Çin'de Parti Kadroları Sosyalist Demokrasi ve Batı Demokrasisi Üzerine Ne Düşünüyor

Sosyalizmin inşası ne kadar ilerler ve gelişirse, demokrasi de o kadar ilerlemeli ve gelişmelidir

Çeviren Ferdi Bekir

1. Demokrasi sadece bir yüksek ideal değer değil, aynı zamanda toplumsal yönetişim için pratik gerçekleşebilir bir demokratik sistem ve düzen oluşturma misyonumuzu ifade eder.

Toplumsal Gelişim ve ilerleme perspektifinden bakıldığında, toplum giderek daha demokratik olmalıdır ve insanlar toplumun ilerlemesi üzerinde giderek daha fazla söz sahibi olabilmelidir. Sürekli ilerleyen bir toplum giderek daha demokratik bir toplum haline gelmelidir. Çin halkının hedefi, halkın ülkenin efendisi olduğu, adil, özgür ve istikrarlı bir sosyalist toplum inşa etmektir. Bu nedenle demokrasi ya da sosyalist demokrasi her zaman ÇKP tarafından savunulan değerler olmuştur. Halk demokrasisi Partimizin her zaman savunduğu bir bayraktır ve Çine özgü sosyalizm de halk demokrasisini temel değeri olarak görmektedir.

2. Demokratik değerler ve demokratik kurumlar insanlık tarihinin yönünü belirler.

Marksizm, feodal hiyerarşik sistemlere kıyasla burjuva demokratik sistemlerin tarihsel ilericiliğini kabul etmekle birlikte, burjuva demokratik sistemlerin tarihsel kısıt ve sınırlılıklarını da tam olarak görmektedir. Feodal hiyerarşi ve babadan oğula kalıtsal sistemle karşılaştırıldığında, modern demokratik siyaset daha güçlü bir canlılığa sahiptir, dolayısıyla demokratik değerlerin dünya tarihi açısından da bir önemi bulunmaktadır. Bu, demokratik değerlerin ve sistemlerin insanlık tarihinin yönünü yansıttığı anlamına gelmektedir.

 3. Halk demokrasisi sosyalizmin can damarı ve canlılık kaynağıdır

 Demokrasi tarihsel bir kavramdır. Tarihsel anlamda demokrasi kavramının tamamen Batılı olduğu düşünülemez. Ortaçağ boyunca Avrupa'da ne demokratik özgürlük ne de insan hakları vardı; sadece ilahi güç, kraliyet gücü ve hiyerarşik farklılıklar ve hiyerarşik toplum vardı. Antik Yunan demokrasisinin aydınlığına rağmen Avrupa uzun süre kölelik ve feodalizmin karanlığı ile kaplıydı. Demokrasi ve özgürlük, çağdaş toplumun birer kavramı olmakla birlikte, bu kavramlar eski Çin'deki halk merkezli anlayışının ("halk ne isterse, cennet onu sağlayacaktır") keşfedilmesi ve ogünün koşullarına göre pratikleşmesi de dahil olmak üzere uzun süreli arayışlardan sonra şekillenmiştir. Elbette, bir çeşit çağdaş kavram olarak demokrasi ve  Çin halkının demokrasi arayışları Batı düşüncesinden etkilenmiştir. Modern zamanlardan bu yana, Çin halkı bir halk demokrasisi toplumu kurmak için yorulmak bilmeden çabalamış ve çabalamaktadır ve bu da halkın demokratik özgürlüğünün insanlık tarihinin yönünü yansıttığını tam olarak göstermektedir.

 4. Halk demokrasisi, halkın günlük yaşamının yanı sıra tabandan gelen özerklik ve demokratik yönetime de yansır. Demokrasi kurumsallaşmış ve usullere uygun ve rekabetçi seçimleri gerektirir, ancak demokrasinin özü sadece seçimlere dayandırılamaz. Seçimler demokrasiye ulaşmak için bir araçtır ; seçimlerin kendisi demokrasinin amacı değildir.

Demokratik haklar denilen şey ekonomik demokrasi, siyasi demokrasi, kültürel demokrasi ve toplumsal demokrasinin tüm yönlerini içermelidir. Ancak pek çok Batı ülkesinde demokrasi her yıl yapılan seçimlere indirgenmiş ve insanlar sadece bu dönemde "haklarını" kullanan vatandaşlar haline gelmiştir. Ancak günlük yaşamlarında sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel politikalar üzerinde gerçek bir etkiye sahip değillerdir. Pek çok siyasetçi seçimler sırasında pek çok vaatte bulunuyor, ancak seçimden sonra bunları unutuyor. Seçimlerdeki kampanya propaganda dili herkesin yüzleşmesi gereken bir gerçeklik haline geldi.

 Bazı Batılı siyasal bilimcilerin de yazdığı gibi, "Halkın parlamentoda görüşülen konular üzerindeki gerçek etkisi sınırlıdır." Dahası, seçimler iktidar için yarışan farklı çıkar gruplarını yansıtan siyasi bir gösteriye dönüşmüştür. Bu siyasi gösteri ortamında siyasi adaylar genellikle performansa ve gerçek dışı vaatlere odaklanma eğilimindedir ve birçoğu gerçek anlamda yönetim becerisinden yoksundur, sadece rol yapma ve oyunculuk yeteneğine sahiptir. Birçok ikinci sınıf aktör medyada popüler siyasi figürler haline gelmiştir ve bu ikisi arasında belli bir ilişki olduğu açıktır.

Ayrıca  siyaset ve medya arasındaki karşılıklı etkileşim koşulları altında, birçok aday çok az siyasi tecrübeye sahiptir, bununla birlikte güçlü performans yetenekleri gerektiren karmaşık sosyal sorunlarla başa çıkamamaktadırlar. Bu da Batı tipi toplumsal yönetişimdeki krizin nedenlerinden biridir.

Çine özgü sosyalizm pratiğinde, sadece doğru bir demokrasi görüşüne ve iyi bir anayasaya sahip değiliz, aynı zamanda demokratik anlayışımız daha pratik ve somut bir gerçekliğe ve demokrasinin özüne ilkşkin güçlü bir niteliğe somut sahiptir. Çin'de Sadece halk kongreleri sistemine sahip değiliz, aynı zamanda her türlü taban düzeyinde demokratik katılım ve denetim sistemlerine de sahibiz.

 5. Halk demokrasisi, halkın günlük yaşamının yanı sıra tabandan gelen özerklik ve doğrudan taban demokrasisi yönetişimimize de yansır.

Batılılar başkandan değil yöneticilerden korktuklarını söylüyorlar. Çin'de halk temsil edecek liderlerinin atanması ve terfi ettirilmesi demokratik bir süreci gerektirir ve çalışmaları her yıl kitleler tarafından değerlendirilir. Sadece gönülden hizmet eden ve halk için düşünce geliştiren memurlar kitleler tarafından desteklenir. Sadece ve sadece kendi çıkarlarını düşünenler ve hiçbir şey yapmayanlar halkın değerlendirmesinin yarattığı eleştirel ağırlığı güçlü bir şekilde hissederler. Daha da önemlisi, Çin'deki kıdemli memurlar tabandan başlayarak yükselirler faaliyet gösterirler, farklı düzey ve kapsamlarda demokratik yaşam deneyimine sahiptirler ve kitlelerden farklı düzeylerde demokratik yaşam ve kitlelerden gelen demokratik değerlendirme eğitimi alırlar.

Sosyalizmin inşası ne kadar ilerler ve gelişirse, demokrasi de o kadar ilerlemeli ve gelişmelidir. Demokrasi tarihsel bir kavram olduğu için, sosyalizm daha kapsamlı, daha geniş ve halkın çıkarlarına uygun demokratik yapılar ve kurumlar kurmalıdır. Bkz. Demokrasi ve İnsan Hakları Süs Değildir…Xi Jinping https://sosyalistbirlik.com/demokrasi-ve-insan-kaklari-sus-degildir-xi-jinping/

Bizim Çin'de benimsediğimiz, bütünsel süreçleri kapsayan halk demokrasisi, a) süreç odaklı demokrasi ile sonuç odaklı demokrasiyi, b) prosedürel demokrasi ile öz nitelik itibariyle demokrasiyi, c) doğrudan taban demokrasisi ile dolaylı yani temsili demokrasiyi ve d) halk demokrasisi ile devletin iradesini bütünleştirmektedir.

Bu sistem, Demokratik sürecin tüm yönlerini ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir demokrasidir. En geniş kapsamda, en gerçek nitelikte ve mümkün olan en büyük etkiye sahip sosyalist bir demokrasidir.

6. Çine özgü sosyalizm demokratik değerleri aktif olarak savunur, ancak bizim savunduğumuz kapitalist Batı tarafından savunulan "demokrasi" değil, sosyalist halk demokrasisidir.

Antik Yunan demokrasisi birkaç köle sahibinin demokrasisi ve kapitalizmin demokrasisi sermayenin egemen olduğu tek taraflı bir demokrasi iken, Marksizmin hedefi tüm insanlığı tamamen özgürleştirmek ve halkın gerçekten kendi yaşamının efendisi olduğu bir toplum kurmaktır. Kapsamlı bir halk demokrasisini gerçekleştirmek ve her bir birey için özgür ve kapsamlı bir gelişme sağlamak, insanlığın toplumsal ilerlemesi için Marksist açıdan önemli bir hedef olduğu kadar, Çine özgü sosyalizmin de temel hedefidir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir