Bugünkü Çin'de Yurtsever Sosyalist Birleşik Cephe Teori ve Pratiği

Cem Kızılçeç – Selma Özkan

Şi Cinping ve ÇKP'nin Bir Önceki Parti Sekreteri Hu Jintao

SOSYALİZMİN İNŞASI DÖNEMİNDE İKİ İTTİFAK

Yeni Demokratik devrim döneminde ÇKP'nin birleşik cephe çalışmasındaki "iki ittifak" pratiğinin derslerine dayanan Mao, "iki ittifak" kavramını ilk kez 1953 Ağustos'unda açıkça ortaya koydu : Çin'de "İki birleşik cephe ve iki tür ittifak vardır. Birincisi işçi sınıfı ile çiftçilerin ittifakı, bu temeldir. İkincisi ise işçi sınıfı ile ulusal burjuvazinin ittifakıdır. Çiftçiler sömürücü değil, emekçi oldukları için, işçi sınıfı ve köylülerin ittifakı uzun vadeli ittifaktır."

MAO'DAN DAHA DETAYLI AÇIKLAMA

1953 yılının Eylül ayında Mao, özellikle ikinci ittifakın içeriğini ve Çin'de sosyalizme hazırlık döneminde iki ittifakı daha da detaylı açıkladı: "Çin'de iki ittifak vardır: Biri işçi sınıfının çiftçiler ile ittifakı, ikincisi ise işçi sınıfının sonradan bizim tarafımıza geçen kapitalistler, profesörler, üst düzey teknik personel, Kuomintang generalleri ile dini cemaat liderleri, demokratik siyasi partiler ve partisiz demokrat şahsiyetlerle olan ittifakıdır. Her iki ittifak da gereklidir ve önümüzdeki dönemde devam etmelidir." Ekim 1955'te Mao daha gelişkin bir değerlendirme yaptı: "İki ittifaktan birincisi yani bizim çiftçilerle kurduğumuz ittifak asli, temel ve birincildir, burjuvazi ile ittifakımız ise geçici ve ikincildir. Bizimki gibi ekonomik olarak geri bir ülke için bugünkü koşullarda her iki ittifak da vazgeçilmezdir."

İKİ TÜR İTTİFAK ARASINDAKİ DİYALEKTİK ETKİLEŞİM VE BİRLİK

Mao Zedung'un iki ittifak teorisi, Çin'in sosyalist dönüşümünün sorunsuz ilerlemesine önderlik etmek ve zafer elde etmek için önemli bir sihirli silahtı. İki ittifak teorisi, 1956 yılında sosyalist dönüşüm temel başlangıç düzeyinde tamamlandıktan ve ulusal burjuvazi mülksüzleştirildikten sonra da Mao Zedung Düşüncesinin önemli bir unsuru oldu. ÇKP'ye göre Birleşik Cephe'ye önderlik etmek için, ÇKP bu iki ittifak arasındaki diyalektik etkileşimi doğru bir şekilde ele almak durumundaydı:

Birincisi, Birleşik Cephe'nin gerçekten temeli ve dayanağı haline gelebilmesi için birinci ittifakın gelişmesini ve güçlendirilmesini sağlamak; ikinci görevimiz ise ikinci ittifakı mümkün olduğunca genişletmek, birleştirilebilecek tüm güçleri birleştirmek; üçüncü görevimiz de, birbirlerini destekleyebilmeleri için her iki ittifakın da rollerini tam anlamıyla oynamasını sağlamak.

ÇKP BUGÜN DE BİRLEŞİK CEPHE ÇALIŞMASINI VE İKİ İTTİFAK TEORİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

ÇKP bugün de yeni tarihsel koşullarda iki ittifak teorisini başarıyla uyguluyor, fakat Çin'de 1990'lardan itibaren 30 yıl içinde toplumsal yapıda önemli değişimler yaşanmış, iki tür ittifak da değişim geçirmiştir. Çin'de bugün başlıca iki sınıf ve bir yeni toplumsal tabaka bulunuyor. Yeni toplumsal tabakalar 3 alt toplumsal gruba ayrılıyor: a)her türden serbest meslek sahipleri (avukat, muhasebeci, reklamcı, dükkancılar vb.); b) kamu-dışı yerli ve yabancı sermayeli işletmelerin üst düzey yöneticileri; c) kendi şirketleri ve sermayeleri ile iş yapan özel girişimciler. Bu yeni toplumsal tabakalar, bugünkü koşullarda izlenen geniş yurtsever ve sosyalist birleşik cephenin bir parçasıdır, çünkü bu cephenin politik temeli sosyalizm ve yurtseverliktir. Bu dönemdeki yurtsever birleşik cephe iki politik düşünceyi yüksek tutmaktadır: Sosyalizm ve Yurtseverlik. 

BUGÜNKÜ BİRİNCİ TÜR İTTİFAK

Bugün, birinci ittifak, işçi sınıfının birincisi, çiftçilerle, aydınlarla, tüm çalışanlarla: ikincisi ülke içinde sosyalizm projesini inşa eden yeni toplumsal tabakalarla, bunlara ilaveten ülke içindeki tüm yurtsever kişi, grup, parti, dernek, dini ve etnik cemaatlerle ittifakıdır. Birinci ittifak içinde en önemli ve en temel olan işçi sınıfının çiftçilerle, aydınlarla, tüm çalışanlarla olan ittifak ilişkisidir. ÇKP'nin politik sözlüğünde bunlara sosyalist çalışanlar kolektifi adı verilmektedir.

Bugün ikinci ittifak, daha önce 16. Yüzyıldan itibaren Çin'den ayrılıp yurt dışında çeşitli ülkelere yerleşmiş veya Tayvan, Hong Kong ve Makao'da yaşayan Çin'i destekleyen yurtseverlerdir.

YURTSEVER BİRLEŞİK CEPHE İÇİNDE YENİ TOPLUMSAL TABAKALARA KARŞI TUTUM

2000'lerden itibaren, ÇKP'nin politik sözlüğünde bu gruba, sosyalizmin inşacıları adı verilmektedir, çünkü bunlar sosyalizmin inşasına katkıda bulunmaktadır: bunlar kamu-dışı işletmelerinin girişimcileri ve teknisyenleri, yabancı sermayeli işletmelerde istihdam edilen üst düzey yönetim ve teknik personel, serbest meslek sahipleri, avukat, muhasebeci, reklamcı, dükkancılar, özel işletme sahipleri, aracılık yapan kuruluşların çalışanları gibi çok çeşitli grupları kapsar. Birleşik Cephe çalışmasının bu gruplara yönelik siyasi çalışmasının önemli hedefleri arasında: onların sosyalizme olan güven ve inançlarını geliştirmek, Partiye ve hükümete olan güvenlerini arttırmak, halkın güveneceği tarzda işletmeler yönetmelerini ve toplumsal prestijlerini zarara sokmayacak şekilde çalışmalarını sağlamak, yasalara uygun dürüst ve etik normlar içinde faaliyet göstermelerini sağlamak, çeşitli yollarla siyasi katılımlarını ve siyasi öneriler getirmelerini sağlamak, toplumsal sorumluluk ve toplumsal dayanışma ile ilgili vakıf faaliyetlerine katılımlarını sağlamak ve iyi nitelikli inşacılar olmalarını güvence altına almaktır.  

BUGÜN YURTSEVER SOSYALİST BİRLEŞİK CEPHENİN 12 HEDEF GRUBU

(i) 8 Demokratik Partilerin üyeleri

(ii) Herhangi bir partiye üye olmayan partisiz şahsiyetler

(iii) ÇKP üyesi olmayan aydınlar

(iv) Etnik azınlık milliyetler

(v) Dini cemaatler

(vi) Kamu sektörü dışındaki ekonomik aktörler (Özel sektör girişimcileri)

(vii) Yeni toplumsal tabakalar denilen tabakaların üyeleri;

(viii) Yurtdışında öğrenim görmekte olan ve öğrenimini görüp geri dönmüş olan öğrenciler

(ix) Hong Kong bölgesi yurttaşları ve Makao bölgesi yurttaşları.

(x) Tayvan yurttaşları ve onların ana karadaki akrabaları.

(xi) Yurtdışındaki Çinliler, yurtdışından dönmüş olan Çinliler ve onların akrabaları.

(xii) Bizimle temas kurmaya ve birlikte hareket etmeye gereksinim duyan diğer kişiler.

Kaynak: Çin Büyük Marksizm Sözlüğünden Yararlanılarak Yazılmıştır.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir