Büyük Marksizm Sözlüğü: Sosyalist Devrimci Parti (Rusya)

[Büyük Marksizm Sözlüğü, Marx'ın 200. Doğum Gününü anmak amacıyla Wuhan/Çin'de yayınlanmıştır. 5 Milyon sözcükten ve 4 Bölümden oluşmaktadır: Marxism, Leninizm, Mao Zedung Düşüncesi ve dördüncüsü Çine Özgü Sosyalizm İnşa Teorisi, sözlük 2012 de başlayan Xi JinPing Dönemini de kapsıyor.]

Rusya'daki Sosyalist Devrimci Parti ya da Sosyalist-Devrimciler Partisi, 20. yüzyılın başlarında Rusya'daki en büyük küçük burjuva partisiydi.

Parti, 1901 sonundan 1902 başına kadar Rusya'daki bir dizi Narodnik grubun birleşmesiyle kuruldu. Birinci Kongre 1905 yılında Finlandiya'da yapıldı ve burada parti programı kabul edildi. Parti programı şunları öngörüyordu: Çar hükümetinin devrilmesi ve yerine geniş özerkliğe sahip federal bir demokratik cumhuriyetin kurulması; parti Rusya'nın kırsal kesimindeki köylüler arasında büyük destek gördü ve özellikle Bolşeviklerin toprak ulusallaştırma -toprakların kolektifleştirilmesi yerine köylü kiracılara bölünmesi- programına karşı toprakların toplumsallaştırılması programını desteklediler; çeşitli milliyetler arasındaki ilişkilerde federal ilkelerin daha fazla kabul edilmesini ve onlara koşulsuz olarak kendi kaderlerini tayin hakkı tanınmasını savundular, kilise ve devletin ayrılması, ücretsiz laik eğitim; ve daimi ordunun kaldırılması. Aslında bu parti zengin köylülerin çıkarlarını temsil ediyordu. Rusya'da sosyalizme giden yolun iki aşamalı bir devrim süreci olduğuna karşı çıkıyordu.  Proletarya ve köylülük arasındaki sınıf farklılıklarını inkar ediyor, köylüler arasındaki çelişkileri görmezden geliyor, proletaryanın burjuva demokratik devrimindeki öncü rolünü reddediyor ve proleter devrimi ve proletarya diktatörlüğünü reddediyordu. Parti terörist mücadele taktiklerini hiç bir zaman bırakmadı. 1918 yılında Lenin'i ağır yaralayan suikasttan sağ kanat bir sosyalist devrimci sorumluydu.

Parti, 1905'ten 1907'ye kadar süren devrimci dönem boyunca burjuvaziyle her türlü uzlaşmayı yapmış, Çar'ın işçi ve köylüleri aldatmasına yardım etmiş ve kitleleri devrimden uzaklaştırmıştır. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte parti liderlerinin çoğu sosyal şovenist bir tutum benimsedi ve emperyalist savaşı destekledi.

1917'deki Şubat Devrimi'nden sonra, küçük burjuvazinin geniş kitlelerinin siyasi yaşama katılmasıyla birlikte, Sosyalist Devrimci Parti'nin etkisi genişledi ve parti üyelerinin sayısı keskin bir şekilde arttı. Partinin merkez komitesi bir uzlaşma ve sınıf uzlaşması politikası yürüttü ve geçici burjuva hükümetini aktif olarak destekledi. Parti liderleri Y. F. Kerenski, N. D. Avksentiev ve V. M. Çernov geçici hükümete katıldılar. Aslında parti, Menşevikler ve Anayasal Demokrat Parti ile birlikte geçici burjuva hükümetinin temel direği olarak görev yaptı.

1917'deki Temmuz Günleri sırasında Sosyalist Devrimci Parti açıkça burjuvaziye döndü. Ekim Devrimi'nin arifesinde parti üç gruba ayrıldı: sol, merkez ve sağ. Sol kanat Aralık 1917'de bağımsız bir parti olan Sol Sosyalist Devrimci Parti'yi kurdu. Sosyalist Devrimci Parti'nin sol kanadı ilk Sovyet hükümetinde yer aldı ve daha sonra Sovyetler Birliği ile Almanya arasında "Brest-Litovsk Antlaşması "nın imzalanmasına karşı çıktığı için hükümetten geri çekildi. 1918-1920 iç savaşı sırasında Sosyalist Devrimci Parti Sovyet iktidarına karşı silahlı mücadele yürütmüş ve Komünist Parti ve Sovyet devleti liderlerine karşı bireysel terör eylemleri gerçekleştirmiştir. Sosyalist Devrimci Parti, "Üçüncü Kuvvet" olarak adlandırılan demagojik politikayı izledi ve 1918'de küçük burjuva karşı-devrimci faaliyetlerin ana örgütleyicisi olarak hareket etti. Ağustos 1919'da, Sosyalist Devrimci Parti'nin K.S. Burevoy, V.K. Volsky, N.K. Rakitnikov liderliğindeki bir bölümü "Halk" grubunu kurdu ve Sovyet iktidarıyla işbirliği yapmaya başladı. Partinin aşırı sağı ise tam tersine karşıdevrimci Beyaz Muhafızlarla açık bir ittifak kurdu. İç savaşın sona ermesinden sonra Sosyalist Devrimci Parti, Rusya'daki karşıdevrimci güçlerin lideri olarak yeniden ortaya çıktı. "Komünistsiz Sovyetler" sloganını yükselttiler ve bir dizi isyan örgütlediler. Bu isyanların bastırılmasının ardından Sosyalist Devrimci Parti 1922'de tam bir çöküşle karşı karşıya kaldı.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir