Xi Jinping: Sermaye Üzerindeki Yönetişimimizi Daha Da Etkinleştirmek İçin Sermaye Üzerine Araştırmalarımızı Derinleştirmeliyiz

Çeviren: Rojat Kaya

Giriş: ÇKP'ye göre sermayenin içsel doğası olan kar peşinde koşma eylemini düzenleme gereğinin ve sermayenin bu içsel doğasının kısıtlamalara tabi olması gerektiğinin de bilincinde olmalıyız, aksi takdirde sermayenin kontrolsüz gelişimi ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına paha biçilemez zararlar verecektir.

Şu anda, Çin'de kamu (devlet) sermayesi, kolektif sermaye, özel sermaye, yabancı sermaye ve hibrit karma sermayeli şirketler dahil olmak üzere çeşitli sermaye türleri bulunuyor. İşletmeler sermaye türlerine göre sınıflandırılıyor. Örneğin karma sermayeli şirketlerde kamu sermayesi, özel sektör ve yabancı sermaye hisseleri bulunabiliyor. Bu uygulama 2014 yılında başlatıldı. Kamu sermayesi hakim konumda olmadığı takdirde, değişim araçları olan para kredi ve finans sistemi kamu sermayesinin kontrolü altında olmadığı takdirde ÇKP'nin ülkedeki toplam sermayeyi yönetmesi mümkün olamaz (Engels 1891). Çin'de finans ve bankacılık sektöründe kamu sermayesi %87 oranında bulunuyor. 

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi genel sekreteri Xi Jinping bu Cuma günü yapılan bir eğitim seminerinde, Çin'de sermayenin yasalar çerçevesi içinde sağlıklı gelişimini düzenlemek ve yönlendirmek için çaba gösterilmesi gerektiği vurgusu yaptı. Ve sermayenin önemli bir üretim faktörü olarak olumlu rolünü oynamasına önderlik yapılması çağrısında bulundu.

Xi Jinping bu sözleri ÇKP Merkez Komitesi 24 üyeli Siyasi Bürosu'nun son günlerdeki 38. kolektif grup inceleme araştırma oturumunda konuşurken yaptı. Pekin'deki ünlü Renmin Halk Üniversitesi başkan yardımcısı Prof. Liu Yuanchun, sermayeyi doğru yönetme konusu üzerine 24 siyasi büro üyesine bir seminer sunumu yaptı ve çeşitli öneri ve tavsiyelerde bulundu.  

Aşağıda Xi Jinping'in bu kolektif eğitim seminerinde yaptığı konuşmadan parçalar bulunuyor: 

Sosyalist pazar ekonomisinde sermaye önemli bir üretim faktörüdür.

Sosyalist pazar ekonomisinde sermayenin gelişiminin nasıl düzenleneceği ve yönlendirileceği, ekonomik ve siyasi öneme sahip, teorik ve pratik önemi olan ciddi bir konudur.  Bu mesele, temel sosyalist ekonomik sistemimizi, temel parti ve hükümet politikamız olan reform ve dışa açılma politikamızı, yüksek kaliteli kalkınma ve hedefimiz olan ortak refaha ulaşma çabası ile ilgilidir. Aynı zamanda ulusal güvenliğimiz ve sosyal istikrarımız için de önemlidir.

Farklı sermaye türlerine ve bunların rollerine ilişkin bilimsel anlayışımızı derinleştirmeli, bu sermaye türlerini regüle edip, düzenlemeli ve bu sermaye türlerinin sağlıklı gelişimlerine rehberlik etmeli, önemli bir üretim faktörü olarak sermayenin olumlu rolüne tam anlamıyla yer vermeliyiz.

Geçtiğimiz yüzyıldaki çabalarımız sırasında ÇKP'nin Marksizmin temel ilkelerini koruduğunu, sermaye kavramı üzerine anlayışını derinleştirdiğini ve Çin'in gerçek koşullarına ve farklı dönemlerdeki başlıca görevlerimize göre sermayenin sağlıklı gelişimini düzenlemek ve yönlendirmek için ilke ve politikalar araştırdık ve bulduk.

Çin, 1970'lerin sonunda 11. ÇKP Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumunda reform ve dışa açılma politikasını benimsediğinden beri, mülkiyet konularındaki eski zihniyetin zincirlerinden kurtulmuş ve önemli bir üretim faktörü olan sermayeyi pazar kaynaklarının tahsisi için bir araç ve ekonomik kalkınmayı sürdürmek için bir araç olarak ele almıştır. Sosyalist bir ülke, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için çeşitli sermaye türlerini de kullanabilir, bu kanıtlanmıştır.

Ülke daha sonra kademeli olarak, kamu mülkiyetinin temel dayanak olduğu ve çeşitli mülkiyet biçimlerinin birlikte geliştiği temel düzeyde bir sosyalist ekonomik sistem ve çalışanların emek katkısına göre bölüşümün temel dayanak olduğu ve bunun yanında çoklu bölüşüm biçimlerinin var olduğu bir gelir bölüşümü sistemi kurmuştur. Partimiz, Kamu sektörünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile kamu dışı sektörün gelişiminin teşvik edilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesine yönelik değişmez taahhüdünü ortaya koymuş ve sürdürmüştür.

2012'deki 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin, temel sosyalist ekonomik sistemi korumuş ve daha da geliştirmiştir. Kamu dışı sektörün gelişimini teşvik ederken, desteklerken ve yönlendirirken kamu sektörünü sarsılmaz bir şekilde sağlamlaştırma ve geliştirme ilkesi, 2012'den sonraki yeni dönemde Çine Özgü sosyalizmi koruma ve geliştirme temel politikasına dahil edilmiş ve Partimiz ve devletin ana ilke ve politikalarının bir parçası olarak onaylanmıştır.

Reformu her açıdan derinleştirdik, kaynakların tahsisinde pazarın belirleyici rol oynaması ve hükümetin rolünü daha iyi yerine getirmesi gerektiğini vurguladık ve her türlü sermaye biçiminin gelişmesi için daha elverişli bir pazar ortamı ve yasal ortam yarattık.

Tekel konumundaki şirketlere karşı daha güçlü önlemler aldık, sermayenin düzensiz genişlemesini engelledik, risklere karşı koruma sağladık ve adil pazar rekabetini koruduk. Finansal risklerin önlenmesine ve etkisiz hale getirilmesine, sermayenin reel ekonomi dışına çıkma eğiliminin tersine çevrilmesine, sorunlu varlıklardan ve varlık balonlarından kaynaklanan risklerin ele alınmasına özen gösterdik.

Ayrıca dışa açılmayı sürdürdük ve iç pazarın temel dayanak noktası olduğu, iç ve dış pazarların birbirini güçlendirdiği yeni bir kalkınma modelini ve yüksek standartlı bir açık ekonomi için yeni sistemleri teşvik etmeye çalıştık.

Sermayenin doğası, işlevi ve gelişim yasalarına ilişkin daha derin bir anlayışla, sermayenin ekonomik operasyonlarına ilişkin yönetişimimizi sürekli bir biçimde daha etkin hale getirdik.

Kırk yılı aşkın reform ve dışa açılma sürecinde sermaye, toprak, emek, teknoloji ve veri/bilgi gibi diğer üretim faktörleriyle birlikte sosyalist pazar ekonomimizin güçlü gelişimine katkıda bulunmuştur.

Her türlü sermaye biçimi, bu süreçteki olumlu rolleri nedeniyle tam bir takdiri hak etmektedir. Şu anda Çin'de sermaye, devlete ait sermaye, kolektif, özel, yabancı ve karma mülkiyetli sermaye gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkmakta olup, ölçekte önemli bir genişlemeye, mülkiyette daha fazla çeşitlenmeye, daha hızlı çalışma temposuna tanık olmaktayız ve büyük miktarda uluslararası sermaye girişine sahibiz.

Parti'nin önderliğine bağlı kalmalı ve Çin'in sosyalist sistemine sıkı sıkıya sarılmalı ve doğru siyasi yönelimimizi korumalıyız. Araştırma ve çalışmalarımızda sorun odaklı ve sistematik bir yaklaşım benimsemeli, içinde bulunduğumuz aşamadaki mevcut durumu temel almalı ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Yönlendirme ve engelleme çabalarını kategorize edilmiş bir temelde birleştirmeli ve kalkınma ile güvenlik, verimlilik ile eşitlik, canlılık ile düzen arasında dengeli düzenlemeler ve yerel ve uluslararası koşulları dikkate alan dengeli düzenlemeler kurmalıyız.

Kamusal olmayan sermaye de dahil olmak üzere her türden sermayenin canlılığını teşvik etmeli ve sermayenin bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi teşvik etmede, pazar ekonomisini güçlendirmede, halk kitlelerinin yaşamlarını iyileştirmede ve kolaylaştırmada ve uluslararası rekabete katılmada olumlu rolünü tam olarak oynamasını sağlamak gerekir.

Bu şekilde her türden sermayenin daima halkın ve ülkenin çıkarlarına uygun gelişmesini ve halkın ve ülkenin çıkarlarına hizmet etmesini sağlayabilir ve her açıdan çağdaş modern bir sosyalist ülke inşa etmeye ve Çin ulusunun gençleşmesini gerçekleştirmeye katkıda bulunabiliriz.

Xi Jinping, sermaye teorileri üzerine araştırmaları yoğunlaştırmamız gerektiğini vurguladı.  Sosyalist sistem altında sermayenin sağlıklı gelişiminin nasıl düzenleneceği ve yönlendirileceği, Çin'deki Marksist politik iktisatçıların yeni dönemde incelemesi ve çözmesi gereken önemli bir teorik ve pratik meseledir.

Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana sermayeyi ele alışımız konusunda, özellikle de reform ve dışa açılmadan bu yana edindiğimiz deneyimleri özetlemek ve dersler çıkarmak gerekir.

Sosyalist pazar ekonomisi altında sermaye teorileri üzerine araştırmaları derinleştirmeli, pratiğimize akılcı teorilerle rehberlik etmeli, her türden sermaye için sağlıklı büyümeyi teşvik etmeli ve sermayenin üretici güçleri hızla artırma, sosyal zenginlik yaratma ve insanların yaşamlarını iyileştirmedeki rolünü tam olarak oynamasını sağlamalıyız.  Tüm sermaye türlerini net bir şekilde anlamak ve iyi bir şekilde yönetmek istiyorsak, toplumumuzdaki mevcut çeşitli sermaye türlerini tarihsel, gelişimsel ve diyalektik perspektifler içine oturtmamız gerekir.

Sosyalist pazar ekonomisi çerçevesinde sermaye, çeşitli üretim faktörlerinin tahsisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal üretici güçlerin gelişimi söz konusu olduğunda sermaye, potansiyeli tam olarak kullanılması gereken önemli bir itici güçtür.

Aynı zamanda, sermayenin içsel doğası olan kar peşinde koşma eylemini düzenleme ve sermayenin bu içsel doğasının kısıtlamalara tabi olması gerektiğinin de farkında olmalıyız, aksi takdirde sermayenin kontrolsüz gelişimi ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına paha biçilemez zararlar verecektir.

Sonuç olarak, yeni aşamada ayağımızı sağlam basmalı, yeni kalkınma felsefesini uygulamalı, yeni bir kalkınma modeli inşa etmeli ve yüksek kaliteli kalkınma için çaba göstermeliyiz.  Farklı sermaye biçimleri arasındaki ilişkiler iyi ele alınmalı, onların farklı doğaları ve rolleri konusunda net kavrayışa sahip olabilirsek, bu farklı sermaye türlerini sağlıklı bir kalkınma için regüle edip düzenleyebilir ve yönlendirilebiliriz.

Sermaye ve çıkarların bölüşümü arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde ele alınması hayati önemdedir. Kamu çıkarı, kolektif çıkar ve bireylerin çıkarları hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

Sosyalist bir ülke olarak Çin'in doğası, emek katkısına göre bölüşümün temel dayanak olduğu ve bunun yanında çoklu dağıtım biçimlerinin var olduğu bölüşüm sistemine bağlı kalmamızı ve insanlar arasındaki sosyal bölüşümde halkı ilk sıraya koymamızı gerektirmektedir.

Ekonomik kalkınmanın herkesi kapsayıcı olmasını ve birincil gelir bölüşümünün adil olmasını sağlamalıyız. Toplumsal bölüşümde sadece sermayenin değerlenmesine ve sermayenin büyümesine odaklanmamalı, aynı zamanda emek katkısına bölüşümün baskın statüsünün güçlendirilmesini sağlamalıyız.

Kalkınma halk için ve halk tarafından yapılır. Kalkınmanın Meyveleri halk tarafından paylaşılmalıdır. Toplumdaki tüm insanlar için refah sağlama kararlılığımızdan asla vazgeçmemeliyiz.

Ayrıca sermaye piyasaları ve Sermaye borsaları reformlarını derinleştirmemiz gerekiyor.

Çin'deki sermaye pazarının sistemini ve sermaye pazarının rolünü tam olarak oynamasına imkan verecek şekilde ve çeşitli sermaye türlerinin gelişmesi için daha fazla alan yaratacak şekilde geliştirilmelidir.

Mülkiyet haklarının korunmasına yönelik sistemi iyileştirmeli, adil rekabeti sağlamak için hem hükümet politikalarının hem de denetim ve gözetim sisteminin daha iyi uygulanmasını ilerletmeli ve her tür sermayenin eşit fırsatlardan ve adil bir biçimde pazar erişiminden yararlanabilmesini sağlamalı ve her tür sermayenin düzenli bir şekilde rekabet edebileceği koşulları yaratmalıyız.

Açık bir ekonomi için gereken sistemi iyileştirmeli, yüksek standartlı dış dünyaya açılımı teşvik etmeye devam etmeli ve daha yüksek miktarda uluslararası sermaye girişlerini çekmek için daha iyi bir iş ortamını teşvik edebilmek amacıyla yatırımları kolaylaştırmayı geliştireceğiz. Ayrıca Çin sermayesini ve şirketlerini uluslararası pazarlara girmeleri için destekleyecek ve teşvik edeceğiz.

Sermayenin gelişimini düzenlemeli ve yönlendirmeliyiz. Bir "trafik ışığı" ilkesi oluşturacağız ve sermayenin gelişimi için gereken yasal düzenlemeleri iyileştireceğiz, her tür sermayeyi yönlendirmek için iyi yapılandırılmış, tutarlı ve eksiksiz bir kurallar çerçevesi oluşturmalıyız.

Akut acil sorunları çözmek için, mülkiyet haklarının korunduğundan, sözleşmelere saygı gösterildiğinden, pazarın birleştirildiğinden, pazarlardaki mübadelelerin eşit gerçekleşmesinden, pazarlarda rekabetin adil olduğundan ve sermeye üzerindeki düzenlemelerin etkili olduğundan emin olmak için ilgili yasa ve yönetmelikleri daha iyi formüle etmeli, revize etmeliyiz.

Şirketlerin sermaye pazarlarına girişine ve hisse senedi arzına ilişkin katı kurallar koymalı, borsalara giriş sistemini iyileştirmeli ve pazara giriş için listeleme pozisyonunun daha sağlam ve hedefe yönelik olmasını sağlamalıyız.

Sermayelerin gelişimine ilişkin düzenlemeleri ve kuralları iyileştirmemiz ve büyük şirketlerin hakim pazar konumunu kötüye kullanması gibi faaliyetleri yasalara uygun bir şekilde engellemek için tekellere ve haksız rekabete karşı gözetimi ve yasal yaptırımları sıkılaştırmamız gerekmektedir.

İyi bir Pazar kültürünü ve ticari güvenilirlik kültürünü teşvik etmeli ve sermayelerin öznelerini temel sosyalist değerleri uygulamaya ve bu özneleri güvenilirliği, sorumluluğu ve dürüstlüğü teşvik etmeye yönlendirmeliyiz.

Sermaye üzerinde yönetişimimizin etkinliğini artırmamız gerekmektedir. Deneyimleri özetleyerek, kuralları kavrayarak ve yeni yollar keşfederek ilerlemeliyiz. Bu şekilde sermaye üzerindeki yönetişimimiz daha hedefe yönelik, iyi tasarlanmış ve etkili olacaktır. Önceden yönlendirme, sürekli teyakkuz ve sonradan gözetim dahil olmak üzere tüm zinciri kapsayan bir koordinasyon içeren sağlam bir sermaye yönetişimi sistemi kurulmalıdır.

Gözetim mekanizmaları ve denetim sistemleri reformu daha da derinleştirilmelidir.

Gözetimin hukuka dayalı, tarafsız, izlenebilir, hedefe yönelik ve rasyonel olmasını ve gerekli tüm alanlarda hükümetin gözetim sorumluluklarının daha iyi üstlenilmesini sağlamalıyız.  Yeni gözetim yöntemleri benimsenmeli, eksiklikler giderilmeli, gözetim kapasitesi ve gözetim sistemi modernize edilmelidir.

Yasa ve yönetmeliklerde açıkça tanımlanmamışsa, gözetim işinin sorumluluğu ilgili konuyu onaylayan ya da bu konudan sorumlu olan organlara ait olmalıdır.

Yerel yönetim yetkilileri gözetimi sıkılaştırmalıdır. Sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeli ve etkin gözetim sağlamalıdırlar.

Sektör temelli yönetişimin tüm ekonomiyi kapsayan kapsamlı yönetişimle iyi bir şekilde uyumlaştırıldığı ve sektör temelli gözetimin finans, yabancı yatırım, rekabet ve güvenlik alanlarında kapsamlı gözetimle etkileşim içinde olduğu sağlam bir koordinasyon mekanizması kurulmalıdır.

Sermaye üzerindeki yönetişimin daha ileriye dönük ve duyarlı hale getirmek için sistemik riske açık alanlar olan başlıca alanlar ve sektörler yakından takip edilmeli, böylece riskler ortaya çıkar çıkmaz ele alınmalı ve riskler etkisiz hale getirilmelidir.

Sermaye üzerinde yönetişimde yolsuzlukla mücadele  

Yolsuzluğa karşı yüksek bir karşı duruş sergilemek, sermayenin gücünü kötüye kullanarak kar elde etme faaliyetlerini engellemek ve sermayenin ve web platformu tekellerinin düzensiz genişlemesinin ardındaki yolsuzlukla ilgili faaliyetleri sıkı bir şekilde ele almak önemlidir. (ÇN:Tencent, Alibaba, JD ve Suning.com, Meitan ve diğer benzer büyük firmalar gibi.)

Sermayenin sağlıklı gelişimini düzenlemek ve yönlendirmek, Parti'nin ekonomik çalışma üzerindeki önderliğinin önemli bir parçasıdır.

Her düzeydeki Parti komiteleri, düşüncelerini ve eylemlerini ÇKP Merkez Komitesinin kararları ve planlarıyla uyumlu hale getirmeli, tam sorumluluk almalı, sermaye üzerinde yönetişim kapasitelerini arttırmalı ve sistemik riskleri etkin bir şekilde kontrol altında tutmak için ilgili politikaların propagandasını yapmalı ve Pazar beklentilerini yönlendirmek için daha fazla çaba göstermelidir.

Sermaye ve Hisse Senedi Borsaları

Ülkenin sermaye piyasasının (hisse senedi borsalarının) sorunsuz işleyişini sağlamak için uzun vadeli yatırımcıları borsaya çekmeliyiz. Çin'in sermaye piyasası, ülkenin 2021'de hem büyüklük hem de kapsam açısından yüksek kaliteli büyüme hedefine ulaşmasına yardımcı oldu. Borsadaki halka arzlarından ve tahvil ihraçlarından sağlanan finansman geçen yıl 10 trilyon yuan'ı (1,5 trilyon Dolar) aşarak reel ekonomiye güçlü bir destek sağladı.  Çin'in sermaye piyasası, ülkenin kalkınma gündemine daha iyi entegre olmak için doğru konumu ve stratejik noktayı bulmalı ve ekonominin yüksek kaliteli gelişimine hizmet edecek mekanizmaları sürekli iyileştirmelidir. Teknoloji, sermaye ve endüstriyel büyümeyi içeren erdemli bir döngünün oluşturulmasına yardımcı olmak için daha fazla çaba gösterilmelidir. Bir uzman şunları söyledi: Teknolojik yenilik, düşük karbonlu endüstriler, yüksek teknolojili imalat ve küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere kilit sektörlerin gelişimini desteklemek için bu sektörlere daha fazla sermaye yönlendirilmelidir.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir