Göz Yolculuğu programı da dahil olmak üzere bazı marka projeleri geniş bir etki yaratmıştır.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerinden 60'dan çok şehir, Çinli meslektaşlarıyla 1.000'den fazla dost şehir çifti oluşturmuştur. 72 ülke ve bölgeden  toplam 352 Sivil toplum Örgütü İpek Yolu Sivil toplum Örgütleri İş Birliği Ağı oluşturmuştur. 500'ün üzerinde proje ve çeşitli faaliyetler yürütülmekte ve katılımcı ülkelerdeki Sivil Toplum Örgütleri arasında değişim ve iş birliği için önemli bir platform haline gelmektedir.

   6. Yeni alanlarda istikrarlı ilerleme

   Katılımcı ülkeler, kendi güçlerinden yararlanarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğini yeni alanlara genişletmeye devam etmiş ve yenilikçi iş birliği modelleri oluşturmuştur.Sağlıklı, yeşil, yenilikçi ve dijital bir İpek Yolu inşa etme ve uluslararası iş birliği alanını daha da genişletme konusunda büyük ilerleme kaydedilmektedir.

   Sağlık alanında iş birliği konusunda kayda değer başarılar elde edilmiştir.

   Sağlık alanında iş birliğinde daha yakın ortaklıklar kurmak için katılımcı ülkeler bir Sağlık İpek Yolu ve herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşa etmek için çok çalışmaktadır. Haziran 2023 sonuna kadar Çin, Dünya Sağlık Örgütü ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerinde sağlık iş birliği konusunda bir Mutabakat Zaptı, 160'tan fazla ülke ve uluslararası kuruluşla sağlık iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Çin-Afrika Sağlık İş Birliği, Çin-Arap Devletleri Sağlık İş Birliği ve Çin-ASEAN Sağlık İş Birliği de dahil olmak üzere dokuz uluslararası ve bölgesel sağlık iş birliği mekanizması başlatmış veya bunlara katılmıştır. Kuşak ve Yol Sağlık Profesyonelleri Geliştirme İttifakı, Kuşak ve Yol Hastane İş Birliği İttifakı, Kuşak ve Yol Sağlık Politikası Araştırma Ağı ve Çin-ASEAN Sağlık İpek Yolu İnsan Kaynakları Eğitim Programı (2020-2022) gibi mekanizma ve platformlara güvenmektedir. Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerinin sağlık yönetimi, halk sağlığı ve tıbbi araştırma alanlarında on binlerce profesyonel yetiştirmesine yardımcı olmuştur.

   Ayrıca 58 ortak ülkeye sağlık ekipleri göndermiş ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi sağlık yolculuğu programı aracılığıyla 30'dan fazla ortak ülkede yaklaşık 10.000 katarakt hastasına ücretsiz tedavi sağlamıştır. Ayrıca Çin, Güney Pasifik'teki ada devletlerine birkaç tur tıbbi yardım göndermiş ve Büyük Mekong Alt Bölgesi ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve Moğolistan da dahil olmak üzere komşu ülkelerle uluslararası tıbbi iş birliği gerçekleştirmiştir.

   Covid-19 salgınının patlak vermesinin ardından Çin, 120'den fazla Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkeye salgınla mücadele için yardım sağlamış ve 34 ülkeye 38 uzman sağlık ekibi göndermiştir.

   Covid-19 Aşıları İş Birliğinde Kuşak ve Yol Ortaklığı Girişimi'ni 31 ülkeyle birlikte başlatmış, ortak ülkelere 2 milyar dozdan fazla aşı teslim etmiş ve 20'den fazla ülkeyle ortak aşı üretimi gerçekleştirerek gelişmekte olan ülkelerde aşıların satın alınabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmıştır.

    Ayrıca Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı14  ülke ile geleneksel tıp iş birliği belgeleri imzalamış; 8 ortak ülke ise kendi yasal sistemleri çerçevesinde geleneksel Çin tıbbının gelişimini desteklemek için önlemler almıştır.Yurtdışında 30 geleneksel Çin tıbbı merkezi inşa edilmiş ve 100'den fazla geleneksel Çin tıbbı ilacı ortak ülkelerde tescil edilmiş ve pazarlanmıştır.

   Yeşil ve düşük karbonlu kalkınma alanında kayda değer ilerleme sağlanmıştır.

   Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesi altında yeşil ve düşük karbonlu kalkınma için bir iş birliği mekanizması oluşturmak, yeşil kalkınmayı teşvik etmek ve iklim değişikliğini ele almak için ortak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Çin, Yeşil Kuşak ve Yolun Teşvik Edilmesine İlişkin Rehber ve Kuşak ve Yolun Yeşil Kalkınmasının Ortaklaşa Teşvik Edilmesine İlişkin Rehber gibi belgeler yayınlamıştır. Ve 2030 yılına kadar Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği ile yeşil kalkınmanın temel çerçevesini oluşturmak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir. Çin ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile 2017-2022 yılları arasında yeşil bir Kuşak ve Yol inşa edilmesine ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır.

   30'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluşla çevresel iş birliği anlaşmaları imzalamış, 31 ülkeyle birlikte Yeşil Kalkınma için Kuşak ve Yol Ortaklığı Girişimi'ni başlatmıştır. 40'tan fazla ülkeden 150'den fazla ortakla Kuşak ve Yol Girişimi Uluslararası Yeşil Kalkınma Koalisyonu'nu oluşturduk ve 32 ülkeyle Kuşak ve Yol Enerji Ortaklığı'nı kurmuştur. Çin, yurtdışında yeni kömürlü termik santraller inşa etmeyi durdurma ve aktif olarak yeşil finans platformları ve uluslararası iş birliği mekanizmaları oluşturma sözü verdi. Çin, Deniz İpek Yolu'nun ekolojik-çevresel güvenliğini koruyarak biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik araştırmalar konusunda ortak ülkelerle iş birliği yapmaya hazırdır.

   Ekolojik ve Çevresel Koruma üzerine Kuşak ve Yol Büyük Veri Hizmet Platformu ve Kuşak ve Yol Çevresel Teknoloji Değişim ve Transfer Merkezi kuruyor ve Yeşil İpek Yolu Elçileri Programı'nı uygulamaktadır.

   Çin, İklim Değişikliği konusunda Kuşak ve Yol Güney-Güney İş Birliği Girişimi'ni aktif bir şekilde desteklemektedir.  İklim değişikliği konusunda 39 ortak ülke ile 47 Güney-Güney anlaşması imzalamıştır.  Laos, Kamboçya ve Seyşeller ile düşük karbonlu gösteri bölgeleri inşa ettik, 30 dan fazla gelişmekte olan ülke ile 70'ten fazla iklim değişikliğini azaltma ve uyum projesi yürüttük.120'den fazla ülkeden 3.000'den fazla çevre yönetimi personeli ve uzmanına eğitim verdik.Mayıs 2023'te, Çin İhracat İthalat Bankası , Çin Kalkınma Bankası ve Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu da dahil olmak üzere bir düzine finans kuruluşuyla birlikte, Kuşak ve Yol Enerji Geçişini Yeşil Finansmanla Destekleme Girişimi'ni yayınladı ve ilgili tüm tarafları Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkelerde yeşil ve düşük karbonlu enerji geçişine desteği güçlendirmeye çağırdı.

   Bilimsel ve teknolojik inovasyon alanındaki iş birliği hız kazanıyor.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkeler inovasyon konusunda iş birliğini güçlendirmekte, teknoloji transferini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmakta, inovasyona elverişli ortamı optimize etmekte ve inovasyon kaynaklarını bir havuzda toplamaktadır. Ayrıca büyük projelerde iş birliği ve yetenek eğitimi yoluyla bilimsel ve teknolojik inovasyon kapasitelerini geliştiriyorlar. Ekim 2016'da Çin, Bilimsel ve Teknolojik İnovasyonda Kuşak ve Yol İş Birliğini İlerletme Özel Planı'nı yayınladı. Mayıs 2017'de, ortak araştırma, teknoloji transferi, bilim, teknoloji ve kültür alışverişi ve yüksek teknoloji sanayi parkları arasında iş birliği gibi pragmatik tedbirler yoluyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkelerde inovasyon kapasitesini artırmak amacıyla Bilimsel ve Teknolojik İnovasyonda Kuşak ve Yol İş Birliği Eylem Planı uygulamaya konulmuştur.

   Haziran 2023 sonu itibariyle Çin, 80'den fazla Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkeyle bilimsel ve teknolojik iş birliği konusunda hükümetler arası anlaşmalar imzalamış ve 58 üye Uluslararası Bilim Kuruluşları İttifakına katılmıştır.

   Çin, 2013 yılından bu yana ortak ülkelerden 10.000'den fazla genç bilim insanını Çin'de kısa süreli araştırma ve değişim çalışmaları yürütmek üzere ağırlamıştır. Ortak ülkeler için 16.000'den fazla teknisyen ve yönetim uzmanı yetiştirdik; Çin ASEAN, Güney Asya, Arap ülkeleri, Afrika, Latin Amerika ve diğer bölgeleri hedefleyen dokuz sınır ötesi teknoloji transfer platformu kurmuş; Çin 22 Afrika ülkesine 23 tarımsal teknoloji gösteri merkezi kurmaları için yardımcı olmuştur. Tarım, yeni enerji, sağlık gibi alanlarda 50'den fazla Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak laboratuvarı kur muştur. Çin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile fikri mülkiyet konusunda Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin bir anlaşma ve söz konusu anlaşmanın müteakip revizyonu ve uzatılmasına ilişkin ek anlaşmalar imzalamıştır. Çin ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Kuşak ve Yol Boyunca Ülkeler için Fikri Mülkiyet konulu Üst Düzey Konferansa iki kez ortaklaşa ev sahipliği yapmış ve fikri mülkiyet konusunda iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bir girişim ve ortak bir bildiri yayınlamıştır. Bugüne kadar Çin, 50'den fazla ortak ülke ve uluslararası kuruluşla fikri mülkiyet iş birliği ilişkileri kurmuştur ve böylece bilginin değerine gereken saygının gösterildiği bir inovasyon ve iş ortamı yaratmak amaçlanmıştır.

   Dijital ipek yolu iş birliği çok sayıda önemli nokta sunuyor.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkeler, kurallar ve standartlar konusunda kolaylaştırma ve iş birliğini güçlendirerek ve bölgesel politika koordinasyonunu teşvik ederek dijital kalkınma için açık, adil, eşitlikçi ve ayrımcı olmayan bir ortam yaratmak üzere bir araya gelmiştir. Çin, 2022 yılı sonuna kadar 17 ülkeyle Dijital İpek Yolu'nun inşası konusunda  anlaşmalar imzalamış ve 30 ülkeyle e-ticaret iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. 18 ülke ve bölge ile dijital ekonomide daha yakın yatırım iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır.

   Küresel Veri Güvenliği Girişimi, Kuşak ve Yol Dijital Ekonomi Uluslararası İş Birliği Girişimi, ASEAN-Çin Dijital Ekonomi İş Birliği Ortaklığı inşası girişimi, Çin-Arap Devletleri Ligi Veri Güvenliği İş Birliği Girişimi, Çin + Orta Asya Veri Güvenliği İş Birliği Girişimi ve BRICS Dijital Ekonomi Ortaklığı Çerçevesi gibi girişimleri teklif etmiş ve bunların hayata geçirilmesi için çalışmıştır. Ayrıca Sınır Ötesi E-ticaret Standartları Çerçevesi'nin oluşturulmasına da öncülük etmiştir.

   Çin dijital altyapı bağlantısının güçlendirilmesi konusunda aktiftir ve dijital koridorlar üzerindeki çalışmalarını hızlandırmaktadır. Birçok uluslararası denizaltı kablosu olumlu ilerleme kaydetmiş ve 130 sınır ötesi karasal kablo sistemi inşa edilmiştir. Çin çok sayıda 5G baz istasyonu, veri merkezi, bulut bilişim merkezi ve akıllı şehir inşa etti ve limanlar, demiryolları, otoyollar, enerji ağları ve su koruma tesisleri gibi geleneksel altyapının dijital olarak iyileştirilmesini ve dönüştürülmesini teşvik etmiştir. Çin-ASEAN Bilgi İşlem Limanı, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi ve Çin-Arap Çevrimiçi İpek Yolu dijital platformu gibi bir dizi kilit proje iyi bir ilerleme kaydetmektedir. Ve ortaklar arasında Büyük Dünya Veri Platformu organizasyonu aracılığıyla çok dilli veri paylaşımı gerçekleştirilmiştir..

   Örnek Durum 2 İpek Yolu E-ticareti ekonomik ve ticari iş birliği için yeni kanallar açıyor
   Sınır ötesi e-ticaret ve denizaşırı depolar tarafından temsil edilen uluslararası ticaretin gelişen yeni iş modelleri, küresel tüketicilere daha iyi hizmetler ve daha fazla seçenek sunmakta ve küresel ticaret yeniliklerini teşvik etmektedir. İpek Yolu E-ticareti, Çin'in e-ticaret teknolojisi uygulaması, model inovasyonu ve pazar büyüklüğündeki güçlü yönlerinden yararlanabileceği, ekonomik ve ticari iş birliğini genişletebileceği ve dijital kalkınma fırsatlarını Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcılarıyla paylaşabileceği önemli bir araçtır.  Eylül 2023'ün sonuna kadar Çin, beş kıtada 30 ülke ile ikili e-ticaret iş birliği mekanizmaları kurmuş; Çin-AET ve Çin-Orta Asya çerçeveleri altında çok taraflı mekanizmalar inşa edilmiştir. İpek Yolu E-ticaret Platformu Marka ve Kalite Online Alışveriş Festivali ve Kaliteli Afrika Ürünleri Online Alışveriş Festivali gibi faaliyetler önemli sonuçlar vermiştir ve sanal ülke pavilyonları ortak ülkelerin yüksek kaliteli özel ürünlerini Çin pazarına ihraç etmelerine yardımcı olmaktadır. Yenilikçi Cloud Formunda Classroom programı, 80'den fazla katılımcı ülkeye dijital okuryazarlıklarını güçlendirmek için canlı yayınlanan eğitim oturumları sağladı. İpek Yolu E-ticareti, içeriğinin sürekli olarak zenginleştirilmesi ve iş birliği düzeyinin yükseltilmesi sayesinde ikili ve çok taraflı ekonomik ve ticari iş birliği için yeni bir platform ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinde yeni bir güç haline gelmiştir.  

   Kuşak ve Yol Girişimi Uzay Bilgi Koridorunun inşası büyük bir başarıya imza atmıştır.

    Çin, Güney Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'yı birbirine bağlayan teleportlar inşa etmiştir. Çin-Brezilya Yeryüzü Kaynakları Uydu programı kapsamında  uzaktan algılama uydularından elde edilen veriler birçok ülkede ve alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. BaiDou navigasyon uydu sistemi Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, deniz taşımacılığı ve diğer alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Çin ve bir dizi Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülke ve bölge, iletişim veya uzaktan algılama uyduları geliştirmek ve fırlatmak, uydu yer istasyonları ve diğer uzay altyapılarını inşa etmek için bir araya gelmiştir.Birleşmiş Milletler'e bağlı Asya ve Pasifik Uzay Bilimi ve Teknolojisi Eğitimi Bölgesel Merkezi aracılığıyla Çin, ortak ülkeler için çok sayıda uzay uzmanı yetiştirmiştir. Çin, diğer ülke ve bölgelerle birlikte Çin-Körfez Ülkeleri İş Birliği Ay ve Derin Uzay Araştırmaları Ortak Merkezi, Çin-Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Çalışmaları Ortak İzleme Merkezi, Lancang-Mekong Dünya Gözlem Verileri İş Birliği Merkezi, Çin-ASEAN Uydu Uzaktan Algılama Uygulama Merkezi'ni, Çin-Afrika Uydu Uzaktan Algılama Uygulama İş Birliği Merkezi'ni kurmuştur. Çin Ulusal Uzay İdaresi – Coğrafi Gözlem Platformu örgütü, Tipik ve Yaygın Meteorolojik Afetler için Kuşak ve Yol Analiz ve Erken Uyarı Platformu ve Doğal Kaynaklar Uydu Uzaktan Algılama Bulut Hizmet Platformu'nu kurmuştur ve şu anda birçok ortak ülkeye hizmet vermektedir.

   I. Dünya Barışı ve Kalkınmasına Pozitif Enerji Enjekte Etmek

   Geçtiğimiz on yıl boyunca Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği kayda değer sonuçlara tanıklık etmiştir. Dünya ekonomik büyümesi için yeni bir alan açmış, uluslararası ticaret ve yatırım için yeni bir platform oluşturmuş, ilgili ülkelerin kalkınma kapasitesini güçlendirmiş ve insanların yaşamlarını iyileştirmiştir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin'in kalkınmasını hızlandırmış ve dünyanın geri kalanına fayda sağlamıştır.

   1. Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcı ülkelere somut faydalar sağlıyor

   Gelişim ve kalkınma, insanlık için ebedi bir temadır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi , kalkınmayı engelleyen zayıf halkaları ve darboğazları ele alarak temel kalkınma konusuna odaklanmıştır. Birlikte ekonomik kalkınma için yeni motorlar inşa etmekte ve katılımcı ülkeler için yeni bir kalkınma ortamı ve alanı yaratmaktadır. Bu da kendilerine olan güvenlerini ve kalkınma kapasitelerini güçlendirmiş ve insanlarının yaşamlarını iyileştirmiştir. Kuşak Yol Girişimi, küresel kalkınma dengesizliğinin giderilmesine ve tüm ülkelerde modernleşmenin ilerletilmesine katkıda bulunmuştur.

   Katılımcı ülkelerde kalkınmanın artırılması.

   Son 10 yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bağlantıyı ve ekonomik büyümeyi kısıtlayan başlıca darboğazları ele almıştır.

   Demiryolları, otoyollar, boru hatları, gemicilik, enerji, iletişim ve diğer temel kamu hizmeti tesislerinin inşasında katılımcı ülkeler için önemli ilerlemeler kaydedilerek çok sayıda altyapı projesi inşa edilmiştir. Bu durum, yerel yaşam ve çalışma koşullarını ve kalkınma ortamını iyileştirmiş ve bağımsız ekonomik kalkınma kapasitelerini artırmıştır. Uzun bir inşaat döngüsüne sahip bazı mühendislik projeleri, bir tarlaya ekilen tohumlar gibidir ve uzun vadede kademeli olarak kapsamlı faydalar sağlar.  Altyapı alanlarında bağlantılılık, ülkelerin uluslararası ticarete katılma maliyetini etkili bir şekilde azaltmış, küresel ekonomiye erişimlerini artırmış ve kalkınma potansiyellerini ve ivmelerini canlandırmıştır.

   Asya Kalkınma Bankası tarafından yapılan bir araştırma, karayla çevrili bir ülkenin ticaret maliyetlerinin altyapının iyileştirilmesi yoluyla yüzde 10 azaltılmasının ihracatını yüzde 20 artırabileceğini göstermektedir. Endüstriyel kapasite iş birliği, katılımcı ülkelerde sanayileşmeyi, dijitalleşmeyi, bilişimleşmeyi ve sanayilerin yapısal olarak iyileştirilmesini teşvik etmiştir.

   Rekabetçi endüstriyel sistemler oluşturmalarına ve uluslararası işbölümü ve iş birliğine katılımlarının genişliğini ve derinliğini artırmalarına yardımcı olmuş, kalkınma için daha fazla fırsat ve daha geniş bir alan yaratmıştır.

   Çin, acil durum yönetiminde aktif olarak uluslararası iş birliği yürütmektedir.

   Nepal, Mozambik, Türkiye ve diğer ülkelere deprem ve sel felaketlerinin ardından insani yardım operasyonları yürütmek üzere kurtarma ekipleri göndermiş ve diğer ülkelerin yanı sıra Tonga ve Madagaskar'a acil durum malzemeleri ve teknik destek sağlamıştır.

   Katılımcı ülkelerde yoksulluğu azaltma kapasitesinin geliştirilmesi.

   Gelişmekte olan ülkeler hala gıda ile ilgili sorunlarla karşı karşıyadır. Çin, küresel gıda ve tarım yönetişiminde aktif bir rol üstlenmiştir.Ortak ülkelerle birlikte Kuşak ve Yol Boyunca Tarımsal İş Birliğinin Ortaklaşa Teşvik Edilmesine ilişkin  Vizyon ve Eylem belgesini yayınlamıştır.  Yaklaşık 90 ortak ülke ve uluslararası kuruluş ile 100'den fazla tarım ve balıkçılık iş birliği belgesi imzalamıştır.  Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortakları ile tarım ürünleri ticaretimiz 139,4 milyar Dolara ulaşmıştır.  Çin, 70'ten fazla ülke ve bölgeye 2.000'den fazla tarım uzmanı ve teknisyeni göndermiştir. Ve Juncao teknolojisi gibi 1.500'den fazla tarım teknolojisini bu ülkelerin birçoğuna vermiştir. Asya, Afrika, Güney Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler'de kırsal yoksulluğun azaltılmasına, çağdaş tarımın geliştirilmesine ve çiftçilerin gelirlerinin artırılmasına yardımcı olmuştur. İstihdamın artırılması, yoksulluğun azaltılmasının önemli bir unsurudur.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği sürecinde Çin, katılımcı ülkelerle birlikte sanayi parkları inşa edilmesine yardımcı olmuş ve Çinli işletmelerin üst düzey sanayi iş birliği yoluyla yerel halk için istihdam yaratmasına rehberlik etmiştir.

    Yerel halka sağlanan işler, ailelerini yoksulluktan kurtarmaya yardımcı oldu. McKinsey tarafından yapılan bir araştırma, Afrika'daki Çinli firmaların çalışanlarının yüzde 89'unu yerel olarak işe aldıklarını ve yerel istihdama etkili bir şekilde katkıda bulunduklarını ortaya koymuştur. Dünya Bankası, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili yatırımların 2030 yılına kadar 7,6 milyon kişiyi aşırı yoksulluktan, 32 milyon kişiyi de orta düzey yoksulluktan kurtarabileceğini tahmin etmektedir.

   Örnek Durum 3 Juncao yoksulluğun azaltılması dünya çapında beğeni kazandı
     Çin'in Juncao teknolojisi, ışık, ısı ve su olmak üzere üç ana tarımsal kaynağın kapsamlı ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bitkiler, hayvanlar ve mantarlara dayalı döngüsel üretimi mümkün kılmakta, ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları bir araya getirmekte ve gıda, enerji ve eko-çevre güvenliğini desteklemektedir. Juncao teknolojisi ilk olarak 2001 yılında Papua Yeni Gine'de bir resmi yardım projesi olarak başlatılmıştır.    Son yirmi yılda Çin, 106 ülkeden 10.000'den fazla kursiyer için Juncao teknolojisi üzerine 270'ten fazla uluslararası eğitim kursuna ev sahipliği yapmıştır.  Ayrıca Asya, Afrika, Latin Amerika ve Güney Pasifik bölgesindeki 13 ülkede Juncao teknoloji gösteri merkezleri veya üsleri kurmuştur. Bugün Juncao teknolojisi 100'den fazla ülkede uygulanmakta ve yerel gençler ve kadınlar için yüz binlerce yeşil iş yaratmaktadır. Papua Yeni Gine'nin eski bir kabine bakanı kızına Juncao adını verdi. Lesotho halkı Juncao'yu öven ve bugün hala popüler olan halk şarkıları üretmiştir. 2017 yılında Juncao teknolojisi, Çin-BM Barış ve Kalkınma Fonu'nun kilit projelerinden biri olarak listelenmiş ve Çin'in uluslararası yoksulluğun azaltılmasına yönelik bilgi birikimine daha fazla katkıda bulunmuştur.  

   İnsanların yaşamlarını iyileştiren projelerde kayda değer sonuçlar sunmak.

    Çinli firmalar, yerel halkın seyahat etmesini kolaylaştırmak için köprüleri onardı ve bakımını yaptı. Yerel köylülerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için kuyular açtılar. Yayaların geceleri evlerine giderken önlerini net bir şekilde görebilmeleri için sokak lambaları yerleştirdiler. Küçük gibi görünen pek çok proje, yerel halkın acil sorunlarını çözmüş ve günlük yaşamlarını iyileştirmiştir.

   Katılımcı ülkelerin halklarına somut faydalar sağlamış ve onların kazanç, tatmin ve güvenlik duygularını artırmıştır. Son 10 yılda Çinli firmalar katılımcı ülkelerde 300'den fazla yoksulluğun azaltılması, sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon ve Mutlu Yuva projesi başlatmıştır. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin genel merkezinin ve Pakistan'ın Gwadar kentindeki Çin-Pakistan Kardeşlik Acil Bakım Merkezi'nin inşasına yardımcı oldular. Ayrıca Çinli firmalar, Kamerun, Etiyopya, Cibuti ve diğer ülkelerde yerel halka temiz içme suyu sağlanmasına yardımcı oldular.

   Örnek Durum 4. Tatlı Bahar Projesi Lancang-Mekong Bölgesi'nde insanların refahını artırıyor
   Ocak 2020'de Çin, Lancang-Mekong bölgesinde kırsal su temini güvenliği teknolojisini gösteren bir proje olan Lancang-Mekong Tatlı Kaynak Projesi'ni başlattı. Kamboçya, Laos ve Myanmar'ın kırsal bölgelerinde su tedarik tesisleri inşa edilerek yerel su tedarik kapasitesi ve güvenliği önemli ölçüde iyileştirildi. Bu proje sayesinde Çin, yerel halkın yaşamlarının iyileştirilmesine yardımcı oldu ve Lancang-Mekong bölgesinin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan temiz su ve sanitasyona erişmesine yardımcı olmada aktif bir rol oynadı. Aralık 2022 itibariyle proje alanında 62 adet demonstrasyon sahası inşa edilmiş ve 7.000'den fazla yerel halk için güvenli içme suyu sağlanmıştır. Çin ayrıca bölgeden 400'den fazla personele kırsal su temini yönetimi ve proje yönetimi konularında eğitim vermiştir.  

   İpek Yolu Toplum Oluşturma Girişimi, yoksulluğun azaltılması ve afet yardımı, insani yardım, çevrenin korunması ve kadın değişimleri de dahil olmak üzere 20'den fazla alanda projeleri desteklemiş ve kadınlar arasında iş birliğini teşvik etmiştir. Bu konuyla İlgili faaliyetlerin kapsamlı bir etkisi olmuştur.

   2. Ekonomik küreselleşmeye canlılık katmak

   Yükselen küreselleşme dalgası koşullarında Kuşak ve Yol İnisiyatifi, küresel bağlanabilirlik ve birbirine bağlı kalkınma konusunda kararlıdır. Ekonomik küreselleşmenin ana arterlerini daha da açmış, bilgi, sermaye, teknoloji, ürün, sanayi ve insan akışını kolaylaştırmış ve daha yakın ve daha geniş uluslararası iş birliğini teşvik etmiştir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ekonomik küreselleşmeyi genişleterek ve faydalarını adil bir şekilde dağıtarak, dengeli, koordineli, kapsayıcı ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ülkeler arasında kazan-kazan iş birliği ve ortak refah getireceği küresel kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

   3. Küresel kalkınma için ivmenin artırılması.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, bir uçta canlı Doğu Asya ekonomik çemberini, diğer uçta gelişmiş Avrupa ekonomik çemberini ve bu ikisi arasında kalan ve büyük ekonomik kalkınma potansiyeline sahip ülkeleri birbirine bağlamıştır.

   Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle daha yakın ekonomik iş birliğini teşvik etmiştir. Avrasya kıtasının Pasifik, Hint ve Atlantik okyanuslarıyla tamamen bağlantılı olduğu ve karanın denizle bütünleştiği yeni bir küresel kalkınma dinamiği oluşturulmuştur.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Uluslararası işbölümünün kapsamını ve kapsamını daha geniş bir ekonomik ve coğrafi alanda genişletti ve küresel pazarı büyüttü ve sonuçta yeni küresel ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Aynı zamanda, altyapı bağlantıları sayesinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi uluslararası yatırımlar için bir katalizör görevi görmüştür. Böylece katılımcı ülkelerde ekonomik büyüme ve hızlı kalkınma sağlayan altyapı yatırımlarına yönelik küresel ilgi ve hevesi artırdık. Bu çabalar, uluslararası kamu malları eksikliğini etkili bir şekilde gidermiş ve dünya ekonomik büyümesi için sürekli bir ivme sağlamıştır.

   Daha derin bölgesel ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi.

    Altyapı bağlantısının güçlendirilmesinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeler arasında birçok yönde ve çeşitli alanlarda bağlantıyı teşvik etmektedir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, noktaları çizgilere ve çizgileri tarlalara dönüştürerek gelişimin radyasyon etkisini kademeli olarak artırıyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeleri ekonomi politikalarını, sistemlerini ve mekanizmalarını koordine etmeye ve iş birliği modellerini yenilemeye, daha geniş, daha derin ve daha yakın bölgesel iş birliği yapmaya ve ortaklaşa herkesin yararına olan açık, kapsayıcı ve dengeli bir bölgesel ekonomik iş birliği mimarisi oluşturmaya teşvik etmektedir.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ekonomik faktörlerin daha serbest ve düzenli akışını, kaynakların daha verimli tahsisini ve piyasaların daha derin entegrasyonunu kolaylaştırmış, ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik ve ticari bağlantı ve canlılığı ve katılımcı ülkelerin küresel sanayi zincirleri, tedarik zincirleri ve değer zincirlerindeki genel konumunu yükseltmiştir. Katılımcı ülkeler, sanayi zincirlerini entegre etmek, koordine etmek ve geliştirmek, endüstriyel tamamlayıcılığı teşvik etmek ve işbölümünün verimliliğini artırmak için kendi faktör donanımlarını tam olarak kullanmışlardır.

   Birlikte ticaret engellerini ve pazar tekellerini yıkılarak, iç ve sınır ötesi tüketim potansiyelini açığa çıkarılmış ve bölgesel pazarların ölçeği genişle miştir. Teknoloji transferi ve endüstriyel iş birliği yoluyla, teknoloji etkileşimi ve karşılıklı bağımlılık oluşturmuş, inovasyon kapasitesini güçlendirmiş ve sıçramalı kalkınmayı teşvik etmişlerdir.

   Küresel ticaretin desteklenmesi.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ulaşım ve bilgi altyapısını planlı ve aşamalı bir şekilde inşa ederek ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını desteklemektedir. Ulusal, ulus ötesi ve bölgeler arası taşımacılık darboğazlarını ve ticaret ve yatırım iş birliğinin önündeki engelleri ortadan kaldırmış, sınır ötesi lojistik ve dış ticareti daha kolay ve elverişli hale getirmiş ve yerel ve uluslararası iş birliğinin verimliliğini artırmıştır.

    Çok yönlü, çok seviyeli ve karmaşık bir engelsiz ticaret ağı kurarak yeni bir dinamik yaratmış ve küresel ticareti büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.

   Aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi, katılımcı ülkeleri kaliteli küresel sermaye için daha cazip hale getirmiş ve bu ülkelerdeki doğrudan sınır ötesi yatırımların artmasına katkıda bulunmuştur. 2022 yılında, Güneydoğu Asya'daki sınır ötesi doğrudan yatırım girişleri küresel toplamın yüzde 17,2'sini oluşturarak 2013 yılına kıyasla yüzde 9 artış göstermiştir. Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımlarının Kazakistan'a girişi bir önceki yıla göre yüzde 83 gibi yüksek bir oranda artmıştır.

   Dünya Bankası'nın "Kuşak ve Yol Ekonomisi: Ulaştırma Koridorlarının Fırsat ve Riskleri" adlı çalışmada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi öncesinde altı koridor arasındaki ticaretin çok az olduğu ve dünyanın geri kalanıyla ticaretin yüzde 30 oranında daha az olduğu ve Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımı potansiyelinin yüzde 70 oranında altında kaldıkları tahmin edilmektedir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ulaştırma altyapı projeleri, dünya için ticaret maliyetlerini yüzde 1,8 oranında azaltacak ve Çin-Orta Asya-Batı Asya ekonomik koridoru boyunca ticaret maliyetlerini yüzde 10 oranında azaltacaktır. Bu durum küresel ticareti büyük ölçüde kolaylaştırmış ve ekonomik büyümeyi artırmıştır. Çalışma, ticaret büyümesinin koridor ekonomileri için yüzde 2,8 ile 9,7 arasında, dünya genelinde ise yüzde 1,7 ile 6,2 arasında değişeceğini ve küresel reel gelirin yüzde 0,7 ile 2,9 arasında artacağını öngörmektedir.

   Küresel tedarik zincirlerinin istikrarının korunması

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde oluşturulan etkin ve birbirine bağlı bir uluslararası ulaştırma koridoru, küresel tedarik zincirlerinin istikrarının ve sorunsuz akışının sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Covid-19 salgını sırasında limanlar ve lojistik şirketleri nakliye ve yük taşımacılığı hizmetlerini iptal etmiş ya da azaltmış, bu da büyük ölçüde deniz taşımacılığına bağımlı olan küresel tedarik zincirlerine ağır bir darbe vurmuştur.

   Örnek Durum 5 Çin-Laos Demiryolu, karayla çevrili Laos'u dünya ve denizler ile bağlantılı bir ülkeye dönüştürüyor
   Çin-Laos Demiryolu, Çin'in Kunming Şehri ile Laos'un Vientiane Şehrini doğrudan birbirine bağlayan elektrikli bir demiryoludur.nKuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında inşa edilen, büyük ölçüde Çin yatırımlarıyla finanse edilen, iki tarafın ortaklaşa işlettiği ve doğrudan Çin'in demiryolu ağına bağlanan ilk ulusötesi demiryoludur. 1.035 km uzunluğundaki bu demiryolu resmi olarak 3 Aralık 2021'de işletmeye açıldı. 13 Nisan 2023'te Çin-Laos Demiryolu, Kunming ve Laos başkenti Vientiane arasında her iki yönde doğrudan çalışan hızlı trenlerle sınır ötesi yolcu hizmetlerine başladı. Pan-Asya demiryolu ağının merkezi bölümünün önemli bir parçası olan Çin-Laos Demiryolu, Laos'un uzun zamandır hayalini kurduğu karayla çevrili bir ülkeden karayla bağlantılı bir ülke olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Ulaşım, yatırım, lojistik ve turizmi teşvik ederek Laos'un ve hat boyunca uzanan bölgelerin ekonomik kalkınmasına yeni bir ivme kazandırdı. 31 Ağustos 2023 itibariyle demiryolunda toplam 20 demiryolu kaydı bulunmaktadır. 79 milyon yolcu seyahati ve 25 yolcu taşımıştır. 22 milyon ton kargo işlem gördü.Laos'u komşu ülke ve bölgelere bağlayan ve karşılıklı fayda sağlayan güvenli ve verimli bir uluslararası geçiş yolu haline gelmiştir.  Çin-Laos Demiryolu, halkın kalbini kazanan bir proje ve temiz bir yönetim örneğidir.Çin ve Laos liderleri Çin-Laos Demiryolunun temiz bir proje olması konusunda önemli bir anlaşmaya vardı.  İki ülkenin disiplin teftiş ve denetim birimleri hükümet düzeyinde bir denetim ve koordinasyon mekanizması oluşturmuş ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, proje tasarımı ve dağıtımından uygulama ve gözden geçirmeye kadar yolsuzluğa bulaşmamayı en önemli öncelik olarak kabul etmiştir.Bu ilkenin inşaat boyunca uygulanması için etkili sistemler oluşturuldu ve yolsuzlukla mücadelede yeni iş birliği yöntemleri test edildi.  Her iki tarafın çabalarıyla Çin-Laos Demiryolu dostluk, bütünlük ve mutluluk yolu haline gelmiştir. Dünya Bankası'nın "Karasal Kuşatılmışlık  Kilidinden Kara Bağlantısına: Lao-Çin Demiryolu Bağlantısının Potansiyelini Açığa Çıkarmak" adlı çalışmaya göre Çin-Laos Demiryolu, Laos'un toplam gelirini uzun vadede yüzde 21'e kadar arttıracaktır. Hat boyunca Laos üzerinden transit ticaretin 3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2030 yılına kadar yılda 9 milyon ton ticaretin deniz taşımacılığından demiryoluna kayacağı tahmin edilmektedir.  

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinin önemli bir çıktısı olan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Avrasya kıtasındaki demiryolu bağlantısını etkin bir şekilde sürdürmüş, denizyolu-demiryolu, karayolu-demiryolu, havayolu-demiryolu ve diğer çok modlu taşımacılık türlerini güçlendirmiş ve Avrasya kıtası tedarik zinciri için yeni bir taşımacılık koridoru açmıştır. Ekspres Taşınan Malların Güvenli ve Hızlandırılmış Gümrükleme İşlemleri için Gümrük-Tren Operatörleri Ortaklığı, demiryolu hizmeti için Hızlı Gümrükleme gibi gümrükleme alanındaki yeniliklerle birlikte Çin, küresel ekonominin istikrara kavuşturulmasına önemli bir katkıda bulunmuştur. Birçok tanınmış uluslararası lojistik derneği, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin dünyaya küresel tedarik zincirindeki gerilimleri etkili bir şekilde hafifletebilecek ve uluslararası lojistiği güçlendirebilecek güvenilir bir lojistik çözüm sağladığını açıkça ifade etmiştir.

   4. Küresel yönetişimin iyileştirilmesi için yeni çözümler sunmak

   Küresel yönetişimdeki açık, tüm dünya için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi gerçek anlamda çok taraflılığı destekler ve küresel yönetişimde istişare ve iş birliği yoluyla ortak büyümeye değer verir. Çatışmadan ziyade diyaloğu savunur.  Duvarlar örmek yerine duvarları kaldırmayı, ayrıştırmak yerine bütünleştirmeyi ve dışlamak yerine kapsayıcılığı esas alır. Bu, uluslararası düzeni daha fazla adalet ve eşitlik yönünde şekillendiren devletler arası ilişkiler için yeni bir paradigmadır.

   Küresel yönetişim kavramının daha fazla kabul görmesi.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda" temel ilkeleri, Birleşmiş Milletler ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu da dahil olmak üzere uluslararası örgüt ve mekanizmaların önemli belgelerinde yer almıştır.

   Ortak geleceğe sahip küresel bir topluluk vizyonu derin kökler geliştirmiştir.

   Çin ile Laos ve Pakistan da dahil olmak üzere diğer ülkeler arasında bir dizi ikili topluluk kurulmuştur. Çin ile Afrika, Arap Devletleri, Latin Amerika, Asya Ekonomik İşbirliği Örgütü, Orta Asya ve Pasifik Ada ülkeleri arasında olanlar da dâhil olmak üzere çok taraflı toplulukların oluşturulmasında istikrarlı bir ilerleme kaydedilmiştir.Siber uzay, denizcilikte iş birliği ve herkes için sağlık gibi işlevsel alanlarda toplulukların oluşturulmasında pratik sonuçlar elde edilmiştir.

   Çağdaş Çin ve Dünya Çalışmaları Akademisi tarafından 2020 yılında yayımlanan Çin'in Ulusal İmajı Küresel Araştırması'na göre, Kuşak ve Yol İnisiyatifi yurtdışında en yüksek düzeyde kabul gören Çin önerisidir. Katılımcıların yüzde 70'inden fazlası Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bireyler, devletler ve küresel yönetişim üzerindeki olumlu etkisini övmüştür. Avrupalı düşünce kuruluşu Bruegel Vakfı Nisan 2023'te "Ülkelerin Kuşak ve Yol Girişimine İlişkin Algılarında Küresel Eğilimler" başlıklı bir rapor yayımladı. Bu rapor, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dünyada genel olarak olumlu karşılandığını ve özellikle Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yönelik güçlü bir olumlu duygu olduğunu belirtmiştir.

   Çok taraflı yönetişim mekanizmalarının iyileştirilmesi

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, karşılıklı saygı ve eşitlik, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan sonuçları ilkelerini benimsemektedir. Uluslararası adalet ve hakkaniyeti güvence altına alarak ve gelişmekte olan ülkelerin hak ve menfaatlerini koruyarak çok taraflılığı yüceltmektedir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler'in otoritesini ve statüsünü sağlam bir şekilde koruyarak mevcut çok taraflı yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel çok taraflı yönetişim platformlarının itibarını ve etkinliğini pekiştirmek ve güçlendirmek için çabalamaktadır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi yeni çok taraflı yönetişim mekanizmalarını aktif olarak teşvik etmekte ve derin deniz, kutup bölgeleri, uzay, internet ve yapay zeka gibi yeni alanlarda yönetişim mekanizmalarını teşvik etmek için katılımcı taraflarla birlikte çalışmaktadır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, gelişmekte olan ülkelerin ve yükselen ekonomilerin dünya piyasa sistemindeki konumlarını ve rollerini güçlendirmiş, bölgesel ve küresel ekonomik yönetişimdeki söylem güçlerini artırmıştır.

   Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkelerin istek ve endişeleri küresel gündeme giderek daha fazla dahil edilmektedir – bu da küresel yönetişimde önemli bir gelişmedir.

   Küresel yönetişim kurallarının inovasyonu ve optimizasyonu.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ilgili tarafların ekonomik gelişmişlik düzeyleri, faktör donanımları, kültürel ve dini gelenekleri arasındaki farklılıkları dikkate alarak herhangi bir kural ve standart belirlememiş ve ideolojik çizgiler çizmemiştir. Bunun yerine, ilgili tarafların istek ve ihtiyaçlarına dayalı olarak, tam istişare ve derinlemesine fikir alışverişi yoluyla yeni sorunları çözmek için yeni kurallar formüle eder. Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkeler stratejilerinde, planlarında, mekanizmalarında, projelerinde, kural ve standartlarında sinerji arayışında olup, bu da Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği için kuralların optimize edilmesine yardımcı olmaktadır. Ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi, mal ve üretim faktörlerinin akışına dayalı dışa açılmadan kurallara ve ilgili kurumlara dayalı dışa açılmaya geçişi desteklemektedir.Bu alanlarda küresel yönetişim sistemindeki boşlukları etkili bir şekilde dolduran bu süreçte, evrensel uygulama için güçlü potansiyele sahip bazı kurallar ve standartlar formüle edilmiştir.

   5. Hep birlikte İnsan uygarlığının ilerlemesi için güç topluyoruz

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Uygarlıklar arasındaki değişim ve karşılıklı öğrenme, insanlığın ilerlemesine, küresel barış ve kalkınmaya yön vermektedir. Siyah-beyaz tek yanlı düşünmekte ısrar eden, "uygarlıklar çatışması" ve "Batı uygarlığının üstünlüğü" gibi kavramlar uyduran ve büyük ölçekli ideolojik çatışmaları kışkırtmakta ısrar edenlerin aksine, Kuşak ve Yol İnisiyatifi eşitliği, karşılıklı öğrenmeyi ve karşılıklı diyaloğu savunmaktadır. 

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Uygarlıklar arasında kapsayıcılığı savunur ve insanlığın ortak değerlerini teşvik eder. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Halklar arasında daha yakın bağlar kurmak ve tüm ülkelerin kültürlerini ve kalplerini birbirine bağlamak amacıyla, herkesin bireysel ve kolektif olarak gelişmesi için uygarlıkler arasında bir değişim ve karşılıklı öğrenme yolu çizmiştir.

   Kişiler arası değişim mekanizmalarının iyileştirilmesi

    Kişiler arası karşılıklı değişimler siyaset, kültür, sanat, spor ve eğitim de dahil olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır. Çeşitli çok taraflı ve ikili siyasi parti değişim mekanizmalarının küresel etkisi, ÇKP ve Dünya Siyasi Taraflar Zirvesi ve ÇKP Dünya Siyasi Taraflar Üst Düzey Toplantısı ile Diyalog Halinde gibi mekanizmaların oluşturulmasıyla artmıştır. Üst düzey partiler arası değişimlerin öncü rolü, halktan halka bağların güçlenmesi için fikir birliği ve güç kazandırır. Çeşitli Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği mekanizmaları ortaya çıkmıştır: İpek Yolu Düşünce Kuruluşları Birliği, Kuşak ve Yol Girişimi Vergi İdaresi İş Birliği Mekanizması, Bilimsel İş Birliği Örgütü, Kuşak ve Yol Sağlık Profesyonelleri Gelişim İttifakı, İpek Yolu Uluslararası Tiyatrolar Birliği ve İpek Yolu Uluslararası Müzeler Birliği. Bu tür mekanizmaların ortaya çıkması, tüm ülkelerin halkları arasında karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve karşılıklı takdiri teşvik ederek, çeşitli biçimlerde insanlar arası değişimleri kolaylaştırmıştır. Çin, Kırgızistan, İran ve diğer Orta ve Batı Asya ülkeleri ortaklaşa Asya'da Kültürel Miras İttifakını başlatmıştır.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi, uygarlığın somut taşıyıcıları olan kültürel mirasın korunması amacıyla Asya kültürel mirasına ilişkin ilk uluslararası iş birliği mekanizmasıdır. İşbirliği çerçevesindeki projeler, örneğin Özbekistan'ın antik kenti Hiva'nın korunması ve restorasyonu, UNESCO tarafından takdirle karşılanmıştır.

   Kaliteli marka projeleri ve etkinlikleri oluşturmak.

    Bazı proje ve faaliyetler popüler hale gelmiş ve halkın geniş katılımını sağlamıştır. Örnekler arasında İpek Yolu -Dunhuang Kenti Uluslararası Kültür Fuarı, Kuşak ve Yol / Büyük Duvar Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Festivali, İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali, Deniz İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali, Kuşak ve Yol Gençlik Hikayesi ve Çay Yolu Kültür Turizmi Fuarı yer almaktadır. İpek Yolu Toplum Oluşturma Girişimi, tıbbi malzeme sağlayan Sevgi Kiti, teknik mesleki eğitim sağlayan Luban Atölyeleri, Mutlu Bahar kuyu açma projesi, ücretsiz katarakt ameliyatları sağlayan Kuşak ve Yol İnisiyatifi Açık Gözler Yolculuğu programı, okul malzemeleri sağlayan Panda Paketi Projesi, eğitim yardımı sağlayan Dostluk Meşalesi Programı, geleneksel Çin tıbbı terapilerini teşvik eden Akupunktur-Yakma Turu ve kültürel değişimler sağlayan Konfüçyüs Sınıfı gibi kültürel ve insanlar arası değişim programları büyük beğeni kazanmıştır. Bu iyi niyet faaliyetleri, kaliteli markalar ve imza projeleri ortaya çıkmaya devam ettikçe, tüm tarafların insanlar arası bağları güçlendirmek için bir araya gelebilecekleri önemli bir araç haline gelmiştir. Bu durum, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan tüm ülkelerin halklarının kimlik ve aidiyet duygularını pekiştirmektedir.

   Gençliğin gücünü harekete geçirmek.

    Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin geleceği gençlere aittir. Son 10 yılda, katılımcı ülkelerdeki gençler, daha iyi bir yaşam yaratmak için insanlar arası değişim ve programlara proaktif bir şekilde katılmışlardır. Genç nesil, insanlar arası bağların güçlendirilmesi ve ortak kalkınmanın gerçekleştirilmesi için gençliğin muazzam gücünü harekete geçirmiştir.

   Örnek Durum 6 Luban Atölyeleri
   Lu Ban eski bir Çinli ahşap ustası ve mucitti.  Luban Atölyesi, Luban adlı ustanın adını taşıyan mesleki eğitim için uluslararası bir değişim platformu. Luban Atölyesi, Çin mesleki eğitimini uluslararası alanda tanıtmak için tanınmış bir Çin girişimi haline gelmiştir. Luban Atölyeleri ağırlıklı olarak ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü ve Afrika ülkelerinde açılmaktadır. Atölyeler, akademik eğitim ve mesleki eğitimi bir arada sunmakta ve Çin mesleki eğitiminin yaklaşımını, teknolojisini ve standartlarını paylaşmaktadır. Proje kapsamında eğitim merkezleri inşa edilmiş, gelişmiş eğitim ekipmanları sağlanmış ve katılımcı ülkelere teknik personel yetiştirmek üzere Çinli öğretmenler ve teknisyenler gönderilmiştir. Tayland'da 2016 yılında açılan ilk Luban Atölyesinden bu yana, Çin üniversiteleri ve kolejleri Asya, Afrika ve Avrupa'da 20'den fazla katılımcı ülke ile endüstriyel robotlar, yeni enerji ve Nesnelerin İnterneti de dahil olmak üzere 70'ten fazla alanda kurslar sunan düzinelerce Luban Atölyesi kurdu. Bu Çalıştaylar, katılımcı ülkeler için on binlerce teknik personel yetiştirerek daha fazla gencin iş bulmasına yardımcı oldu.Ölçekleri küçük olsa da, bu atölyeler insanların daha iyi bir yaşam arzusuna yanıt vermekte ve ortak kalkınma hayalinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaktalar.  

   Çin Gençlik Küresel Ortaklığı dünyanın dört bir yanından olumlu tepkiler aldı.100'den fazla ulusal gençlik örgütü ve uluslararası kuruluş Çin ile bağlar ve iş birliği ilişkileri kurmuştur. Kuşak ve Yol Gençlik Hikayesi'nin 16 etkinliği katılımcı ülkelerden 1.500'den fazla gencin ilgisini çekmiştir. Yoksulluğun azaltılması, iklim değişikliği ve pandemi ile mücadelede iş birliği konularına odaklanan Kuşak ve Yol Gençlik Hikayesi katılımcıları, toplumsal kalkınmayı ve kişisel gelişimlerini destekleme konusundaki hikayelerini ve deneyimlerini izleyicilerle paylaşmıştır. Bu toplantılar, dünyaya takdir, karşılıklı öğrenme ve paylaşma perspektifinden bakmanın doğru yolunu canlı bir şekilde göstermektedir. İpek Yolu İnkübatörü Gençlik Girişimcilik Programı ve Genç Yenilikçiler için Çin-Orta ve Doğu Avrupa Uluslararası Forumu da dahil olmak üzere başka başarılı faaliyetler de gerçekleştirilmiştir.  Bu toplantılar, katılımcı ülkelerin gençlerinin dostane değişim ve iş birliğini güçlendirmeleri için önemli platformlar haline gelmiştir.

   V. Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi İş Birliğinde İstikrarlı ve Sürdürülebilir İlerlemenin Takip Edilmesi

   Son 10 yıldaki deneyimler, Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğinin zamanın çağrısına cevap verdiğini ve katılımcı ülkelerdeki halklara fayda sağladığını kanıtlamıştır. Bu nedenle halk desteğine sahiptir. Bu, tüm katılımcı ülkelerin modernleşmeyi başarması için bir yol ve parlak bir geleceğe götüren bir umut yoludur.  Dirençli ve güçlüdür ve geniş perspektifler sunar. Şu anda dünya bir türbülans ve dönüşüm döneminden geçmektedir.  Büyük ülkeler arasındaki rekabet ve çekişme tırmanmakta ve jeopolitik durum gerginliğini korumaktadır. Küresel ekonomik toparlanma henüz ufukta görünmüyor; soğuk savaş ve sıfır toplamlı zihniyetler yeniden canlanıyor; tek taraflılık, korumacılık ve hegemonyacılık yaygınlaşıyor; ve dünya çapında popülizm gözle görülür bir canlanma gösteriyor. Yeni teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm süreci, her zamankinden daha şiddetli bir rekabete yol açmıştır.

   Barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişim alanlarındaki açık büyümekte; öngörülebilir ve öngörülemeyen riskler dünya genelinde hızla artmaktadır. Tüm bunlar insanlığa eşi benzeri görülmemiş zorluklar sunmaktadır. Bazı ülkeler ulusal güvenlik kavramını abartmakta ve "riskten arındırma" adı altında "ayrıştırma" ve ticari ilişkilerde kamplaşma arayışına girmektedir. Uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ve piyasa kurallarını çiğnemekte ve uluslararası endüstriyel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atmaktadırlar. Bazı ülkeler de uluslararası insani ve teknolojik alışverişi ve iş birliğini engellemektedir.  Eylemleri insanlığın uzun vadeli gelişiminin önünde engel teşkil etmektedir. Belirsizlikler ve istikrarsızlıklarla dolu bir dünyada, tüm ülkeler acilen diyalog yoluyla farklılıklar arasında köprü kurmalı, ayrılıklara birlikle karşı çıkmalı ve iş birliği yoluyla kalkınmayı teşvik etmelidir. Bu çerçevede, Kuşak ve Yol İnisiyatifi daha anlamlı hale gelmekte ve memnuniyetle karşılanması gereken bir girişim olmaktadır. Uzun vadede, çok kutupluluğa ve ekonomik küreselleşmeye yönelik eğilimler, çağımızın barış, kalkınma, iş birliği ve kazan-kazan sonuçlarına yönelik eğilimi ve tüm ülkelerin halklarının daha iyi bir yaşam arzusu değişmeden kalacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin bir bütün olarak yükselişinin arkasındaki ivme ve dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak Çin'in statüsü ve sorumlulukları da öyledir.

   Kuşak ve Yol İnisiyatifi bazı zorluklar ve güçlüklerle karşı karşıya.

   Bununla birlikte, tüm ülkeler hem kendi uzun vadeli çıkarlarını hem de insanlığın genel çıkarlarını göz önünde bulundurarak tehditleri yönetebildiği, zorlukları ele alabildiği ve iş birliğini geliştirebildiği sürece geleceği umut vericidir. Sorumluluklarını yerine getiren büyük ve gelişmekte olan bir ülke olarak Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni kapsayıcı planı ve dışa açılma ve kazan-kazan uluslararası iş birliği için en üst düzey tasarımı olarak teşvik etmeye devam edecektir. Daha büyük ölçekte, daha fazla alanda ve daha derinlemesine açılacaktır. Kurallar, düzenlemeler, yönetim ve standartlar açısından kurumsal açılımı istikrarlı bir şekilde genişletecek ve daha açık bir ekonomi için yeni mekanizmalar kuracaktır. Bu şekilde Çin dışa açılarak yüksek kaliteli yeni bir kalkınma gerçekleştirecek ve bu kalkınmayla birlikte dünyaya yeni fırsatlar sunacaktır. Çin, küresel iş birliğindeki kaynak girdisini arttırmaya ve diğer gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı ilerlemesine destek ve yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya hazırdır.  Çin, yükselen ekonomilerin ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişimde daha fazla söz sahibi olması için çalışacak ve tüm ülkelerin ortak kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Çin, daha fazla ülkenin ve uluslararası kuruluşun Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında iş birliğine katılmasını içtenlikle memnuniyetle karşılamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin altyapı inşa etmelerine ve ortak ilerleme kaydetmelerine gerçekten yardımcı olabilecek ve böylece küresel bağlanabilirliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek her türlü girişimi destekleyecektir. Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğine dahil olan tüm ülkeler eşit katılımcılar, katkı sağlayıcılar ve yararlanıcılardır. Çin, ülkeler arası güveni güçlendirmek, kararlılığı sürdürmek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğini kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda ruhu içinde ilerletmek için diğer tüm taraflarla birlikte çalışmaya isteklidir.

   Çin, tüm tarafların temellerini sağlamlaştırmalarını, erişim alanlarını genişletmelerini ve iş birliği projelerini optimize etmelerini ummaktadır.  Herkes birlikte çalışarak yeni fırsatlar yaratabilir, yeni itici güçler arayabilir, yeni bir alan yaratabilir ve gelişimin yeni meyvelerini paylaşabilir. Hep birlikte sağlık, bağlanabilirlik, yeşil kalkınma, dışa açılma, kapsayıcılık, inovasyon ve temiz yönetim alanlarında daha yakın ortaklıklar kurabilir ve böylece hepimiz verimli Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliğine katılabilir ve ortak bir geleceğin küresel topluluğunu inşa etmek için yeni ve güçlü bir ivme sağlayabiliriz.

   Sonuç

   Kuşak ve Yol Girişimi, iki bin yıldan daha eskiye dayanan kültürel alışveriş tarihine yeni bir hayat vermiş ve 150'den fazla ülkeye yeni hayallerini gerçekleştirme hevesiyle ilham kaynağı olmuştur. Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki iş birliği, hayata geçirilmesinden bu yana geçen 10 yıl boyunca dünyaya kayda değer ve derin bir değişim getirmiş ve insanlık tarihinde önemli bir kilometre taşı olmuştur. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, 21. yüzyılın uzun vadeli, ulus ötesi ve sistematik bir küresel projesidir.  Uzun bir yolculuğun ilk adımını atmayı başarmıştır. Bu yeni başlangıç noktasından devam eden Kuşak ve Yol İnisiyatifi daha fazla yaratıcılık ve canlılık gösterecek, daha açık ve kapsayıcı olacak ve hem Çin hem de dünyanın geri kalanı için yeni fırsatlar yaratacaktır. Gelecekte Kuşak ve Yol İnisiyatifi kendisini yeni zorluklarla karşı karşıya bulacaktır.  Ancak ilgili tüm taraflar güçlerini birleştirdiği, birlikte çalıştığı ve sebat ettiği sürece bu sorunların üstesinden gelebilecek ve kapsamlı istişarelerimizi, ortak katkılarımızı ve ortak faydalarımızı yeni zirvelere taşıyabileceğiz. İş birliği gelişecek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi daha da iyi bir geleceğe sahip olacaktır.

   Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde daha yakın ve daha verimli bir iş birliği için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır. Çin, Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Uygarlık Girişimini uygulamaya hazırdır ve Çin birlikte kalıcı barış, evrensel güvenlik ve ortak refaha sahip açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya inşa etmek istiyor. Hedefleri barış meşalesini nesilden nesile aktarmak, kalkınmayı sürdürmek, uygarlıkların gelişmesini sağlamak ve ortak geleceğe sahip küresel bir toplum inşa etmektir.

   Yorum Bırakınız

   E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir